Jump to content

Türk Bayrağı Kanunu


boogee

Önerilen Mesajlar

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

 

Kanun Numarası : 2893

Kabul Tarihi : 22/9/1983

Yayımlandı ı R. Gazete : Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171

Yayımlandı ı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599

 

 

Amaç

 

Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Bayrağın Şekli ve Yapımı

 

Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.

Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılaca ı tüzükte gösterilir.

 

http://img99.echo.cx/img99/7974/bayrak7vn.jpg

Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

 

Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

(De işik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayra ı sürekli çekili kalır.

(De işik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyece i, hangi kapalı yerlere konulaca ı, nerelere fon olarak takılaca ı veya asılaca ı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekilece i, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

Bayrağın Yarıya Çekilmesi

 

Madde 4 - Türk Bayrağı , yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekilece i di er haller ve zamanı Başbakanlıkça ilân edilir.

Bayrağın Selâmlanması

Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selâmlanır.

Bayrağın örtülebileceği Yerler

Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlı ı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

Ayrıca milli örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayra ın di er kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Yasaklar

Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık oldu u manevi de eri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayra ın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

 

Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

 

Türk Bayra ına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bu Kanuna ve tüzü e aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

 

Cezalar

Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzü e aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasa a aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha a ır bir cezayı gerektirmedi i takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.

 

Tüzük

Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenlenece i belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin di er esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.

Yürürlükten kaldırılan kanun :

 

Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayra ı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlü e girer.

Yürütme

 

Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

KANUN NO: 2994

 

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

29 Mayıs 1936

 

[Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 5 Haziran 1936 - Sayı 3322]

 

3. t. Düstur, c.17 - s. 359

 

22 Eylül 1983 tarih ve 2893 sayılı (TÜRK BAYRAĞI KANUNU) nun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 1 - Türk bayrağı, bu kanuna bağlı örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak, şartile, yerli şaliden yapılır.

Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye memurunun iznile zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir.

Madde 2 - Ordu kuvvetlerile resmî daire ve teşekküller tarafından bayrakların çekiliş ve indirilişlerinde ve sair hususlarda yapılacak tören ve bunların kullanacakları hususî alâmet ve filâmaların şekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve Türkiye Cümhurlu unun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binalarına (Uluslar arası metotlarına göre) Türk bayra ının çekiliş ve indirilişleri ve resmî dairelerle teşekküllerden başka yerlerde Türk bayra ının, ve di er hususî bayrakların ve forsların gerek temsil ve gerek süsleme için ne zaman ve nasıl çekilece i ve nerelerde kullanılabilece i ve bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit edilir.

Madde 3 - Türk bayra ı ordu kuvvetlerile resmî dairelerde ve millî teşekküllerde sabah sekizde çekilir ve gün batarken indirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve çıkan ve seyir halinde bulunan harp ve tüccar gemilerinin bayraklarının çekiliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye istisnaî hükümler konulabilir.

Yalnız, millî bayramlarda ve umumî tatil günlerinde tatilin devam etti i müddetçe bayrak gece ve gündüz çekili kalır.

Her gün bayrak çekecek resmî daireler, İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilir.

Madde 4 - Yas alâmeti olmak üzere bayra ın yarıya çekilece i haller ve devam müddeti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde alâkadar dairelere bildirilir.

Madde 5 - Resmî dairelerde ve teşekküllerde çekilecek bayrak, bu iş için yapılmış hususî direk ve göndere çekilir.

Madde 6 - Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasa a aykırı gidenler, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır. Nizamnameye muhalif olarak çekilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye memuru emrile indirilir.

Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendi hususî ahkâmına tabidir.

Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir.

Madde 9 - Bu kanun hükümlerini yerine getirme e İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 

 

3/6/1936

 

KAYNAK: Türk Tarih Kurumu

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

tıpcılarla hukukcuların bu dil konusunda ki hassasiyetlerini hiçbir zaman anlayamayacagım galiba. her iki kanunuda okudum. yarısından fazlasını anlamadım. bir sozluk lazım anlamak icin. bir bildikleri vardır heralde ne diyeyim. hatırlıyorumda ilkokulda işlemiştik bayragın ebatlarını. ama tamamen unutmusum. tekrar hatırlamama vesile oldu. tesekkur ederim paylasım için.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...