Jump to content

Pisagor Ve Gnostizme Göre İsim Analizi


nevermore

Önerilen Mesajlar

 Nümerolojinin Temelleri:

      Nümeroloji biliminin felsefi temelleri Pisagor ve Gnostisizme dayanır. Sırasıyla bu iki ekol Antik Yunan ve Hristiyan tasavvufu şeklinde algılanabilir. Gnostikler Pisagor’un ve diğer antik gizem kültlerinin bilgeliklerini Anadolu’da ve Avrupa’da yeraltına inip marjinalize olarak Orta Çağa taşırken, Pisagorcular ise neo-Platoncu bilgeliği İskenderiye üzerinden Endülüs’e taşımışlardır. Bu geleneklerde belirleyici olan temel inanç, mana aleminin esas olduğu, yani ruhun ve ruhsal enerjinin varlığının kabulu ve bu enerjilerin maddesel alem üzerindeki tasarrufunun temel hakikat olduğu inancıdır. Dolayısıyla biz ruh varlığı iken kaba hatlarıyla yaşam planımızı rehberlerimizin danışmanlığında hazırlarız.

Önceki hayatlarda eksik kalan yönlerimizi geliştirmeyi gözeterek, işbirliğiyle oluşturulan bu planın illa bire bir yaşanması söz konusu değildir. Gnostikler bu gerçeği kendilerine hatırlatmak üzere her ayinlerinde başka bir kişiyi sırayla rahip seçip töreni onun yönetiminde gerçekleştirirlerdi. Daha sonra bu kontrata ve role onay verip tekamül etmek üzere dünyaya enkarne oluruz, yani bedenleniriz. Elbette bu arada bütün bu yol haritasını unutup kendimizi aramaya başladığımız andan itibaren, “Niye bunlar benim başıma geliyor?” diye şikayete başlarız. Özetlemek gerekirse, ruh varlığı doğmadan önce doğacağı yeri, zamanı, ailesini ve ismini kendi inisiyatifi ve rızası ile seçer. Seminerlerimizde en çok itiraz edilen noktayı da burası oluşturuyor. İnsanların aklında hemen şöyle bir itiraz yükseliyor: “Eğer kaderimiz alnımıza yazılmışsa, bireysel iradeye ne oldu?”

Kader kavramı geleneksel olarak belirlenmiş bir sabitliği işaret ettiğinden ve birebir sözlük anlamıyla anlaşıldığından bu itiraz ilk bakışta haklı görünüyor. Ancak içinde bizim seçimlerimizi belirleyici kabul eden daha interaktif bir senaryonun, ruh varlığının kendisi tarafından holistik bir bakış açısıyla hazırlandığını düşünürsek ve ötealem boyutunda şuurumuzun daha geniş ve açık olduğunu hesaba katarsak, yapmış olduğumuz planın karakterimizi oluşturduğunu anlarız.

Karakterimizin de kaderimizi yönlendirdiğini kabul edersek, hem doğmadan önce rehberler tarafından önümüze sunulan menüden seçim ve özgür irade imkanının kaybolmadığını, hem de hayatta başımıza gelen olaylara verdiğimiz tepkilerin sonucunda artacak veya azalacak olan kısmet ve çilemizin miktarının kişinin bizzat kendisi tarafından belirlediğini görürüz. Bu bakış açısından harfler önceki hayatlarda liyakat gösterilip hak kazanılmış özelliklerin, doğum tarihi ise bu yaşam kontratında başarılması arzulanan özelliklerin ifadesi olarak okunabilir. Dolayısıyla harfler hali hazırda zaten geçmişte yaşanmış olan tarihsel tezahür alanını, doğum tarihi ise gelecekte yaşanması hedeflenen potansiyel tezahür alanını gösterir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Nümerolojinin Metodu:

      Bir ismi ele alırken yapılacak analiz işleminin safhaları şunlardır:

a) İsmin sesli harflerinin sayısal değerinin toplanıp sadeleştirilmesi sonucu ana kulvarın tespiti,


b) Çakra sütununa göre hangi çakraya kaç harf düştüğünün ve karmik borçların tespiti,


c) İsmin sessiz harflerinin sayısal değerinin toplanıp sadeleştirilmesi sonucu yan kulvar tespiti,


d) İsmin sesli sessiz bütün harflerinin değerlerinin toplanıp sadeleştirilmesi sonucu fondaki kulvarın tespiti,

e) Harflerin yıllara göre yankılanış tablosunun yapılıp bulunduğu yaşta hangi harf etkisinde olduğunun tespiti ve harf kalitelerinin dengesinin karşılaştırılması.


      Sırasıyla varlığın vitrinini (a), mutfağını (b), üslubunu (c), voltajlarını (d), eğilimlerini (e) ele alacağız. Bu bölümde (a) ve (b) aşamalarını inceleyeceğiz. Diğer aşamalar ikinci bölümün konusudur.

Çalışmamızda Florence Evelyne Campbell’in yazmış olduğu Sayılarda Saklı Yaşamınız* adlı kitabı temel alacağız. Pisagor’un sistematize ettiği şekliyle harflerin rakamsal karşılıklarını aşağıdaki tabloda görelim:

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9

A       B      C/Ç    D       E       F       G/Ğ    H     I/İ

J        K      L        M       N      O/Ö    P       Q    R

S/Ş    T     U/Ü     V       W     X          Y       Z

 Bu tabloya göre evrimimizin şu anda bulunduğumuz aşamasında herkeste asgari olarak  aktif olan dokuz çakraya göre harflerin dağılımını yapmış oluyoruz. Dolasıyla kök çakradan başlamak üzere;


    1. Çakra harfleri: A  J  S  Ş
    2. Çakra harfleri: B  K  T
    3. Çakra harfleri: C  Ç L U  Ü
    4. Çakra harfleri: D  M  V
    5. Çakra harfleri: E  N W
    6. Çakra harfleri: F O Ö X
    7. Çakra harfleri: G Ğ P Y
    8. Çakra harfleri: H  Q  Z
    9. Çakra harfleri: I  İ  R

 Her çakranın aynı zamanda bir kulvar olduğunu düşünürsek, kişinin C. G. Jung’un ifade ettiği şekliyle arketipsel rollerden hangisiyle alakalı bir deneyime kendini hazırladığı ortaya çıkacaktır. Bunu anlamak için astrolojide geçerli olan karakter tipolojileri anlayışını kullanabiliriz. Şöyle ki:


    1. Kulvar: Lider tip, ben ve benim demek, inisiyatif ele almak, köklenme, yaratıcılık.
    2. Kulvar: Aşık tip, sen ve senin demek, başkalarının duygu ve düşüncelerine uyumlanma.
    3. Kulvar: Oyuncu tip, bireysel ifade duyarlılığı, egoyu tanımlama, kelimelere yatkınlık.
    4. Kulvar: Muhafazakar tip, biz ve bizim demek, büyük kavram ve değerleri koruma.
    5. Kulvar: Yenilikçi tip, sosyalleşme, merak, hayat tecrübesi edinme, dünyayı keşfetme.
    6. Kulvar: Ebeveyn tip, aile değerleri, huzur, sükunet, sorumluluk, farkındalık, denge.
    7. Kulvar: Ruhsal tip, analiz etme, ayrıştırma, derin düşünme, tefekkür, inziva, bilgi.
    8. Kulvar: Dünyevi tip, yönetim, iktidar, maliye, ekonomi, organizasyon, mülk hakimiyeti, siyaset.
    9. Kulvar: Sanatçı tip, hümanizm, merhamet, çocuksu saflık, duygusallık, sentez, sanatsal ilham, bilgelik.

Bundan sonra ruh varlığı inisiyasyon sınırından geçerek özel kulvarlara doğru ilerliyor:

      11. Kulvar: İdealist tip, evrene açılmak, dünyevi değerleri aşmak, orijinallik, soyut fikirler.
      19. Kulvar: Hizmet tipi, kozmik yasalara uyumlanma, benlik ve egonun silinişi, vahdet.
      22. Kulvar: Üstat tip, maddesel ustalık, dünyayı daha ruhsal bir yer yapma, yeni sahalar açma, vizyon belirleme.


      Esasen on iki sarmallı DNA yapısına ve on iki çakralı enerjetik bedenlerden oluşan tasarıma sahip varlıklar iken, Atlantis felaketi sonrası iki sarmallı ve iki çakralı yapıya düşerek yeniden evrimleşip on ikili sisteme tekrar ulaşma yolunda yürümekteyiz. 

a) Ana Kulvarın Tespiti: 
    
 Bir ismi ele alırken; öncelikle sesli harflerden yola çıkarak, kişinin ruh güdüsünü buluruz. Bunu kişinin dünyayı nasıl gördüğü ve kendini dünyaya nasıl gösterdiği, yani bir nevi kişinin vitrini olarak ele alabiliriz. Sesli harflerin sayısal karşılıklarını yerlerine yerleştirip topladığımızda ortaya çıkan sayı tekrar kendi içinde sadeleştirilerek temel rakamlara indirgenir. Böylece kişinin ana kulvarını saptamış oluruz. Toplamda ortaya çıkan sayı 11 veya 22 olursa sadeleştirme işlemi uygulanmaz, bu özel sayılar toplama ve çıkarma işlemine dahil edilmez. 
Şimdi bilindik bir örnek üzerinden analizimize geçelim. Ulu önder Atatürk herkesin aşina olduğu bir figür olduğundan dolayı, biz de bu örnekle başlayalım:

3        1  1     5   1    1  1  3

MUSTAFA  KEMAL  ATATÜRK   

 Mustafa isminin kendi içinde toplam değerinin 5, Kemal isminin değerinin 6, Atatürk soyadının ise yine 5 değerinde olduğunu bulmuş olduk. Böylece toplama işlemini ister sağdan sola ister soldan sağa yapalım 11 değerine ulaşırız ve geride toplama dahil edilmeyecek olan 5 değeri kalır. Dolayısıyla bu ruh varlığının tezahürünü aynı anda hem idealist olan 11 kulvarından hem de yenilikçi olan 5 kulvarından beslenerek oluşturduğunu görmekteyiz.

b) Çakralara göre karmik borçların tespiti:

     Bir sonraki aşamada varlığın doğum anındaki çakralarının potansiyellerine, yani deyim yerindeyse voltajına bakmaya geliyoruz. Harfleri birer anten olarak zihnimizde canlandırırsak, evrende hangi enerji kanallarından ne kadar güçle besleniyor olduğumuz buradan anlaşılabilir. Bu da bize varlığın önceki hayatlarında hangi dersleri çalışıp başarmış olduğunu ve hangilerinden sınıfta kaldığını gösterecektir, diğer bir deyişle hangi harflere sahip olma liyakatını kazandığını göreceğiz. Bunun için çakra sütunu diye ifade ettiğimiz bir döküm metodu kullanıyoruz. Varlığın isminde hangi çakra harfinden kaçar tane bulunduğunu sayarak not ediyoruz.


9. çakra (astral beden) harflerinden           x (1) adet

8. çakra (aura bedeni) harflerinden           – (0) adet

7. çakra (başın tepesi) harflerinden           – (0) adet

6. çakra (üçüncü göz) harflerinden             x (1) adet

5. çakra (boğaz) harflerinden                      x (1) adet

4. çakra (kalp) harflerinden                         xx (2) adet

3. çakra (göbek) harflerinden                      xxx (3) adet

2. çakra (cinsel) harflerinden                      xxxxx (5) adet

1. çakra (kök)  harflerinden                        xxxxxx (6) adet

bulunduğunu saptamış olduk. Değerlendirme yaparken bir birim harf varsa bunu o çakranın özelliklerinden faydalanıp beslenmeye yeterli kabul ediyoruz. Yani varlık önceki hayatlarından en az birinde bu dersi başarıyla yerine getirmiş ve bu çakrayı aktive etmiş oluyor. Eğer iki birim harf var ise o çakradan güçlü etkiler aldığını, üç birim var ise belirgin ve başat etkiler aldığını söyleyebiliriz. Ancak harflerin adedi üç birimi geçiyor ise bunu varlığın bu nitelikleri ana kaldıracı gibi kullanarak hayat amacına varmada buradan esas değeri yaratma eğiliminde olduğunu görüyoruz.

–            sıfır birim, hiç harfi yok, ders henüz öğrenilmemiş, karmik borç var,ekstra çaba şart
X           bir birim besleniyor, yeterli, karmik borç söz konusu değil, akış kendiliğinden oluşur
XX        iki birim besleniyor, güçlü ve bariz, enerjiler net bir akışla geliyor
XXX     üç birim besleniyor, oldukça güçlü ve başat, gereğini yapmadan duramaz
XXXX  ve daha fazla birim harf var ise; varlık buradan değer yaratıp yaşam planını gerçekleştirmede ana kaldıraç noktası olarak bu çakranın niteliklerine yaslanıyor demektir.

Böylece Atatürk’ün birinci çakranın niteliklerini ortaya çıkarma kapasitesinin tam altı kat gücünde yani oldukça yüksek olduğunu, diğer bir deyişle, matematiksel ifadesiyle bir sayısının altıncı üssü değerinde liderlik ve orijinallik niteliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunu dengelemesi gereken ikinci çakra harf adedinde tam beş adet bulundurarak başkalarının düşüncelerine de önem verdiğini, yani illa liderlik yapacağım iddiasını, bu liderliği başkalarını gözeterek ve despotluğa düşmeden tezahür ettiriyor. Buralardaki yüksek enerji kapasitesi hakim olunması daha zor bir nefs yapısından dolayı ekstra sorumluluk getirdiğinden, enerjinin tamamı olumlu yönde ifade edilmezse otomatikman sorunlara yol açıyor. Bu tasarımda ise, bunun sonuçlarını birinci çakranın negatifinde bağımlılıklar olarak ve ikinci çakrada ise aşk hayatının dalgalanmalarında görüyoruz. Üçüncü çakrada üç birim harf getirerek kelimelerle arasının oldukça iyi ve bireysel ifadesinde sorun olmadığını, entelektüel kapasitesinin güçlü ve başat olduğunu, düzenleme ve organizasyon kapasitesinin yüksekliğini görüyoruz. Kalp çakrasındaki kendine hakimiyet, sabır, sebat ve hakikate uyma kapasitesinin iki kat gücünde yani güçlü ve bariz olduğunu saptarız. Boğaz ve üçüncü göz çakrasında  birer harfi oluşu bu özelliklerden yeterli derecede beslendiğini, sosyalleşme ve sorumluluk almada sorunsuz olduğunu ve karmik borcu  olmadığını gösteriyor.
    Hem yedinci hem de sekizinci çakrada harfinin bulunmaması nedeniyle, varlığın önceki hayatlarında araştırma, inceleme, içe dönme ile dünya hakimiyeti, mal-mülk, yöneticilik ve finans konularıyla pek ilgilenmediğini ve karmik borcu bulunduğunu görüyoruz. Atatürk’ün hayatında bunları oldukça iyi uyguladığını tarihe bakarak söyleyebiliriz. Doğum tarihi ay ve gün olarak belli olmadığından, varlığın bunları gerçekleştirirken doğum tarihinden eksik harfi bulunan hangi çakralar için nasıl takviye aldığını saptayamıyoruz. Sonradan kazandığı “Gazi” ve “Paşa” ünvanlarındaki g ve p harfleri yedinci çakranın hakkını vermeyi başardığını, z harfi ise sekizinci çakrayı açmayı başardığını göstermektedir.  Dolayısıyla eksik kalmış olan özelliklerin bu hayatta abartılarak ortaya konma çabası ona bir sonraki hayatında bu çakraların harflerini de taşıma ehliyeti vermiş oluyor. Gazi kelimesinin sesli harflerinin sadeleşmiş değerini 1 ve paşa kelimesinin sesli harflerinin sadeleşmiş değerini 2 olarak hesaplayıp 11 artı 5 şeklindeki ana isimle toplayınca, 11 artı 8’i, yani  hem maddi dünyanın hem de manevi dünyanın gereklerini kendi bünyesinde sentezlemeyi başarmış, güçlü bir 19 no’lu kulvar adayı ortaya çıkıyor. Büyük önderin hayatındaki 19 sayısının oynadığı etkin rol ise bize kendisinin 19’luk mertebesine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Bu profil için yapacağımız son yorum onun başkaları için liderlik yapmaya azimli ve kararlı olduğudur. 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu sistemi yeni öğrenenler açısından kolaylık olması için Florence Campbell’dan  kapsama tablosunu aktaralım:

Pek çok birinci çakra harfine sahipse (üç birim ve fazlası), güçlü fikir ve hükümleri, muhtemel bir bencilliği, aşırı cesareti, bağımsızlığı ve zorlukların üstesinden gelebilmek için gerekli enerjiye sahip olmayı gösterebilir. Bu çakra harfinin eksik oluşu ise, benliğin önem sırasında başta gelmediğini, hırs veya inisiyatif alma dürtüsünün olmadığını gösterebilir.

Pek çok ikinci çakra harfine sahipse, başkalarının duygu ve düşüncelerine verilen aşırı önemi, romantizmi, duygusallığı ve huzuru, ritmi, dostluğu, işbirliğini, ayrıntılara verilen önemi gösteriyor olabilir. Bu çakra harfinin eksik oluşu ise, uyumsuzluğu, ayrıntılara dikkatsizliği, işbirliğine isteksizliği ve başkalarını düşünmemeyi gösterebilir.

Pek çok üçüncü çakra harfine sahipse, ilham, iyimserlik, cömertlik, sabırsızlık, kendini sözcüklerle ifade edebilme yeteneğini, hayal gücünü ve eli açıklığı gösterebilir. Bu çakra harfinin eksik oluşu ise, çok az duygusal ifade, konuşmada akıcılık sorunları, kendini ortaya koyma isteksizliğini gösterebilir.

Pek çok dördüncü çakra harfine sahipse, bedensel dayanıklılık, toplumsal değerleri anlama kapasitesini, şekil ve düzene düşkünlüğü, çalışma isteğini, inatçılık ve dar görüşlülüğü gösterebilir. Bu çakra harfinin eksik oluşu ise, tembellik, düzeni, sistemi ve monotonluğu sevmeme, sabırsızlığı ve kendine hakimiyetin zayıflığını gösterebilir.

Pek çok beşinci çakra harfine sahipse, değişiklik arzusunu, sosyal olanaklara düşkünlüğü, topluma açılma fırsatını, asabiyeti, zevk ve dünya sevgisini, her konuya ilgi duymayı, becerikliliği, eskiyi yıkma ve yeniye yönelme eğilimini gösterebilir. Bu çakra harfinin eksik oluşu ise, toplulukları sevmeme, çekingenlik, yapıcı meraktan yoksunluk, eleme yapma yeteneksizliği, kıt anlayışı ve sınırlı hayat tecrübesini gösterebilir.

Pek çok altıncı çakra harfine sahipse, sorumluluk almaya istekli olmayı, düzenleme ve uyum sağlama becerisini, kozmik sorumluluklar yüklenme kapasitesini, gelişmiş estetik algısını, değişmeyen ideallere bağlanmayı ve kendini haklı görerek inatçı ya da katı tutumlu olmayı gösterebilir. Bu çakra harfinin eksik oluşu ise, konsantrasyon kapasitesinin düşüklüğünü, sorumlulukları sevmeme ve görevden kaçmayı gösterebilir.

Pek çok yedinci çakra harfine sahipse, teknik yeteneği, sorgulama ve analizi, araştırmayı, hakikate duyulan sevgiyi, keskin zekayı gösterir, doğru kanalize olamazsa alkolizme, fesatlığa ve gizli, yasa dışı işlere bulaşma biçiminde ortaya çıkabilir. Bu çakra harfinin eksik oluşu ise, yüzeysel anlayışların kabulünü, sezgi ve kutsallığın reddini,  ruhsal aydınlanma arzusunun olmayışını gösterebilir.

Pek çok sekizinci çakra harfine sahipse, başarı arzusunu, ödüllendirilme beklentisini, idareci yeteneği ve parasal konularda duyarlılığı, ilişkileri bir iktidar mücadelesi gibi gördüğünden dolayı uzun vadede sürdürme yeteneğinden yoksun oluşunu gösterebilir. Bu çakra harfinin eksik oluşu ise, bireyin doğuştan bir maliyeci olmadığını, maddi konularda dikkatsiz veya önem vermeyen bir yapıya sahip olduğunu, siyasetten hazetmediğini gösterebilir.

Pek çok dokuzuncu çakra harfine sahipse, cömertliği ve bireyselden evrensele  ulaşma yeteneğini, duygusallığı, insancıl olmayı, sanat ve hitabet yeteneğini gösterebilir. Bu çakra harfinin eksik oluşu, hizmet ve insanlığa karşı fazla ilgi duymamayı, sadece kendi dostları ve yakın çevresi ile ilgili olmayı, dar bir bakış açısını ve başkalarının duygusal tepkilerini anlamamayı ve kendine karşı merhametsizliği gösterebilir.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ana Kulvarların Tipolojilere Göre Dağılımı:

      Florence Campbell’ın Sayılarda Saklı Yaşamınız adlı eserinden kulvarların özelliklerini Türkçe ifade güzelliğini düşünerek değiştirip uyarladık (19 no’lu kulvarı biz tasarladık çünkü Batı ekollerinde bulunmadığından bizim yazmamız gerekti). Potansiyellerde kişi olumluları ortaya koyamadığında olumsuzlar, olumsuzlarda ısrar ettiğinde ise yıkıcılar ortaya çıkmaktadır:  

1. No’lu Tipoloji: LİDER

     Liderlik etmek ve yönetmek ister, her şeyi kendine yorar. Kendi başına çalışmayı, ekip çalışmasına tercih eder. Yetenekleriyle gurur duyar, bunlar için övülmek ister, gücünü ve yararlılığını gösterecek fırsatlar arar. Yaratmak ve orijinalini yapmak ister. Detayları başkalarına bırakarak meselenin özünü ele almak ister. ‘Benim eşim, benim çocuklarım, benim evim’ onun için önemli tanımlamalardır. İçinde bulunduğu her durumu kontrol etmek ister. Fazla duygusal değildir ve aşkı kendisi için gerekli bir sevinç kaynağı olarak görmez. Büyük başarılar elde etmeye yatkındır. Arkadaşlarına sadıktır, iş hayatında kesin olarak adil ve güvenilir bir liderdir. Biraz kendisiyle övünen ve egoist, küçük konularda sabırsız ve eleştirel olabilir. Tek ihtiyacı bireyselliği aşıp insanlığın ortaklaşa ilerleyeceği konularda takım çalışması yoluyla tecrübe kazanmaktır. 

Yapıcı Potansiyeller: Yaratıcılık, özgünlük, bağımsızlık, cesaret, ilerleme, hırs, olumluluk, irade gücü, liderlik, öncülük, aktif olma, kudret.

Olumsuz Potansiyeller: Tembellik, taklit, bağımlılık, kendini beğenmişlik, değişkenlik, bencillik, zayıflık, yok olma korkusu, övünmek, zıtlık, sabit fikirlilik.

Yıkıcı Potansiyeller: Zalimlik, aşırı bencillik, etik tanımazlık, husumet, kavgacılık, her ne olursa olsun kendine öncelik verme.

2. No’lu Tipoloji: AŞIK

      Sevgi, topluluk içinde olmak ve birliktelik ister, şevkate ihtiyaç duyar. Başkaları için onlarla beraber uyum ve huzur içinde çalışmak ister. Belirsizliklere itiraz etmeden, sükunet ve rahatlık talep eder ancak zenginlik ve lüks hırsı yoktur. Despot değildir, kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışmaz. Başkalarına karşı kibar ve düşüncelidir. Doğal bir barış insanı ve diplomattır. Arabuluculuğu sayesinde kavga edenleri bile dostça ayırabilir. Kendisinin ve başkalarının bütün sırlarını saklayabilir. Mutsuzluk yaratacağı korkusu ile açık sözlü davranamaz. Çok hisli ve duygusaldır. Çok kolay aşık olur ve sık sık ağlar. Kendini adamış, müsamahakar ve yumuşaktır. Kendini ve başkalarını disipline sokamaz. Rahat, uyumlu, dostanedir. Müzikte daha çok ritimden hoşlanır. Katılığa ya da sıkılığa gelemez. Basit şeylerle mutlu olur. Çoğunlukla çalışkan ve erdem yüklüdür. Pek çok şeyi kendine çeker ve onları özümser. Hedefe yönelme gücüne, kesinliğe ve netliğe ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Sevgi, hizmet, kibarlık, ahenk, uyumluluk, çekicilik, diplomasi, dostluk, ritim, müzik, açık fikirlilik, başkalarına değer verme, titizlik.

Olumsuz Potansiyeller: Kararsızlık, duygusuzluk maskesi takma, ilgisizlik, utangaçlık, kendini aşağı görme, aşırı duygusallık, cesaretsizlik, yalvarma, yapışkanlık, tatminsizlik, gevşeklik, dikkatsizlik.

Yıkıcı Potansiyeller: İki yüzlülük, yaramazlık, hasta ruhluluk, kabalık, pasiflik, kötü huy, cadalozluk, yalancılık, kötümserlik.

3. No’lu Tipoloji: OYUNCU

      Neşe ve mutluluk vermek ister. Sevgisini, canlılığını, enerjisini ve geniş yeteneklerini dağıtmak ister. Popüler olmak ve arkadaş edinmek ister. Bütün çevresinde güzellikler olsun ister. Endişe ve sıkıntıların yüzeye çıkmasına asla izin vermez. Hayatı olduğu gibi kabul eder ve cesaret kırıcı olaylara ya da hatalarına güler geçer. Her şeyi kalbiyle algılar ama trajediye  kaçmaz. Evlilik, aşk ya da iş hayatındaki üzüntüleri kafasına takmaz. Bulduğundan daha fazlasını hiç istemez. Her zaman ilgili ve eğlenir durumdadır. Eğlenmeyi sever ve herkese iyi vakit geçirtir. Çocuklara ve hayvanlara düşkündür. Flört etmeyi sever ama çoğunlukla bağlanmaz. Hayatı bir oyun haline getirir. Konsantrasyon ve sabıra ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Artistik ifade, yaşama sevinci, kaygıdan uzak iyimserlik, ilham, yetenek, hayal gücü, iyilik, el becerisi, coşku.

Olumsuz Potansiyeller: Ayran gönüllülük, kaygı, mızırdanmak, eleştirmek, dedikodu, züppelik, boş gurur, önem vermeme, yüzeysellik, abartı, kibir.

Yıkıcı Potansiyeller: Kıskançlık, iki yüzlülük, savurganlık, aşırı inat, hoşgörüsüzlük, askeri disiplin ve emir komuta ile iş halletme.

4. No’lu Tipoloji: MUHAFIZ

      Saygı ve sağlamlık ister. Hizmet etmeyi ve güvenilirlik abidesi olmayı ister. Başkalarının yararına olacaksa kendinden fedakarlık  etmeye hazırdır. Kendisi ve başkaları için büyük bir disiplin insanıdır. Evini, ailesini ve ülkesini sever. Eşinin kendisine tam olarak uygun olmasını ister ve kendisine ne söylenirse onu yapar. Üstlerine, vicdanına ve geleneklere uyar. Yeniliklerden hoşlanmaz. Düzen ve intizamı sever. Sabit, inançlı ve güvenilirdir. Daha fazla sevgi ister ve ihtiyaç duysa dahi çoğunlukla bunu ciddiyeti ile gizler. Sahte davranışlardan ve samimiyetsizlikten hoşlanmaz. Kapsamlı düşünür ve metodiktir. Ailevi ve toplumsal gururu büyüktür. Geniş fikirliliğe geçerek, modası geçmişlikten kurtulmaya ihtiyacı vardır. 

Yapıcı Potansiyeller: Pratiklik, hizmet, sabır, kesinlik, organizasyon, uyum sağlama, kendini adama, vatanseverlik, tutarlılık, uygulamacı olmak, olgunluk, biriktirme kapasitesi, güven, değer verme, dayanma gücü, sadakat.

Olumsuz Potansiyeller: Kabasabalık, dar görüşlülük, sabit fikirlilik, kendini tekrarlamak, küçük şeylere önem verme, eli sıkılık, sakarlık, dogmacılık, hamlık, terslik, kısıtlama, sertlik, sıkıcılık .

Yıkıcı Potansiyeller: Kabalık, hayvanilik, nefret, şiddet, insanlık dışı davranış, inat, yıkıcılık, terbiyesizlik, vicdansızlık.

5. No’lu Tipoloji: YENİLİKÇİ

      Her yönde kişisel özgürlük ister. Değişim, çeşitlilik ve yeni olanaklar ister. Her döneminde hayatı tanımak ve keşfetmek ister. Muhafazakar düşünceler ya da başkalarının görüşlerinden etkilenmez. Zevk, seyahat, spor, sanat, bilim, müzik ve yabancı dillere düşkündür. Geniş ilgi alanları ve hobileri vardır. Beklemekten ve bekletmekten hoşlanmaz. Rutin işlerle ya da detaylarla uğraşmaktan hoşlanmaz. Yabancı ve yeni insanları, yerleri ve nesneleri sever. Gelişimci, zeki, duygusal, çok yönlü ve çoğu zaman din dışı bir ruhsallık arayışındadır. Her koşul, ülke ya da insana uyum sağlar. Her dokunduğuna hayat verir ama hemen ilgisini kaybeder. Çok ve çeşitli fikirlere, güneş ışığına ve kalabalıklara ihtiyaç duyar. Çok çabuk eleme yapar ve herhangi bir şeye bağlanmaz. Sorumlulukları hafife alır ya da hiç önemsemez. Sadakat, sabır ve sebata ihtiyaç duyar.

Yapıcı Potansiyeller: Özgürlük, gelişme, beceriklilik, anlayış, çeşitlilik, uyum sağlama, zihinsel merak, hayat tecrübesi, akıllılık, bağımsızlık, sosyallik, değişim, seçicilik, seyahat, macera, birliktelik, aksiyon, adrenalin.

Olumsuz Potansiyeller: Eleştiriye tahammülsüzlük , sorumsuzluk, sürüncemede bırakma, dikkatsizlik, kendini düşünme, düşüncesizlik, tutarsızlık, aşırı eleştiri ve şikayet, sansasyonellik, zevksizlik, can sıkıntısı, maymun iştahlılık.

Yıkıcı Potansiyeller: Çapkınlık, sapıklık, özgürlüklerin sınırlanması, alkol ve esrar düşkünlüğü, şehvet.

6. No’lu Tipoloji: EBEVEYN

      Sorumluluk, değişmeyen bir sevgi, yuva, evcillik ve kökler ister. İyi bir danışman ve dosttur. Huzur ve sığınacak bir yer arayanlar için iyi bir sığınak ve koruyucudur. İnancı sağlam olsa dahi geniş fikirli ve sempatiktir. Sükunet, rahatlık, güzellik, müzik ve uyumdan hoşlanır. Artistik, kibar ve anlayışlıdır. Garanticidir, genişlemek ve büyümek yerine elindekini korumaya odaklıdır. Doğruyu hedefler, bütün yanlışları ve bütün insanların hayatlarını düzeltmek ister. Herkesin direksiyonuna el atmadan duramaz. İyi bir psikolog ya da despot bir gardiyan gibidir. İyi bir öğrtemen ve öğrencidir. Kontrolcüdür ve kuralcıdır. “Bununla ilgili bir yasa olmalı,” benzeri cümlelerden yola çıkarak olayları ve insanları anlamaya çalışır. Duygularına kapılmadığında iyi bir insan sarrafıdır. Hayatının merkezini yuvası ve sevdikleri üzerine kurar. Hiçbir zaman yalnız çalışmaktan hoşlanmaz, başkaları ile birlikte vakit geçirmek ister. Övgü ve teşekkürden hoşlanır,  her zaman istekle yardımcı olmaya hazırdır. Duygu ve muhakemesini dengeleyebilmek için sağlam ve katı fikirli olmalı ve daha az duygusal tepki göstermelidir.

Yapıcı Potansiyeller: Aşk, uyum, yuva, sorumluluk, düzen, müzikten keyif alma yeteneği, sempati, anlayış, evcillik, korumacılık, istikrar, denge, himaye, çözüm sunma, sağlamlık, misyon, vicdan, adalet, farkındalık.

Olumsuz Potansiyeller: Kuruntu, endişe, kaygı, evham, vesvese, korkular, üzerine vazife olmayan işlere karışma telaşı, kontrolcülük ve mükemmeliyetçilik, yanlış yönlenmiş sempatiler, yanlış idealler, resmiyet, gurur, kendini beğenmişlik, isteksiz olduğu halde muhtaçlık karşısında dayanamama, aile içinde dediğim dediklik ve despotluk.

Yıkıcı Potansiyeller: Hor görme, egoistlik, kıskançlık, kölecilik, kendinden şüphe, özgüven eksikliği, şuursuzluk, idrak eksikliği, ben haklıyım yanılsaması.

7. No’lu Tipoloji: RUHSAL

      Kendi iç dünyasında sessiz ve huzurlu bir hayat sürmek ister. Kusursuzluk düşleri ile yaşamayı ister. Çalışma hayatının gürültü, çatışma ve ayak oyunlarından hoşlanmaz. İçine dönüp,  yalnız kalmak istediği için yanlış anlaşılma riski taşır. Yeni, ani ya da geçici şeylerden hoşlanmaz. Eski bahçeleri, resimleri, antika mobilyaları, keyifli nostaljik zamanları ve tarihi sever. Ellerini kirletmekten ve hayatın gerçekleri ile uğraşmaktan hoşlanmaz. Analiz yapmayı, ayrıştırmayı, denemeyi ve olayları her yönüyle  ele almayı sever. Her konunun kökenine iner ve sürekli olarak nedenleri sorgular. Yalnız kalmaktan hoşlanır ve sakinleşmek için buna ihtiyaç duyar ancak daimi yalnızlık ve inzivadan çekinir. Manevi yönde ilerleyerek, saf, her şeyden ayrı tutulmuş ve ruhsal yolda yürümesi gerekendir. Erdemleri için aranan birisidir ancak toplum içinde göze batmayı sevmez. Fazlasıyla utangaçtır ve mahremini açmaktan uzak durur. Derin duygulara sahiptir ancak onları göstermekten çok çekinir. Katı zihinsel analizleri ile her şeye itiraz eder. Bir sonrakine geçmeden her detayın kusursuz olmasını ister. Çok iyi sır saklar. Sevilmek için tanınmalıdır. Anlayış ve sempatiye geçerek, suçluluktan ve melankoliden uzak durmaya ihtiyaç duyar. Tek başına ama yalnız olmamayı öğrenmelidir.

Yapıcı Potansiyeller: Zihinsel analiz, teknik gözlem, huzur, bilimsel araştırma, ruhsallık, inanç, güven, stoacılık (insan acıyla olgunlaşır inancı), saflık, erdem, sessizlik, teoriler ve kökenleri sorgulama, maneviyata düşkünlük.

Olumsuz Potansiyeller: Melankoli, hata araştırma, sert eleştiri, sivri dillilik, soğukluk, mesafeli tavırlar, şüphecilik, karışık fikirler, hor görme, sinirlilik, sebatsızlık, suçluluk kompleksi.

Yıkıcı Potansiyeller: İnançsızlık, çalkantı, kötülük, baskı, hilekarlık, mafyatik çözümler, hırsızlık, kandırmaca, kurnazlık, alkolizm, arabesk ruh halleri.
 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

8. No’lu Tipoloji: DÜNYEVİ

      Büyük işler ve onları ele alabilecek güç ister. Her tür maddi konuda başarı ister. Organizasyon, yapıcılık ve mali konularda başarılıdır. İş dünyasının büyük faaliyetlerini takip etmekten keyif alır. İdare etmek ve yönetmekten hoşlanır. Büyük projeler ve devamlı gelişmeye yatkındır. Cömert, geniş fikirli, güçlü ve güvenilirdir. Dayanıklı, yaşam dolu, cesur, dengeli ve kararlı olmalıdır. Rakipleriyle mücadeleden hoşlanır zaferinden emindir. Değişmez ve tahakküm edici olabilir ama gözünü budaktan sakınmaz. Paradan ve gösterişten hoşlanabilir ancak ekonomik ilerlemenin mimarıdır. Çabalarının olumlu sonuçlar vermesi için gerekli görüş ve hayal gücüne sahiptir. Etkili, yapıcı ve mükemmel bir muhakemeye sahiptir. İyinin yayılmacı gücüdür. Daha zayıf ve daha az etkin insanlar için adaletli ve hoşgörülü davranmaya ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Güç, otorite, başarı, maddiyattan özgür muhakeme, idarecilik yeteneği, organizasyon, liderlik, pratiklik, büyük resmi görme, güvenilirlik, kendine güven, otokontrol, başarı gücü.

Olumsuz Potansiyeller: Zorlama, sertlik, materyalizm, kariyer ve para için hırs, tanınma arzusu, hoşgörüsüzlük, başarısızlık endişesi, tertipcilik, güç tutkunluğu, dikkatsizlik, sabırsızlık, muhakeme gücünden yoksunluk, boşa harcanan enerji. 

Yıkıcı Potansiyeller: Eziyet, sömürü, intikam, baskıcılık, adaletsizlik, terbiyesizlik, vicdansızlık, zulüm, zorbalık.

9. No’lu Tipoloji: SANATÇI

      Bütün dünyaya hizmet etmeyi ister. Bilgi ve deneyiminin tümünü aktarmak ister. Yaşamda bulunan yüce enerjilerin kanalıdır. Nur ehlidir. Varoluşa aşıktır. Elinde hiçbir şey kalmayacağını düşünmeksizin vermek ve paylaşmak ister. Çünkü, destek aldığı kaynağa yani ilahi sisteme sonuna kadar güvenir. Evrensel kardeştir; sempatiktir, anlayışlıdır, hizmet eder. Erdem, gerçeklik, geniş fikirlilik ve görüş açıklığına sahiptir. İnsanları kültürlerine, ırklarına ya da statülerine göre değerlendirmez. Kişiliğine hayranlık duyulmasına ve ilgi alaka görmeye zaafı vardır. Duygularını aşırı kurcalaması nedeniyle sıkıntı çeker. Hayatta bütün dersleri karşı cinsle ilişkiden alır. Herkes için çekiciliği vardır ve herkes tarafından sevilir. Gülümsemesini yitirmediği sürece bütün kapılar ona açılır. Hayatını insanlığa hizmete adamaya hazırdır. Uygun eğitim aldığında büyük bir sanatçı olabilir ve sanatsal mesajların bütün dünyaya faydalı olmasını ister. Kendini, yeteneklerini ve duygularını tanıtmak ister. Kesin olmalıdır, denge ve duygusal kontrolünü beden farkındalığıyla geliştirmesi gerekmektedir.

Yapıcı Potansiyeller: Evrensel sevgi ve adalet, dünya halklarının kardeşliği, yardımseverlik, merhamet, hayır işleri, affetme, çekicilik, sempati, anlayış, romantizm, geniş görüşlülük ve sanatsal ilham.

Olumsuz Potansiyeller: Duygusallık, kolay aşık olma, ben merkezci olma, dış faktörlere karşı aşırı hassasiyet, dağınık güçlere sahip olma, fanatiklik, yaranma çabası, amaçsız hayal kurma.

Yıkıcı Potansiyeller: Zihin dağınıklığı, ahlaksızlık, kabasabalık, acı konuşmak, suratsızlık, küskünlük ve duvar örme.

 

11. No’lu Tipoloji: İDEALİST

      Gördüğü ve bildiği güzellikleri paylaşmak ister. İdealler doğrultusunda yaşanması gerektiğini ifade eder. Herkesin kendi tanrı kavramını, kendi çabasıyla oluşturmasını ister, dayatılmasından hoşlanmaz. Becerikli değilmiş gibi görünmek ister ama gerçekte beceriklidir. Evrensel çareler sunar ancak insan ihtiyaçlarını anlamakta zorlanır. Her zaman evrenselcidir, soyut kavramlarla düşünür, kişilerle uğraşmaz. Hayalcidir ve önsezilidir, kurtuluş ve yücelme arzusu taşır. Dostlarını ve ideallerini gözetir. Kendi kabul ettiği doğruda ısrar ederek, başkalarının fikirlerini göz ardı eder. Büyük bir iç dayanıklılığa ve kendini adama potansiyeline sahiptir. Arkadaşlarını kendisi gibi galaktik transfer enerjilerden seçmek ister. Elektriksel bir beyni vardır ve önemli icatlar yapabilir. 1 ile 9 arasındaki kulvarların deneyimine sahiptir. Ruhsal deneyiminin büyük bir kısmı başka gezegenlerde olgunlaştığından dolayı insanlığı ve dünyayı; tanımaya ve anlamaya ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Kaşiflik, mucitlik, şiirsellik, sanat, ruhsallık, ateş, gayret, idealler, yücelik, vaizlik, şehitlik, teşvik, maddiyatçı olmamak.

Olumsuz Potansiyeller: Amaçsızlık, cimrilik, uyuşukluk, anlayış yoksunluğu, kimsenin lafı ile yola gelmeme, kendini üstün görme, kişisel istek ya da standartlara uyulmasında ısrarcı olma.

Yıkıcı Potansiyeller: Aşırı cimrilik, sefahat düşkünlüğü, rezalet çıkartmaya yatkınlık, dürüst olmamak, şeytanilik, kabasaba davranışlar, insanlık dışı manipülatif eğilimler.

19. No’lu Tipoloji: İNİSİYE

      Önceki hayatlarından en az birinde ve daha muhtemel olarak birkaç tanesinde hakikate erişme arzusuyla bir üstada talip olmuş, yola girmiş deyim yerindeyse tarikat ehli kişidir. Bağlı bulunduğu özel geleneğin kabul töreninden ve ibadet merasimlerinden geçerek kendini keşfetmeye ve evrende geçerli temel yasalara vakıf hale gelip, yaşam tarzını bunlara göre düzenlemeye başlamıştır. Ölmeden önce ölmüş ve her iki alemde aynı anda bulunma tecrübesi geçirmiştir. Okült yasaları ve esasları bu hayatında henüz bilinçli olarak ifade edemese bile fıtratında özümsemiş ve yerleştirmiştir. Varlığın birliğinin farkına varmış vahdet ve ilahi aşk ilkelerinin peşine düşmüştür. Belli belirsiz bir vazife, hizmet ve misyon güdüsü taşır. Egoyla mücadelede ilerlemiştir, nefsini köreltmeye gayret eder. 1 ile 11 arasındaki kulvarların deneyimine sahiptir. İnisiyasyonunun gereklerini uygulamaya ihtiyacı vardır.

Yapıcı Potansiyeller: Erdem, ahlak, özü sözü birlik, incinse de incitmeme, hayra ve şerre karşı kayıtsız kalma, egosuzluk, abartıdan kaçınma, alçak gönüllülük, sukunet, huzur, denge, irfan, gizli ilimlere merak, sabır, metanet, itminan (kalpte yaşamak), zihinden hareket etmek yerine kalbin bakışıyla olayları ele alma, bütün canlılara merhamet ve şefkat, benliğinde yin(rahim) ile yang(rahman) dengesini kurma becerisi, şifa, teslimiyet, ilahi aşk.

Olumsuz Potansiyeller: Dünya işlerini hakir görme, hayattan elini eteğini çekme dürtüsü, maddiyata uyum sağlayamama, aşırı vericilik, öte aleme duyulan sürekli özlem, bu dünyaya ait hissedememe duygusu, gizli sipritüel ego, üstünlük taslama.

Yıkıcı Potansiyeller: Ahlaksızlık, ateizm, nihilizm, maneviyata kendini tamamen kapatma veya manevi boyuttan korkup uzak durma.

 

22. No’lu Tipoloji: ÜSTAD

      Herkesin iyiliği ve güveni için kusursuz bir inşacı olmayı ister. Form aşığıdır ama kullanım için de uygun olmasını ister. Pratik bir dünyada, pratikliğin gerekliliğinin farkındadır. Sınırsız bir güce sahiptir ve her durumun ustasıdır. Her zaman saygı duyulan ve aranan bir kişiliktir, güvenleri sarsmaz. İdealler için yaratılmıştır. Sonsuzluğun yaratıcı efendilerindendir. Gözleri yıldızlarda, ayakları yerdedir. 1’in liderliğine, 2’nin kibarlığına, 3’ün hayal gücüne, 4’ün sabrına, 5’in bağımsızlık ve gelişmesine, 6’nın dengesine, 7’nin ruhsallığına, 8’in idareci gücüne, 9’un insanlık sevgisine, 11’in önsezilerine ve 19’un hizmet aşkına sahiptir. Ahiret boyutunda memuriyeti vardır. Mana aleminde göreve atanmıştır. Maddi açıdan ideallerini geliştirmesi gereklidir. 

Yapıcı Potansiyeller: Her türlü konuda güç, pratik idealizm, uluslararası hedef belirlemek, evrensel yücelme, maddenin efendisi, toplumun paradigmasını ve vizyonunu geliştirme.

Olumsuz Potansiyeller: Terfi etme hırsı (çabuk yoldan otorite sağlama), büyük konuşma, aşağılık kompleksi, isteksiz hizmet, yabancılaşma.

Yıkıcı Potansiyeller: Kötü fikirlilik, kara büyü, örgütlü ve planlı suç işleme, büyük çaplı manipülatörlük ve kalpazanlık, seri katliam, soykırım.

 

     Genellemek gerekirse, ülkemizin insanlarının yüzde 60 gibi bir çoğunluğunun bir ila dokuz arasındaki normal kulvarlarda, yüzde 20 civarının inisiyasyon kapısı eşiğine gelip çıraklığa başlayan 11’ler kulvarında (özellikle 1980 sonrası doğumlu indigo akınındaki yeni çocuklarda görülür), kalan yüzde yirmisinin ise kapıdan geçmiş olup kalfalık mertebesindeki 19’lar kulvarından tekamüllerine devam ettiğini söyleyebiliriz. 22’ler ise nüfusun 10 binde biri ile 20 binde biri civarında çok nadir olarak gözüküp ustalıkları manevi boyuttan daha çok madde alemini kapsamaktadır, yani dünyayı daha ruhsal bir yer yapmak için gerekli altyapıyı sağlamaya gelmişlerdir. 11 ile beraber evrene açılan varlık çıraklık seviyesinde, “Yukarısı nasılsa aşağısı da öyledir,” diyen Hermetik yasayı izleyerek, 19’a geldiğinde yukarısını anlamış olur ve kendini de yukarıya benzetir. 22’de ise aşağısını da yukarısına benzetme güdüsü bulunur. 1 ile 9 arasındaki bölgede bir hiyerarşi ve üstünlük bulunmazken, 11’den itibaren üstünlük söz konusudur; ancak her üst kulvar alttan gelenlere hizmetle yükümlüdür.

 

Florence Campbell

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Doğum Tarihlerine Göre Kişisel Özellikler

   1 Ocak – 10 Ocak   Huzursuzluk ve kavgadan hoşlanmayan. Sevdiklerine düşkün, sabırlı ve çalışkan Kimsenin bir şeyinde gözü olmayan, kendi çalışıp kazanmaktan yana olan. Başarılı olmayı isteyen ve rahat, güvende yaşamayı arzulayan. Gayet kibar ve nazik Doğru ve dürüst davranan. Başarısızlığa tahammülü olmayan, sevgiye önem veren. Takdir edilmekten hoşlanan, yeniliklere açık, bulunduğu alanda parlamak isteyen Kimi zaman coşkulu bazen karamsar olabilen. Fakat asla pes etmeyen, direnen. safak_koca

   , Yer: Burçlar

  • Doğduğunuz güne göre özelliğiniz

   Dogar dogmaz nasil bir isme sahip olunuyorsa ,yine dogum tarihiyle birlikte herkes bir kisilik özelligine sahip oluyor. Gary Goldschneider ve Joost Elffers'in hazirladigi "The Secret Language of Birthdays" (Dogum Günlerinin Gizemli Dili) adli kitaba göre, Iste dogum günlerine göre kisilik özellikleriniz :     21 Mart Berrak 22 Mart Dogrucu 23 Mart Merakli 24 Mart Sade 25 Mart Dinamik 26 Mart Güvenilir 27 Mart Baslatici 28 Mart Masum 29 Mart Gözlemci 30 Mart Uzlasmaz 31 Mart Inatçi 0

   , Yer: Burçlar

  • Size Göre Özgürlük Nedir?

   Bence özgürlük kaybedecek bişeyinin kalmaması

   , Yer: Gnoxis Cafe

  • Burçlara göre ilgi çekme yöntemleri

   http://i.imgur.com/GaxHsTj.png Bir Koç'un ilgisini çekmek istiyorsanız cazibenizi gösterin. Kırmızı rengi tercih edin. Ancak kolay bir av olmadığınızı da hissettirin.   http://i.imgur.com/sTTCl23.png Bir Boğanın ilgisini çekmek istiyorsanız, ona yemek ısmarlayın   http://i.imgur.com/c9ZrZLl.png Bir İkizler'in ilgisini çekmek istiyorsanız, emin misiniz? son kararınız mı?   http://i.imgur.com/0xCBgmf.png Bir Yengeçin ilgisini çekmek istiyorsanız hislerinizi belli edin ve sonra ken

   , Yer: Gnoxis Cafe

  • İslamiyet'e Göre Ölümden Sonra Ruhun Hali

   Ölünün kabri toprakla örtülüp düzlendiği ve insanlar dağılmağa başladıkları zaman, kabrin yanında durup şöyle demeyi sahabiler müstehap görürlerdi: "Ey falan, La ilahe illallah de." Bunu üç kere tekrar eder. Sonra yine ölüye hitaben: "Ey falan, Rabbim Allah, dinim islam, Peygamberim Muhammed (asm)'dir de." diye telkinde bulunurlar.   Definden sonra telkin vermek meşrudur. Ama yapılması kesinlikle emredilmiş bir iş değildir. Peygamberimiz (asm)'in telkin verdiğine dair bir habere rastlanmamıştı

   , Yer: Ölüm ve Ötesi

×
×
 • Yeni Oluştur...