Jump to content

Arap noktaları ve Örnekleri


sidar

Önerilen Mesajlar

Bir astroloji haritası bir çok anlamın iç içe örülü olduğu bir ağ gibidir. Arap noktalarına olan ilgim, yalnızca gezegenleri, burçları ve evleri doğrudan inceleyerek elde edemeyeceğimiz, uçsuz bucaksız bilgi ve bağlantıları bize sunduklarına tanık olduğum zaman başladı. Yine de , Arap noktalarının yorumlamada ikincil sırada olduğunu başlangıçta belirtmemiz gerekir. Önemli gezegensel prensipleri ya da nedenleri göstermezler ama Arap noktalarından detayları incelerken yararlanabiliriz.

 

Bir noktadan söz ettiğimizde, bu üç ana sebebin ürünüdür. Gezegenler ana sebeplerdir. Örneğin, Venüs aşk, arzu, çekicilik ve dişi prensiptir, Güneş ise canlılık, yönetmek ve yaratıcılıktır. Bir Arap noktası ana sebep ya da prensip değildir, bize haritadaki ana temalarla ilgili detayları veren ana nedenler arasındaki ilişkileri içerir. Yaşamın her bölümüyle, her evle ilgili kategoriler verebiliriz. Arap noktalarını bu ana nedenler arasındaki orta noktalar olarak da görebiliriz. Günümüzde en iyi tanınan Arap noktası Şans Noktası'dır.

Bu noktanın modern yorumu, sizin bakışınızla -yükselen derecesi- , yöneten, aktif, Güneş yanınızla, duygusal, pasif, ay yanınızı en verimli şekilde kullandığınız noktadır.

Teoride, her evin kendine ait Arap noktaları vardır, örneğin, maddi faydalar evi olarak 2. evi düşündüğümüzde, yaşamı idame ettirebilmeyi ve zenginliği gösteren, Latince pars subtantiae olarak geçen, varlık noktasını da hesaplayabiliriz. Ya da üçüncü ev için, zihinsel kapasite ve algılama noktası olan Latince Pars rationis et sensus'u, hesaplayabilir, dokuzuncu ev için, yolculuk noktası olan Latince Pars Peregrinationis'ten söz edebilir, ve yine sekizinci ev içinse Latince pars mortis olarak geçen ölüm noktasını hesaplayabiliriz.

 

Herhangi bir noktayı değerlendirirken, onun köşe evlerde bulunup bulunmadığı, bulunduğu ev ve burç ve yöneticisinin durumu büyük önem taşır. Noktaların yorumlanmasına majör açıları da ekleyebiliriz.

Bu makalede bazı Arap noktaları ve formülleri hakkında kısa bilgiler verdim, ve günümüzdeki ve geçmişteki birçok değişik tanınmış kişinin haritalarını kullanarak, bu noktaların detaylı ve özel bilgiler sağlamadaki benzersiz rolünü göstermek

istedim.

 

BABA NOKTASI - PARS PATRIS

Klasik anlamda, Güneş ve Satürn babanın göstergeleridir.Güneş solar ilke, Satürn ise otorite figürü olması nedeniyle. Güneş aynı zamanda gündüz haritalarında, Satürn ise gece haritalarında babanın göstergesidir. Baba noktasının formülü :

 

Gündüz haritasında : Asc + Satürn - Güneş, Gece Haritasında : Tersi

 

Bu formülü, babası yaşamında önemli ve çarpıcı bir figür olan G. W. Bush'un haritasına uygulayabiliriz. Gündüz haritası olduğu için, baba noktasını birinci evde 19 50 Aslan olarak hesaplarız. Köşe evde bulunması ve Aslan burcunda olması

nedeniyle güçlü solar ilke daha da önem kazanmaktadır.

Noktalara bakarken, onların köşe evlerde olmaları ya da haritanın ana akslarıyla birleşmeleri her zaman önemlidir ve kişinin yaşamında güçlü bir etkisi olacağını gösterir. Eski astrolog Albumassar, eğer bu noktanın kalitesi iyiyse , kişinin

babasının asil olacağını söyler.

Bir noktanın kalitesinin nasıl değerlendirebiliriz ? Daha önce de söylendiği gibi, köşe evlerde bulunması her zaman çok önemlidir, ama diğer yandan iyicil bir gezegenle birleşme halinde olması da kaliteyi gösterir.

Bush'un haritasında Baba Noktası Venüs'le birleşmektedir ve Venüs aynı zamanda babanın durumunu gösteren diğer bir signifikatör olan 4.evin de yöneticisidir. Klasik yaklaşımda, 4. ev babayı ve onun yöneticisi de babanın içinde bulunduğu koşulları gösterir. Bizim örneğimizde, babanın güçlü olduğunun kanıtı oldukça açıktır.

Diğer önemli bir gösterge de, bu noktanın her zaman kadersel durumları gösteren ay düğümlerinden, güney ay düğümüyle üçgen açı içinde olmasıdır. Üçgen açı çaba gerektirmeyen, sorunsuz ve uyumlu bir ilişkiyi gösterir, aynı zamanda da babanın çocuğunu güçlü bir şekilde desteklediğini gösteren karmik bir bağlantıdır.

Üstelik, baba noktası sadece Venüs'le birleşmekle kalmıyor, aynı zamanda güney ay düğümünün de yöneticisi olan en iyicil gezegen Jüpiter'le de sekstil açı içinde ! Bu Bush'un babasından çok güçlü ve iyi bir destek aldığının gösteren inanılmaz

bir oluşum!

ŞANS NOKTASI - PARS FORTUNA

En basit tanımıyla Şans Noktası, para, zenginlik ve iyi şans gibi büyük maddi faydaları aldığımız noktadır.

 

Bu nokta Bush'un doğum haritasında 4. evde ve Akrep burcundadır. Burada yine 4. evi görmekteyiz, bu babadan maddi yardım görüleceğini göstermektedir. Noktanın Akrep'te olması ise bu yardımın petrol gibi toprağa ait kaynaklardan olabileceğine işaret edebilir.

 

Şans noktasının yöneticisi Mars'tır ve nokta aynı zamanda Mars'a sekstil yapmaktadır. Böyle bir oluşum noktanın önemini daha da arttırır. Eğer bir noktanın yöneticisi o noktayla açı içindeyse (özellikle birleşme ve yumuşak açılar), bu noktadan gelecek fırsatları arttırır.

Bizim örneğimizde , Mars aynı zamanda 2. evdedir ve sekstil açı nedeniyle ve Mars'ın savaşı gösteren en önemli signifikatör olduğunu da düşünürsek, son Irak savaşının bile böyle bir maddi kazanç sağladığı sonucuna varabiliriz. Savaş Mart 2003'te başladığında Bush'un progress ayı da Şans Noktasıyla tam kavuşum halindeydi.

 

Gates'in haritasında Şans Noktası, bilgisayarları ve ileri teknolojiyi temsil eden Kova burcundadır. Nokta aynı zamanda ortak yatırımları ve gelirleri temsil eden 8. evdedir.

Burada çarpıcı olan, Şans Noktasının yöneticisinin Satürn olması ve Satürn'ün Akrep'te noktaya üstten kare yapmasıdır. Yukarıda olması, noktanın gücünü değerlendirirken her zaman önemli bir faktördür. Satürn aynı zamanda 5. evdedir ve alınan riskleri ve spekülasyonu da göstermektedir.

Bu haritada Şans Noktası aynı zamanda kadersel bağlantıları gösteren Ay düğümleriyle yine rahat açı içindedir. Merkür'le üçgen açısı vardır ve Merkür gece haritalarında hava burçlarının triplicity yöneticisidir. Merkür'ün Akrep'te olması zeka ve kurnazlığı da getirmektedir.

 

Ted Turner'ın haritasında Şans noktası Akrep'te ve 11. evdedir ve TV'nin ve elektronik medyanın temsilcisi olan Uranüs'le bağlantı içindedir. Şans noktası Kuzey ay düğümüyle birleşim halindedir ve yöneticisi olan Mars Terazi'de asalete sahip değildir, köşe evde ve Venüs'le karşılıklı etkileşim içindedir. Şans noktası 11. evdedir ve bu ev meslekten yani 10. evden kazanılan parayı gösterir.

 

Şans noktasına başka bir örnekte Playboy dergisinin sahibi olan Hugh Hefner'ın haritasıdır. Burada da şans noktası 11. evde ve Aslan burcunda yer almaktadır ve fanteziler gezegeni Neptün'le birleşmektedir.Noktanın yöneticisi olan Güneşe

baktığımızdaysa, onun sekizinci evin girişinde - cinselliği temsil eden Akrep'in evi- olduğunu görmekteyiz. Ve Güneş buradan mutlu bir şekilde şans noktasına üçgen aç yapmaktadır. Üstelik, zevkler evi olan 5. evde bulunan Jüpiter'le de partil

karşıtlık içindedir.

 

AKIL NOKTASI - PARS SAPIENTIAE

Albumassar'a göre Akıl ve Sabır Noktası, yapılan işlerde istikrarı, felsefeyi, derinliği gösterir ve düşünme yetisi ve konuşmayla yakın ilişkisi vardır. Kişi rasyonel, sağduyulu, sabırlı ve düşünsel olarak derindir. Derin konularda araştırmacı ya da çok uzman bir kişi olabilir, keşfedilecek tüm konuları çabucak keşfeder. Burada derin zekanın aklın ve sabrın temsilcileri olan Jüpiter ve Satürn kullanılır

Gündüz haritası için Akıl Noktasının formülü :Merkür + Jüpiter - Satürn

Albert Einstein

 

Albert Einstein'ın Akıl ve Sabır Noktası 26 derece Kova'da ve 9.evde yer almaktadır.Köşe evde olmamakla birlikte, kendi evindedir ve daha da ilginci, Jüpiter'le yakın bir birleşim halindedir ! Ve Kova burcundadır. Evrensel düşünceye ve bilime yeniden şekil veren bir kişi olan Einstein'ı kusursuz tanımlayan bir sembol. O sadece laboratuardaki bir bilim adamı değildi, 9.evdeki noktayla açıkça görüldüğü gibi, tanrıya sağlam bir inancı da vardı.

 

VARLIK NOKTASI : PARS SUBSTANTIAE

Bu nokta maddi destekleri gösteren 2. eve aittir ve yaşamı idame ettirme gücünü, para akışını ve diğer maddi kaynakları gösterir.

Bu noktanın formülü gece ve gündüz haritaları için şöyledir :

Varlık Noktası: Asc + 2.evin aksı - 2.evin yöneticisi

Albert Einstein

Bu örnekte 11 Yengeç + 28 Yengeç - 14 Yay bize 25 derece Kova'yı vermektedir ve Jüpiter'le tam olarak birleşmektedir .

ZİHİNSEL KAPASİTE VE ALGILAMA NOKTASI : PARS RATIONIS E SENSUS

 

Bu nokta akıl ve sağduyuyu, bilim ve hayal gücünü, anlayışı ve konuşmayı temsil eder.

Noktanın formülü gündüz haritaları için şöyledir : Asc + Mars -Merkür

Gece Haritaları : Tersi

Albert Einstein

Bu noktayı Einstein'in haritasında hesapladığımızda 5 derece Boğa çıkmaktadır ve bu derece Neptün'le ve Kiron'la birleşim halindedir.Einstein'ın zaman ve enerjiyi algılayışımızı böylesine değiştiren rölativite teorisini hangi gezegen bu kadar

iyi tanımlayabilir ? Burada yoğun hayal gücünü ve dini ya da ruhani anlayışla birleşmiş zekayla inancı veren Neptün'dür.

Adolf Hitler

Hitler'in zihinsel kapasite ve algılama noktası 17 derece Akreptedir ve Boğa'daki Mars ve Venüs'üyle yakın bir karşıtlık içindedir.Bu örnekte noktanın yöneticisi Mars olduğundan, ve Boğa'da asalet açısından düşük durumda bulunduğundan vahşi konuşmalarının ve hayal gücünün yıkıcı gücünü yansıtmaktadır.

Hitler'in haritasında bu nokta aynı zamanda İnançlar Noktası'yla (Pars Religionis) da kare açı yapmaktadır.. İnançlar noktasının formülü gündüz haritaları için : Asc + Merkür - Ay Gece Haritaları içinse : Tersi

Hitler'in inançlar noktası 15 derece Kova'dadır ve yöneticisi Satürn ise Aslan'da ve t-kare kalıbı içinde herhangi bir asalete sahip değildir. Asalete sahip olmayan kötücül gezegenlerle, onun dini görüşleri, fanatik konuşma ve davranışlarıyla

ilişkili böyle bir oluşum, Arap noktalarıyla nasıl cümleler kurabileceğimizin de güzel bir örneğidir !

Leonardo Da Vinci

Da Vinci'nin haritasında zihinsel kapasite ve algılama noktası 0 derece Kovada ve 10. evdeki Neptün'le partil üçgen açı içindedir.

Madonna

Madonna'nın haritasında ise bu nokta Mars'la birleşerek onun düşüncelerini güçlü ve kavgacı bir şekilde ifade etmesine neden olmaktadır.

SOYLULUK VE ASALET NOKTASI : PARS NOBILITATIS

 

Eski astrologlara göre bu nokta 10.eve aittir ve krallığı, zaferi, yükselmeyi ve şan şöhreti temsil eder. Bu nokta ışıkların yücelme derecelerinden türetilir.

Soyluluk ve Asalet Noktasının formülü gündüz haritaları için : Asc + 19 derece Koç - Güneş

Gece Haritaları için : Asc + 3 derece Boğa - Ay

Eskiler , eğer bu nokta 1. 11. veya 10. eve düşerse ve iyicil gezegenlerle birleşirse kişinin iyi bir ünle beraber,şeref asalet, ilerleme ve zenginlik kazanacağını söylerler.

George W. Bush

Bush'un haritasında bu nokta 10.evde 12 derece Boğa'dadır ev Şans Noktasına karşıtlık yapmaktadır. Daha önce şans noktasının babadan gelecek maddi yardımı gösterdiğini söylemiştik. Burada da yine Bush'un yükselişinin babasından gelecek maddi yardımla yakın bir ilişki içinde olduğunu görmekteyiz.Noktanın yöneticisi olan Venüs'ün Aslan'da olması da yine babanın öneminin altını çizmektedir.

Bill Clinton

Bill Clinton'ın haritasında bu nokta Boğa burcunda ve 8. evdedir.Yönetici Venüs ise Terazi'de ve köşe ev olan 1. evde yer almaktadır. Ama noktanın 8. evde olması nedeniyle, Clinton'ın ünü 8. ev konuları olan tutku ve cinsellik yüzünden tehlike altındadır.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger'in haritasında soyluluk ve asalet noktası oyunculuk evi olan 5.evde ve güçle ilişkili olan Akrep burcunda yer almaktadır. Üstelik iyicil gezegen Jüpiter'le de birleşim halindedir.

Yine ilginçtir ki Mars'ı gösteren nokta olan PART OF MARS (Pars Martis) ise Schwarzenegger'in haritasında soyluluk ve asalet noktasıyla aynı derecede yer almaktadır. Böyle bir oluşum güçlü bir Mars'ı ve bunun 5. ev konusu olan eğlence alanında kullanımını da göstermektedir.

Adolf Hitler

Hitler'in haritasında soyluluk ve asalet noktası üzüntüler ve felaketler evi olan 12. evdedir. Ve yöneticisi Venüs kötücül Mars'la birleşmekte ve en kötücül gezegen olan Satürn'e kare yapmaktadır.

 

Bill Gates

 

Bill Gates'in soyluluk ve asalet noktası para evi olan 2. evde ve 13 derece Aslan burcunda yer almaktadır. Aynı zamanda 8. evdeki Şans Noktasıyla yakın bir karşıtlık içindedir. Tüm bunlar yatırımlar ve zenginlik yoluyla kazanılan asaleti

göstermektedir.

 

ÖLÜM NOKTASI VE TANIK OLAN GEZEGEN NOKTASI

 

Ölüm noktası ölümün sebebiyle ilgili kısmen açıklama yapabilir. Ayrıca haritaya öldürücü enerjilerin girdiği oluşumlarla ilgili de bilgi sağlayabilir. Tanık olan gezegen noktası ise ölümden nasıl bir gezegensel enerjinin sorumlu olabileceği

hakkında ipucu verebilir. Örneğin, bu nokta Akrep'teyse, Mars'ın durumuna ve bu noktayla olan ilişkisine bakmamız gerekir.

Ölüm noktasının formülü gece ve gündüz haritaları için : Asc +8.ev - Ay

Tanık olan gezegen noktası gündüz haritası için : Asc + Ay - Asc'ın yöneticisi

Gece haritaları için : Tersi

Prenses Diana

Prenses Diana'nın haritasında ölüm noktası 23 derece Boğa'da, aşk evi olan 5. evde ve Venüs'le birleşim halindedir. Ölümünün bir şekilde içinde bulunduğu aşk ilişkisi nedeniyle olduğunu da söyleyebiliriz. Bu noktanın Uranüs'le olan karesi

de yaşamının ani bitişini göstermektedir.

Tanıklık eden gezegen noktası ise 8 derece Oğlak'ta krallığı temsil eden Güneş'ine karşıtlık içindedir. Oğlak bizi Satürn'e götürür ve Satürn'de hem Venüs'üne hem de ölüm noktasına üçgen açı yapmaktadır.

John F. Kennedy

 

Kennedy'nin haritasında ölüm noktası 9. evin girişinde 20 derece İkizler'de yer almaktadır ve bir yolculuk esnasında öldürülmüştür. Tanıklık eden gezegen noktası da 20 derece Oğlak'tadır ve Merkür'üne tam üçgen yapmaktadır. Merkür burada konuşmayı temsil etmekte ve 10. evdeki Satürn'se herkesin gözü önünde öldürüldüğünü göstermektedir.

James Dean

 

James Dean'in haritasında ölüm noktası 14 derece Aslan'da ve tanıklık eden gezegen noktası da 16 derece Aslan'da ve 9. evin girişinde bulunmaktadır. Noktanın yöneticisi Güneş ise kısa yolculukları temsil eden 3. evin girişiyle birleşmektedir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

BAZI ÖNEMLİ ARAP NOKTALARI VE FORMÜLLERİ

 

Formüller gündüz haritaları içindir, gece haritalarında tersi geçerlidir :

Şans Noktası (Pars Fortunae) : Asc + Ay - Güneş (tersi)

Gelecek Noktası (Pars Futurorum) : Asc + Güneş - Ay (tersi)

Satürn Noktası (Pars Saturni) : Asc + Fortuna -Saturn (tersi)

Jüpiter Noktası (Pars Jovis) : Asc +Jüpiter -Futurorum (tersi)

Mars Noktası (Pars Martis) : Asc + Fortuna - Mars (tersi)

Venüs Noktası (Pars Veneris, Pars Durabilitatis) Asc +Futurorum - Fortuna (tersi)

Merkür Noktası (Pars Mercurii) Asc + Fortuna - Futurorum (tersi)

1.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Yaşam Noktası (Pars Vitae) : Asc + Satürn - Jüpiter (tersi)

Zihinsel Kapasite ve Algılama Noktası (Pars Rationis et Sensus ) : Asc + Mars - Merkür (tersi)

2.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Varlık Noktası (Pars Substantiae) : Asc + II. Ev - II. Evin yöneticisi

3.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Kardeşler Noktası (Pars Fratrum) : Asc + Jüpiter -Satürn

4.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Baba Noktası (Pars Patris) : Asc + Satürn - Güneş (tersi)

Büyükbabalar Noktası (pars Avorum) : Asc+ Satürn - Güneş'in dispozitörü (tersi)

Eğer güneş Aslan'daysa Aslan'ın birinci derecesinden Satürn'e kadar olan kısım alınır.

Atalar Noktası (Pars Parentelea) : Asc + mars - Satürn (tersi)

Miras Noktası (Pars haeraditatum vel possessionum) : Asc + Ay - Satürn

5.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Çocuklar Noktası Pars filiorum) : Asc + Satürn - Jüpiter (tersi)

6. EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Kazalar ve Zayıflıklar Noktası (Pars Infirmaitatum ) : Asc + Mars - Satürn (tersi)

Zayıflıklar Noktası : Asc + Mars - Merkür

Çalışanlar Noktası : Asc + Ay - Merkür (tersi)

Köleler ve Ganimetler Noktası (Pars captivorum et vinctorum)

Asc + Güneş - güneşin dispozitörü (gündüz)

Asc + Ay - ayın dispozitörü (gece)

7.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Erkekler için Evlilik Noktası (Pars coniugii virororum secundum hermetem)

Asc + Venüs - Satürn

Evlilik Noktası : Asc + VII. Ev - Venüs (tersi)

8.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Ölüm Noktası (Pars Mortis) : Asc + VIII. Ev - Ay

Öldüren Gezegen Noktası (Pars interficiendis planetea ) : Asc + Ay - Asc'nın yöneticisi (tersi)

9.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Yolculuk Noktası (Pars peregrinationis) : Asc + IX. Ev - IX. Evin yöneticisi

Deniz Yolculukları Noktası (Pars itineris in aqua ) : Asc + 15 derece Yengeç - Satürn (tersi)

İnançlar Noktası (Pars Religionis ) : Asc + Merkür - Ay (tersi)

Akıl Noktası (Pars Sapientiae) : Asc + Jüpiter - Satürn (tersi)

 

10.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Soyluluk ve Asalet Noktası (Pars Nobilitatis) : Asc + 19 derece Koç - Güneş (gündüz)

Asc + 3 derece Boğa - Ay

Kraliyet Noktası (Pars regni) : Asc + Ay - Mars (tersi)

Anne Noktası (Pars Matrum) : Asc + Ay - Venüs (tersi)

 

11.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Güçlü Kişilerce Onurlandırılma Noktası (Pars nati inter homines) : Asc + Güneş - Fortuna (tersi)

12.EVLE İLGİLİ NOKTALAR

Gizli Düşmanlar Noktası (Pars inimicorum) : Asc + Mars - Satürn

Gizli Düşmanlar Noktası (2. formül) : Asc + XII.ev - XII.evin yöneticisi

 

Kaynaklar:

Zoller, The Arabic Parts in Astrology, a lost key to prediction, Bonatus Texts

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

burda sadece şans noktası burçlara göre var.yorumları keşke bilinen noktaların hepsine göre olsa
.

 

Arap noktalarının daha çok ; Ünlü insanların haritalarındaki gözlemlerden , temsil ettiği evden ve harita sahibinin diğer konfigürasyonları üzerinden anlaşılabileceğini düşünüyorum . Şans noktası ( Fortuna) , üzerinde en çok çalışılan bir nokta olduğu için yorumları genelleştirilmiş . Açıkcası çok da zor birşey değil . ...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

.

 

Arap noktalarının daha çok ; Ünlü insanların haritalarındaki gözlemlerden , temsil ettiği evden ve harita sahibinin diğer konfigürasyonları üzerinden anlaşılabileceğini düşünüyorum . Şans noktası ( Fortuna) , üzerinde en çok çalışılan bir nokta olduğu için yorumları genelleştirilmiş . Açıkcası çok da zor birşey değil . ...

anlıyorum sidaR ama şu var diğer alanlardaki noktalarda çok çalışınca mı öğrenebiliriz.biraz şu yaşam noktası ile ilgili çok çalışma yapılsa iyi olacak.insanı daha çok etkiliyor gibi. benim değilde mesela yaşam noktası=çocuklar noktası ve yaşam noktası terazide olan birine bu nokta bu burçta ne katıyor çok merak ediyorum.
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...