Jump to content

Zihinsel Telkinde Tatbiki Bölüm


nevermore

Önerilen Mesajlar

Hector Durville, Harry Edwards

 

Telepsişik fiilleri tahakkuk ettirmek için, genel olarak, öncelikle tamamlanacak olan bütün fiiller için hemen hemen aynı olan muayyen şartları yerine getirmek lüzumludur.

 

Telepsişik Tesirler

Birinci Ders

Şartlar:

1 - Tam sağlıklı olmak 2 - Sempati 3 - Konsantrasyon ve meditasyon 4 - Fiil planı

5 - Alaka 6 - Tesir celselerinin saat ve müddeti 7 - Düşünce - Şekil (Düşüncenin şekillenmesi), (Forme - Pensee)

Telepsişik fiilleri tahakkuk ettirmek için, genel olarak, öncelikle tamamlanacak olan bütün fliller için hemen hemen ayni olan muayyen şartları yerine getirmek lüzumludur.

Burada, başlıcaları yukarıda zikredilmiştir. Bu şartları daha teferruatlı olarak gözden geçirmek gereklidir.

 

 

Birinci Şart:

Tam Sağlıklı olmak

Fiziksel ve manevi olarak çok iyi bir durumda olmayan kimseler hiç bir surette telepsişik tesirleri göndermeğe kalkışmamalıdır.

Öncelikle, kendinizi, oto - manyetizasyonla ve uygun bir beslenme rejimiyle sağlıklı hale getirmelisiniz. Sağlığı bozuk bir durumda hareket ederken, zamansız olarak yorulacak, uzaktan tesir gücünüz zayıf olacak ve hatta hiç tesiriniz olmayacak. Belli bir kimseye etkide bulunmayı başarabilirseniz, gerçekten, hiç de hoş olmayan sonuçlarla karşılaşabilir ve belki de kendi sıhhatslz halinizi ona nakledebilirsiniz. Fiziksel sağlığı bozulacağı gibi manevi sağlığı daha çok etkilenir.

 

 

İkinci Şart:

Sempati (Tesir ahengi)

Bir kimsenin diğer bir kimseye tesiri ancak belirli şartlarda İcra edilir. Hareket şiddetiniz (manyetik tesir şiddetinin), üzerine etkide bulunmak istediğiniz kimsenin hareket şiddetiyle ahenk (birlik) halinde olmalıdır. Bu hemen hemen kaçınılmaz bir zarurettir.

Tesir edeceğiniz kimse tekamül bakımından sizden yüksekse titreşimleriniz ona ulaşmaz ve az bir direnç hattıyla tekrar size döner. Yok sizden daha az gelişmiş bir kimse ise, ona tesirleriniz kolayca ulaşır, fakat şu şartlaki ikiniz arasında karşılıklı olarak belirli bir sempatinin bulunması iktiza eder. Karşılıklı olarak antipati (nefret) mevcutsa sonuç hemen hemen hiçtir, zira şahıs manevi olarak ayaklanma halindedir.

O halde, sizin için arıtlpatl arzeden bir kimseye yapmak istediğiniz tesir ne türde olursa olsun, kendinizi koruyunuz, zira memnuniyet, tatmin elde etseniz bile, bu sonuç uzun süre devam etmeden' büyük bir zarar getirecektir.

 

Üçüncü Şart

Konsantrasyon ve Meditasyon (Temerküz ve Teemmül)

Sık sık tamamlayacağınız fiili düşürıünüz ve belirgin bir sonuç elde etmek için acele etmeyiniz. Tamamlayacağınız fiili düşündükçe, teemmül ettikçe, başarı şansınız artacaktır.

Fiili birkaç hafta ciddi olarak düşündükten sonra, akşam yatağa yatınca, beş - altı gün süreyle, 30 - 40 dakika müddetle düşünceniz üzerinde konsantre olunuz, ve enince ayrıntılarına kadar tahlil yapınız.

Sonra, aynı süre zarfında, kendinize celbedeceğiniz avantajları bunların sonucu elde edeceğiniz muhtelif sonuçları teemmül ediniz, derin derin düşününüz.

Şayet, bu teemmülde (meditasyonda) bu fiilin tahakkuku için harekete geçirmek zorunda olduğunuz bilgi ve sezgiyi kendinizde bulabilirsiniz, başarı için lüzumlu olan bütün tertibatı almalısınız.

Başlıca tertibat, azimli bir davranışla bütün yıkıcı kuvvetleri geri iterek, yapıcı kuvetleri bir araya getirmektir. Hepsinden evvel, gerekli olan bütün zamanı buna hasretmek kararını alıruz ve mutlak olarak lnancırnzdan bir an dahi ayrılmayınız.

Keza, günde iki, üç, dört hatta beş def'a aynı saatlerde kendinizi hasrettiğiniz eelselerin sayısını tesbit etmeyi unutmayınız. Meşguliyetiniz ne olursa olsun bundan vazgeçmeyiniz, zira yapmayı unuttuğunuz bir celse 3 - 4 celsede elde ettiğiniz sonuçları kaybettirebilir.

Bütün bunlar kararlaştırıldıktan sonra, cesaretle hareket etme kararı alınız; daima yiğitçe, iyi ve faydalı bir fiilin tamamlanmasını temin eden bir sakinlik içinde, yumuşak, açık, sabit ve bilhassa sarsılması güç bir irade ile harekete geçiniz.

Bundan böyle, artık bu ilk üç şartdan bahsetmeyeceğiz. Zira en küçük bir tesirde bulunabilmek için bile bu şartların yerine getirilmesi gereklidir.

 

Dördüncü Şart

Hareket Planı

Tahakkuk ettitmek istediğiniz hareket planı zihninizde açık ve seçik halde bulunmalıdır. Bu bir defa gerçekleştimi artık onu sadece tamamlamak ve mükemmelleştirmek için tadil etmelisiniz.

Bu planla, ki genellikle ruhunuzda daima hazır durumdadır, gerçek, canlı bir yapıyı görünmeyen bir mekanda inşa edebilirsiniz. Belki bunu meditasyon esnasında görmüş de olabilirsiniz.

Bu yapı, siz planınızı mükemmelleştirdikçe, kendiliğinden tadil olacak, tamamlanacaktır. Yapı sizi ayıran mesafe ne olursa olsun, tesir ettiğiniz kimsenin yanında (yakınında) tesir merkeziniz haline gelir.

 

Beşinci Şart

Alaka hali

Uzakta bulunan bir kimseye tesir etmek için, manyetizörlerin «Alaka hali» ismini verdikleri durumun meydana getirilmesi gereklidir. Yani tesir edenle, tesir edilen arasında bir irtibat bağı kurmak lazımdır.

Bu alaka hali, bazan vaziyete göre, tesir etmek istediğiniz kimseyi iyi taruyorsanız, düşünce yoluyla da kurulabilir, fakat çok güçtür bu ameliye; eğer bu kimseye ait içsel bir tarzda ona bağlı bulunan (onunla ilgili olan) bir veya bir kaç eşya varsa elinizde hissedilecek derecede zaman kazanırsınz.

Burada faydalı olabilecek en faydalı ve gerekli eşya şunlardır : Eskilerin de bildiği gibi saçı, tırnağı, mendili, elbisesi (yıkanmamış olacak) veya ona ait bir şey (cisim). Bu eşyayı kullanmış olması birinci şarttır.

Bu eşyayı iyi muhafaza ediniz; sizde durdukça alaka halini kurmak kolayolacaktır. Onların hepsini bir arada güzelce sarmız. Eğer bu şeyler az yahut cesametli değilse, mavi renkli sağlam bir kağıda, ya da zarfa koyunuz. Yok eşyanın sayısı çok yahut iri şeyler ise, gene sağlam bir kağıda, mavi renkli bir kumaş arasına koyabilirsiniz. Bu paketi cisimle güzelce bağlayınız, ihtiyaca göre, ikisi de olur: bir zarf ve irice bir paket.

Görme yoluyla da iradenizin metin bir hale gelmesi için, tesir edeceğiniz kimsenin bir fotoğraf, yahut portresi varsa elinizde, paketin üzerine yapıştırınız. Fotoğraf veyaportresi yoksa, iyi - kötü önemi yok, yeterki size uygun gelsin, bu kimsenin siluetini çiziniz. Hatırlayabildiğiniz kadar onu kağıda resmetmeye çalışınız. Sonra resminin altına şahsın ismini de ilave ediniz.

Paket böylece hazırlandıktan sonra, şahsın resmine bakarak ve tesir edeceğiniz kimseyi kuvvetle düşünerek paketi elleriniz arasına alıruz. Ondan tarafa yahut bulunması muhtemelolan yöne doğru dönünüz. Ve gözleriniz önünde canlandırınız; sonra paketi yavaş yavaş manyetize ediniz ama iradeniz sağlam olmalıdır. 10 - 20 dakika müddetle manyetizasyona devam ediniz ve kudretinizin doğrudan doğruya o kimseye ulaştığını tahayyül ediniz. Bu işlemi günde iki, üç, dört ve hatta beş defa, aynı sürelerle tekrar ediniz. Her seferinde iradeniz muhkem, manyetik tesirleriniz kudretli olmalıdır.

Tesirinize normal uyku zamanınız gelinceye kadar size hiç bir yorgunluk vermeden devam ediniz. Son seansınızı yatağınızda yapınız, paket elinizde olmalı. Daha önce dediğimiz usulde hareket edebilirsiniz. Tam uyumak üzere iken paketi elinizin yetiştiği yere bırakınız. Daha sonra uykusuzluk duyarsanız, tekrar alıp çalışmak için kolaylık temin eder. Ertesi sabah paketi tayin ettiğlnlz bir yere bırakırsınız.

Seans aralarında, küçük paketi ceplerinizden birine koyun, tercihen sağ cebinize; paket büyükse bir çekmeceye yahut kuru bir yere yerleştiriniz, zira etrafınızdaki insanlar bu paketi ne maksatla kullandığınızı bilmezler.

Gündüzün, celse aralarında, mümkünse bu paketi güneşe bırakınız, böylece tesirlerinize uygun bir seyyale siner pakete.

Bir kaç gün sonra, alaka hali çok iyi şekilde kurulmalıdır; şuurlu veya gayri şuuri tesirleriniz tesir etmeyi arzu ettiğiniz kimse tarafından hissedilecektir.

Şayet bu kimsenin yakınında bulunuyorsanız, ve bilhassa onu iyi tanıyorsanız alaka halini kurmağa gerek yoktur, zira bu hal doğal olarak vardır. '

 

Altıncı Şart

Tesir Celseleri - Saat ve Müddet

İnsanın manyetik kuvveti, yani tamamen fiziksel karakterde olan iradesel şuurlu tesiriniz, bütün psişik tesirlerin temelini teşkil eder; zira düşünce, doğrudan doğruya mantal beyin tarafından faaliyete geçirilen fizik beyinde bulunmaktadır. Astral beyin. Düşünce ve iradenin gerçek yeridir.

Manyetizasyon günün ve gecenin her saatinde yapılabilir, lakin çok değişik farklar ortaya çıkar; zira manyetik tesirimizin şiddeti Dünya manyetizmasına benzer şekilde belirli değişimlere tabidir.

Manyetik tesir celselerine en uygun saatleri kısaca hatırlarsak;en kısır seviyeye sabahın 4 veya 5 inde iner; bu andan sonra oldukça düzgün bir şekilde aksamın 8 ine doğru en yüksek noktasına ulaşır. Nihayet uykumuz gelinceye kadar geçen zaman içinde bu güç gitgide azalır.

Bu kanun bilinmiş olunca, asgari yorgunluk 'ile azami faaliyeti elde etmek için genelolarak, geç vakitlerde ve sabahın ilk saatlerinde celse yapmanız gereksiz olduğu anlaşılacaktır. Sabah kahvaltısından sonra celse yapılabilir. En uygun saatler gündüzün son bulduğu saatlerden gecenin Onuna kadar olan zamanlardır.

Zamanın büyük bir kısmını çalışmakla geçiren insan, kendini sabah kahvaltısından sonra tesir celsesi yapacak tarzda ayarlamalıdır. Bir diğer celse zamanı, ikindi kahvaltısı sıraları, yani saat 16 sıralarında on dakika kadar olabilir. İşin bitme devresinde akşam yemeğindenyatağa yatıncaya kadar uzun ve enerjik bir celse yapılabilir.

Bir tesir celsesine başlamadan önce kaslarınızı gevşetiniz ve bir dakikada olsa, hiç bir şey düşünmemek için kendinizi tecrit ediniz. Bir tesir dağılmış halde bulunan kuvvetleri bir araya getirrneğe ve sonra onları kesin ve şiddetli olarak sevketrneğe müsaade eder.

Celsemize başlarken, alaka kurmamıza yardım eden paket ya da paketleri elinize alınız şahsın resmine ve ismine dikkatle bakınız. Paketi (el tatbik ederek, bakarak, sıcak soluk sevkederek, sağ elle empozisyon yaparak, paslayımal manyetize ediniz. Oturur yahut ayakta olunuz, sanki o kimseye bakıyormuşsunuz gibi şahsın istikametine doğru dönünüz. Şahsın orada bulunduğunu görüyormuş gibi, size bakıyormuş gibi tahayül ediniz ve yumuşak, açık, özellikle kararlı bir irade ile hareket ediniz.

Meydana getirdiğiniz eylem planını düşünürken, ona bir şekil vermek maksadiyle, düşüncenizi mümkün olduğu kadar açık seçik bir tarzda formüle ediniz. Hatta, doğrudan doğruya tesir etmek için kendinizin o kimsenin yanma naklolduğunuzu tahayyül ediniz. Bu şekilde; kısmen de olsa, deduble olmakta gecikmeyeceksiniz ve tesiriniz sonsuz kudretli olacaktır.

Şahsa intikal ettirrnek istediğiniz Düşünce konusunu en iyi şekilde formüle ederek, gayet açık seçik olarak, ona fısıldayın. Kelime aralarını açınız. Her kelimenin heceleri arasında kısa bir zaman bırakınız, ve söylerken, söylediklerinizi onun anladığını tahayyül ediniz.

(Mesela: İn-san-la-rı se-ve-cek-sin. On-la-rı... se-ve-cek... ve... ko-ru-ya-cak-sın ... gibi).

Günün en önemli celseleri, uyumadan önce, yatakta, saat dokuz - on arası yapacağınız celsedir. Bu celse 45 - 60 dakika kadar olabilir.

Şahsa, mümkün olan en iyi şartlar içinde etkide bulunmak için en kudretli vasıta şudur:

«Uyumak ihtiyacını hissedince, buna mukavemet etmeyiniz; çabucak uyumak için iradi ve şuurlu faaliyetlerinizi terkediniz. Tesiriniz bütün müessiriyetiyle devam edecektir; çünki astral bedeniniz, tabii olarak deduble olduğundan, isteğinize bağlı olarak, tesir edilecek kimseye doğru naklolacaktır. Ve gündüz vakti yaptığınız tesirden çok daha iyi şekilde ona tesir edeceksiniz."

Bütün şuurlu faaliyetleri keserek,alaka paketi yahut paketlerini yakınınıza, tercihan sağ tarafımza. elinizin yetişebileceği yere bırakınız. Uykunuz kaçtığı zaman tekrar alıp tesire devam edebilirsiniz.

Yukarıda ortaya koyduğumuz şartlar, en az cehitle, en fazla kuvveti elde etmek için tamamlamak zorunda olduğunuz en önemli şartlardır: fakat hepsi değildir. Bundan başka, tesir etmek istediğiniz kimsenin düşünceleri ile sizinkileri bir araya getirmek, maksadına sahlb olan diğer bazı şartlar da vardır. Aşağıdaki tarzda hareket ediniz.

Tesirinizin her durumda hissedilebilmesine rağmen tesir alma nisbeti vasfında önemli farklar vardır. sadece günün farklı saatlerinde değil. aynı zamanda, bilhassa tesir edilecek kimsenin meşgalesinin mahiyetine göre de farklar vardır.

Onun 'tesir alma saatleri sizinmüessiriyet saatlerinizle aynıdır, lakin bilhassa onun meşgalelerini hesaba katmalısınız. Eğer bu kimse, fiziksel ya da zihinselolsun, güç bir çalışmaya dalmiş bulunuyorsa Düşünceniz ona zayıf olarak tesir eder. O zaman, iki olay şunları gösterebilir:

Neşredilen düşünce şekilleri şahsın etrafında dalgalanır durur ve tesir etmek üzere uygun bir an kollar; fakat kudreti bekleme sırasında zayıfladığından. etkisi az çok azalır; yahut da düşünce şekli size döner ve etkisi hemen hemen sıfır olur.

Eğer şahıs dinlenme gezinti, dalgınlık, sükünet hali içinde bulunuyorsa düşünceniz kendisine kolayca ulaşır. Eğer uyuyorsa, tesir daha bariz olacaktır.

Şu halde alaka kurma celselerine başlamadan önce mümkün olduğu kadar noksansız olarak, sülenin günün muhtelif saatlerinde neyle meşgul olduğunu, saat kaçta yattığını bilmelisiniz.

Bu bilgilere malik olarak şahsın tesir almak için en iyi vaziyette bulunduğu saatleri seçiniz ve siz de. mümkün olduğu kadar, en faal olduğunuz saatler ile onun en uygun saatlerini karşılıklı olarak denk getiriniz.

Haberi olmadan kendisine etkide bulunmak istediğiniz kimse için durum böyledir. Eğer bu kimse etkiniz altına girmeyi arzu ediyorsa netice oldukça kuvvetli ve süratlidir. Şahıs celse saatleri hususunda sizinle anlaşır, durumunuza uygun gelirse, ister koltuğa rahatça oturur (yüzü size dönüktür, ister yatağa uzanır; sadece tesirlerinizden yararlanmayı düşünür, ihtiyaca göre, onunla kolayca alaka haline geçmek için, size ait olan bir şeyi (saç tutamı, mendil, fotoğraf v.s.) yahut sizi temsil eden bir şeyi eline alır.

 

Yedinci Şart

Düşünce Şekilleri (Formes - Pensees)

Biliyoruzki yeter derecede gelişmiş zihne malik bir düşünürden gelen zihni yaratmalar tercihen, ya kendisine ait formlardır, ya da düşündüğü objeye ait formlar (şekiller) dir,

Arzunuzun konusunu temsil eden bir binayı ruhunuzda sadece önceden yarattığınıza göre, Düşünce faaliyetinize kendimize ait formu vermeye çalışmaruz daha faydalı gibidir. Bunu yaparken şahsi mevcudiyetinizin (hazır bulunuşunuzun), planınıza göre inşa edilmiş yapıyı tamamlayacağınızı ve gayet süratli olarak bir memnuniyet elde edeceğinizi tahayyül etmelisiniz.

Bundan başka, bu vaziyet normal uyku sırasmda deduble olmanıza müsaade eder.

Kesin olarak formüle edildiği zaman Düşüncelerin aldığı şekillerden müstakil olarak, düşünce şekillerin vasıflarına göre değişen ince ve nefis renklere büründüğünü biliyoruz, menekşe, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kızıl. Bunlar fiziki alemin renkleridir. Çok seyyal maddeden müteşekkil astral plan da aynı renklere maliktir. Ama daha ince, daha nefis ve daha nüanslı olarak. Mantal da aynı renklere maliktir ama çok daha güzel ve nüanslı olarak ... Her üç planda da ayni renkler olmakla beraber gitgide' daha ince; daha ayrıntılı ve ince farklar ortaya çıkar. Farklı oktavlara ait olan aynı notaların ifadeleridir.

Hassas süjelerin (görücülerin) gördükleri renkler mantal, bilhassa astral planların renkleridir. Renkler çok kırılabilir renk cinsindendir, yani çok süratli titreşim hareketlerinin canlandırdığı renkler (mavi ve özellikle menekşe rengi) çok yüksek derecede zihni gelişmişliğe has renklerdir. içimizden birçok kimselerin yayınladığı renkler yeşil, turuncu ve çeşitli ince farklarıyla kırmızıdır.

Bu kimseler için sempati düşünceleri açık, tatlı ve latif bir yeşil renktedir. Saf heyecanlar, ki aramızdan pek azımıza nasib olur, tatlı kırmızı renktedir; adi fakat çıkarsız heyecanlar, parlak kırmızıdır. Aksine, kötü düşünceler esmer koyu gri, hatta siyahla karışan koyu kırmızı renkler alırlar. Böylece, öfke esmer renkli kesif bulut tarzında çıkan kırmızı ışık halinde gözükür; bir hakaret sonucu meydana çıkan öfke duygusu, hiddet erguvani renktedir; kaba arzular, cinsel istekler koyu kırmızıdır; hasislik parlak kahve rengidir. Bencillik kirli gridir ve bilindiği gibi hainlik siyah renklidir.

O halde, insan bedeninin sağ tarafında parlayan mavi, sempati ve heyecan renklerinin en iyisidir. Bunun için, bu renklerin en güzel nüanslarını seçmeniz avantajlı olacaktır, en azından bu renklerden çok hoşlanacaksınız. Duvar renkleri, perdeler,abajurlar, koltuklar vs. yi mavi ve nüanslarından seçiniz.

Bu şartlar dahilinde, kendiniz, gayet belirgin olarak, almak istediğiniz duyuların mahiyetini hissedeceksiniz ve bu muvasala büyük bir kolaylıkla vuku bulacaktır.

Gerçekleştirmek istediğiniz telepsişik tesirlerin başarısı için Düşünce ve iradenin gerekli olan hazırlıkları böyledir, şu şartlaki tedrici bir antreman, metodlu ve sebatlı çalışma gereklidir.

Kudretlerinizin genişlemesi hemen hemen sınırsızdır; fakat bu genişleme sonsuz derecede sebat gerektirir .

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İkinci DERS

Düşünce İntikali

Mütekamil düşünürlerin nazarında, aynı zamanda, birbirinden uzak yerlerde vuku bulan ayni bir keşif ancak düşünce intikaline borçludur. Böylece havacılığın süratle ilerlemesi, muhtelif araştırıcıların birbirlerine devrettikleri gayri şuuri psişik işbirliğini gerektirmiştir. Zayıf düşünceler, uzağa yayılma gücü olmadan, düşünürün psişik atmosferinde ancak bazı hareketleri tayin ederler. Aksi halde, kuvvetli olarak ifade edilmiş bulunan düşünceler, bilhassa formüle edilmişlerse kolayca intikal eden kudretli hareketleri doğururlar. Eğer sevk edilmezlerse her lstlkamette ta ötelere kadar yayılırlar ve onlar almaya istekli durumda olan kimselere tesir ederler.

Ama düşünen bir kimse böyle bir kimseye zlhni kuvvetini yöneltirse, düşünce doğrudan doğruya bu kimseye gider ve o da az veya çok bir kolaylık içinde düşünceyi alır.

İntikalin Mekanizması

Şuurdan doğan düşünce astral bedende titreşir, sonra fizik beyni harekete geçirir. Bütün beyinlerde aynı bir düşünce için aynı karakterde olan bu beyinsel hareket (yani su düşüncesi her beyinde ayni titreşimsel değere haizdir) durmaz organizma hududlarını aşar, etraftaki seyyaleyi titreştirir; ve titreşimsel hareketleri uzağa nakl olur, sonra onları almağa müsait olan kimselerin fizik beyinleriyle irtibata koyulur. Kendi yapısını kaybetmeden nakl olunan bu beyinsel hareket, mantal beyine etkide bulunan astral beyinle irtibata geçer. O zaman, şuur uyanır ve düşüncenin konusu hakkında bilgiyi alır ve onu otomatik olarak üretir. Kendisine yardım istediğiniz uzaktaki bir kimseye düşünceniz; nakletmeye çalışmadan evvel birkaç metre mesafeden çevrenizde kolayca bulabileceğiniz tesir almaz cinsten kimseler üzerinde denemelere girişmeniz lüzumludur, Önce basit düşünceleri nakletmekte çabucak başarı göstereceksiniz, sonra gitgide karmaşık fikirleri nakledecekstnlz. Bu tecrübeler sadece qücünüzü geliştirmekle kalmaz, ayni zamanda başarılı olmanız için gerekli olan inanç ve güveni de size verecektir.

Münakil ve Alıcı

Münakil, sakin ve rahat bir şekilde, nakletmek istediği düşüncenin konusuna kuvvetli bir şekilde bağlanmalı, düşüncesine kesin ve açık bir form vermelidir. Her kelimenin hecelerini ayırarak ve diyeceklerini ifade eden her kelimeyi zihnen telaffuz ederek kendi zihninde onların formlarını (mantal vizyon halinde) görmeğe muvaffak olmalıdır,

Alıcının birşeyle meşqül olmadan ve hatta nakil işini de düşünmeden meydana getirdiği bu mental vizyon, sadece mesajı düşünmek olmalıdır; zira nakil işi için bir cehit gösterilmediği zaman o kendiliğinden çok daha iyi olarak nakl olur.

Alıcı, yani mesajı alan şahıs sakin ve rahat durumda olmalıdır.

Düşüncenizi yakalamaya çalışmadığı gibi, ayrıca tecrübenin başarılı olmasını da arzu etmemelidir. Lakayıt olması, fikirleri beklemesi ve fikirler geldiği zaman, tereddüt etmeden onları yerine getirmesi, icra etmesi kafidir. Aynı alıcı kimseyle ardı ardına 4-5 denemeden fazla , deneme yapmayınız. Her deneme iki ile beş dakika sürrnelldlr. Başlangıçta uğrayacağınız başarısızlıklardan müteessir olmayınız, nakil ve alma işinin mekanizmasını yeterli şekilde anlamasanız bile mutlaka başarı elde edeceğinize kani olarak tecrübelere devam ediniz. Sonunda tam bir başarı elde edeceksiniz.

Deneyleme

Her denemeden evvel, özellikle başlangıçta, süje ile manyetik bir alaka kurunuz. Bunun için ellerini tutunuz ve bakışlarrruzı onun mide üstü bölgesine yumuşakca dikiniz, iki yahut üç dakika kadar devam ediniz. Şüphesiz, süje ile daha önceden birünsiyetinlz varsa, bu alaka halini kurmak şart değildir. Süje sizden iki veya üç metre ileride tercihen sırtı size dönük olarak oturmalıdır. Ona basit hareketler telkin etmelidir. Önce, mesela: «kalkınız ... sağa dönünüz ... sola dönünüz ... oturunuz ... bana bakınız ... çıkınız ... durunuz ... (masadaki) kalemi alınız .. » Bu ilk denemeleri başarı ile neticelendirdikten sonra aynı emirleri bitişik odadan vererek deneyiniz. Daha sonra uzak mesafeden tecrübe ediniz. Gayretleriniz başarı ile sonuçlandıktan sonra artık imaj nakletmeye çalışmak gerekir. Bunun için, mesela oyun kağıtlarından kupa birlisini alınız ve masa üzerine koyunuz; kartın sırtı süjeye dönük olmalıdır. En iyisi elinizle kapatmanızdır. Süjeden kartı okumasını isteyiniz. Bu maksatla kartı sanki görüyormuşcasına gözleriniz önünde, zihninizde canlandırınız; imaj süjeye aktarılmakta gecikmez ve o da kartı okur. Bu deneyi belirli bir mesafeden deneyiniz.

Daha sonra düz çizgi, kırık çizgi. Üçgen, kare, daire, yıldız gibi oldukça basit şekilleri nakledebilirsiniz, şu şartlaki, her seferinde süje aldığı şekilleri çizmelidir, çizmeğe çalışmalıdır. Bunun için çalışma yerinizde süje ya bir kara tahta önünde oturmalı ya da önünde kağıt bulunan bir masada nakletmek istediğiniz imajı zihninizde güzelce tesbit adiniz ve bu imajı (şekli) cehit sarf etmeden baktığınız bir kağıt üzerine çiziniz. çizilen şekil yaratmak istediğiniz zihni imajın çizgisel bir temsili olduğundan o gitgide kesin bir hal alacaktır ve süje sizinkine benzer bir şekil çizmekte gecikmeyecektir. Bu tip tecrübeyi on-oniki defa denedikten sonra uzak mesafeden de deneyiniz. Bu muhtelif deneyleri daha karmaşık hale getirerek hemen hemen sonsuz kare değiştirebilirsiniz. Daima hatırlayınızki münakilin kudreti, kuvvetini işleterek artar ve mesaj şekli net olarak zihninizde teşekkül etmez, kendiliğindennaklolur. Bu başarının püfnoktasıdır, sırrıdır.

Uzağa Nakil

Açık seçik olarak formüle edilen her düşüncenin, öncelikle dalga ile naklolan titreşimleri doğurduğunu, sonra düşündüğünüz kimsenin yakınına giden bir şekil (form) yarattığını unutmayinız; bu form, yarı zeki durumda, yeterli kudrette olunca ödevfni tamamlamak daima bu uygun anı arar. Ve bu ödevini fedakarca tamamlar. Geçen derste söylenen bütün şartlara iyice alıştıktan ve alıcı süjenin yanında nakletme pratiklerini başardıktan sonra, kendisiyle irtibatınız olan, sizden yardım bekleyen uzaktaki bir şahsa yardım etmek için adamakıllı hazırsınız demektir. Birbiriyle sempati hali içinde bulunan kimseler için mesafenin değeri yoktur. Bütün düşünceler, bütün intibalar, hatta bütün emirler alınabilir, ve bilhassa gerçek bir ihtiyaca cevap veriyorlarsa yerine getirilir. Sempati çoğaldıkça nakil işi kolaylaşır, sempati zayıfsa nakil tam olarak yerine gelmez, ama yavaş yavaş bir düzen kurulur; sonra nakil kendini oluşturmaya meyleder ve nihayet vukü bulur. Aşağıdaki gibi hareket etmek gerekir:

Nakletmek istediğiniz düşünce zihninizde sabit bir durumda olmalıdır; nakil ve alış planı ile nihai netice uzun bir konsantrasyon la meydana getirilmelidir; alıcı ile bir irtibat bağı kurmalısıruz: tesir celselerinizi en müsait saatlerde yapmaya hazırlanınız; bir kelimeyle, son derste ifadeedilen bütün şartları mümkün olduğu kadar müşahade etmelisiniz.

Herşey birkaç gün önceden kararlaştmlmış olduğundan faaliyete geçme zamanı gelince (alaka kurucu) eşyayı elinize alınız; hiç olmazsa ilk günler bu eşyayı elde tutmalıdır. Arzulu, olarak portreve bakınız ve aynı zamanda o şahsın sizin karşınızda olduğunu tasavvur ediniz; sonra mesajınızı iyi for,.müle etmek maksadıyla şahsi ve nakil ameliy.esini düşünmeyiniz ve yalnız şahsi, sadece ona vereceğiniz biçimi düşününüz, Bu ilk deneme 4 - 5 dakika sürsün ve sizde 9 - 10 dakika müddetle dinlenin; dinlenirken alıcının gerçekten mesajı aldığını ve sizi düşündüğünü tasavvur ediniz. Nakil çalışmasını bir iki defa daha tekrarlayınız sonra tamamen kesiniz çalışmayı ve ancak birkaç saat sonra tekrar edebilirsiniz hatta ertesi gün tekrar etmek daha iyidir. Böylece, her gün düzenli olarak 1, 2, hatta 3 defa nakil celseleri yaparak, birkaç hafta çalışmaya devam ediniz. Eğer tesir edilen şahıs tebliğinizi almak için konsantrasyon durumunda bulunuyarsa -ki tercihe şayandır- tesir celselerinden söz ederken söylediklerimize uygun olacaktır. Mesaj nakli uzaktan gıyaben tanıdığınız bir kimseye alaka duyduğunuz onunla alaka kurmayı arzuladığınız zamarı da vukuü bulabilir. Mutlak olarak imkansız olmamakla beraber, bir hayli güçtür. Bunu başarmak için, bu şahsın durumunu, davranışlarını, simasını, şeklini tasavvur etmeğe çalışmanız ve bu hazırlık celseleri için bir. kaç celse yapmanız gerekecektir. Genellikle düşündüğünüz kimsenin hayalini vazıh şeklide zihninizde meydana getireceksiniz. Budurumda, başarı şansınız çoğalır. Bu şahsın sizinle bir akrabalığı varsa şansınız daha da artar.

Vahim engellerden sakınmak için tekrar ediyorum:

Nakletmek istediğiniz fikir tesir ettiğinız kimseyi daima her bakımdan en iyi hayat şartları içine sevkedecek durumda olmalıdır. Onun meyilIerine, mutluluğuna, çıkarlarına, kanaatlerine asla zıt olmamalıdır. (Sanki kendinin fikirleri olarak hemen kabullenmelidir.)Üçüncü Ders;

Sevdirmek

Hazırlık kısmında anlatılan hususlar tamamen öğrenildikten sonra, arzu ettiğiniz herşeyi tahakkuk ettirebileceğinizi anlayabilirsiniz.

İlk iki derste bildirilen şart ve prensiplerle ünsiyet kazandıktan sonra bu tahakkuku nasıl elde edeceğinizi iyice öğreneceksiniz. Bilhassa düşüncenin intikali deneylerinde başarı kazandıktan sonra kudretinize olan inancınız artacaktır. Bu inancınız size yeterli gözükmüyorsa tecrübeleri çoğaltınız; inancınızı mükemmelen arttırıncaya kadar mümkün olduğu kadar değişik tecrübeler yapınız. O zaman, gerçekten telepisişik tesirler gönderme tatbikatına hazır durumdasınız demektir. Bu durumda artık bazı teslrlere deyinen ve bazı modeller veren birkaç bilgi daha vermek kalıyor.

Gerçekten sevilmek ve aşkın sürekli olması için, bunu gayet kaba ve gürültülü bir şekilde nazarı itibare almamak gerekir. Yani hayvanı hislerin tatmininden ibaret bir sevgiyi kasdetmiyoruz. Geçici olan bu doygunlukta, ancak, nadiren bir karakter, bir' manevi gençlik nazarı itibara alınır. Fizik cazibeye daha çok önem verilir. Bu cinsin egoist tutkunları, esas itibarile, sevlimiş olmaktan dolayı tatmin olup olmayacaklarını kendilerine sormadan, sadece şahsl mutlulukları ararlar. Bu tip aşkın kabartılması insanlığı parçalayan hırslardan birini meydana getirir.

Başkalarının mutlu olmaşından haz duymak, karşılıksız sevmeye çalışmak gereklidir. Şayet şahsi tekamülümüz için gerekli olan bütün temriniere kafi derecede çalışırsanız, Kişisel Manyetik Gücün esas prensiplerini iyice anlar ve sevilmek için bir özelliğe sahip olmaya ihtiyaç duymazsınız, .zira hayatın güzelliklerini yeteri kadar kendinize çekersiniz. Bundan dolayı, sizinle görüşmekte fayda ummayan, fayda olmadığına kani olan kimselere bile cazip ve sempatik gelirsiniz. Vasıflarınızın kıymeti takdir edilmiş olduğundan, kati olarak ifade ettiğiniz basit bir isteğiniz üzerine, birçok kimse tarafından samimi olarak sevileceksiniz. Buna rağmen, çok çabuk netice elde etmek isteyenlerinize ne olursa olsun, önceki iki derste yeter şekilde ortaya konmuş bulunan ve yerine getirilecek olan başlıca şartları tavzih edeceğim. . .

Arzu eden kimse ile arzu edilen kimse arasında karşılıklı olarak bulunan derin ve gerçek bir sempati mutlak olarak gerekli, en azından çok faydalıdır. Bu peşin sempati olmadan dikkatinizi onun üzerinde zorlayabilirsiniz, ama elde edeceğiniz sonuç kısa süreli olduğundan büyük bir riske girersiniz.

Bir ikişart yerine getirilince arzulanan varlıkla ona ait olan bir eşya vasıtasiylemanyetik alaka kurarsınız; ve günün en müsait saatlerinde alaka eşyasını elinize alarak. tam bir sükunet içinde, onu tahayyül ederek, düşüncerılzl onun üzerine teksif edersiniz. Bu arada sevginizin çekip getirdiği avantajların her birinizihinsel imajlar şeklinde tahayyül etmelisiniz. Bu ameliyeyi günde bir kaç kerre tekrar ediniz.

Şayet bir kimseye yakın bir yerde oturuyorsanız, zihninizde sözlerinizi daima müessir kılacak imajlar olduğu halde onunla konuşmağa çalışınız. Eğer ondan uzakta oturuyorsanız, zihninizi ayni imajlar üzerine konsantre ediniz ve arzunuzun konusunu (sevginizi) ona bildirmek üzere kendisine mektup yazınız; sonra ewelce söylediğimizgibi. düşüncenizle ona etkide bulunarak sabırla cevabını bekleyiniz. Artık, gerçekleşme meydana gelinceyekadar, cehit sarfetmeden onu düşünebilirsiniz. Cevap olumlu olmadığı takdirde, sabırla tesir celselerine devam ediniz; fakat kendisi memnuniyetsizlik içinde bulunuyorsa, birleşme (evlilik) gibi projenizden vazgeçiniz ve tesirlerinizi derhal kesiniz. Kendi rızası hllafına olumlu bir cevap bile verse, gelecekte önünüze vahim sonuçlar çıkabilir.

Bununla beraber, israr ediyor ve özellikle arzuladığınız kimseyi mesut etmek istiyorsanız. birkaç hafta onu düşünmeyi bırakınız; sonra onu yeniden kuwetle düşününüz ve tekrar düşünmeyi kesiniz. Bu sıcak ve soğuk muamele usulü kadınlar üzerinde (erkeklerde de) genellikle çok başarılı sonuç verir. Herşeyden evvel, tesirlerinizi iyi maksatlar için kullanınız. Düzensiz sevgi hayatı her iki tarafı da mütekamil kılmaz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Dördüncü Ders

Bozulan Dostluğu Düzeltmek

Şüphesiz bir çoklarınız, hatta büyük birkısmınız, erkek veya kadın arkadaş edinmeyi bilen kimselersiniz. Dostlarınız! seçmesini bilirsiniz. Seçme işini çok iyi yapmalıdır.

Buna rağmen gerçek dostluklar arasına bazan ayrılıklar girebilir.

Dostluğun gerçek olanıhemen kırgınlıkları ortadan kaldırıcı sebepleri bulmak ve karşılıklı özür dilemektir. Çabaya rağmen dostlar arasında bir ayrılık meydana gelmişse bozulan dostluğu düzeltmek gerekmez mi?

Mesele, bir karar almadan önce derin şekilde düşünmenizdir. Önce, aldığınız kararda israrlı olmak için serbest iradeye sahip olduğunuzu bilmelisiniz. Hiç olmazsa seçim serbestiyetiniz vardır.

Dostluğu tekrar kurmakta fiili olarak güçsüzlük içinde bulunuyorsarıız, karşı tarafı serbest bırakınız ve onun tekrar dostluk kurmasına yardım etmeyiniz.

Eğer vefasız arkadaşmız dostluğun bozulmasına kendisi sebep, olduysa, sizin de hiç bir kusurunuz yoksa, gerçekten onu diğer kimselerden daha ziyade siz mutlu kılacak durumda iseniz ondan tam bir içtenlikle özür dileyiniz ve bu özürü tekrarlayınız.

Bunun için, sadece kendinizi ona sevdirecek usulü kullanınız. Onda, mümkün olduğu kadar açık ve seçik bir tarzda sempati sevgi (aşk) mutlulukla ilgili düşünce - şekillerin ortaya çıkmasına, doğmasına sebep oluruz. Bunu yaparken ona yumuşak ve ihtiyatlı bir irade gücü sevk etmelisiniz.

 

Beşinci Ders

Kıskançlığa Karşı

Kıskançlık, kıskananı feci şekilde ıstıraba sevk eden korkunç bir hatadır. Kıskanç kimselerin miktarı çok fazladır. Bunlar genellikle çok egoist kimselerdir. Kıskançlıkta «başkasını sevmekten çok kendini sevmek» vardır. Gerçek bir zihni hastalıktır, sevginin egoistçe bir sapıklığıdır.

Bu bahis sizler için değil;eminimki okuyucuların böyle bir sapık durumları mevcut değildir. Burada sevdiğiniz kimselerin kıskançlıklarını frenlemek için gerekli olanları ele alacağım. Onların sizi başkalarından kıskanmaları tehlikeler yaratabilir.

Bu durumda, ilk kısımdaki ilk iki dersin şart ve prensiplerini müşahade ederek kıskanan kimseye, kıskanç olmak için hiç bir sebep olmadığını anlatmak için, onunla beraber müraleada bulununuz. Onun çektiği ıstıraptan daha çoğunu kendinizin çektiğinizi söyleyiniz.

Bundan sonra zihninizde, Güven, Aşk (sevgi) ve Mutluluk fikirlerini en iyi şekilde formüle ediniz, onlara açık ve seçik bir form veriniz.

Bu düşünce - şekiller kıskanç kimsenin avrasına gider ve gitgide. oraya en iyi duyguları çekmeğe başlar. Muayyen bir süre Düşünce faaliyetine devam ederek kendini zorla kabul ettirmekle son bulacaktır. Kıskançlığın yerini itimat 'alacak ve süje tedavi olacaktır.

Bunun haricinde, onun şüphesini çekecek hiç bir şey yapmamalıdır.

 

Altıncı Ders

Uzaktaki Bir Kimseyi Himaye Etmek ( Korumak )

Bir kimseyi himaye etmek arzusu, sıfatı durumu ne olursa olsun, Düşünceden daha çok bir duygunun ifadesidir, ama bu duygu, Düşünce, bir kimse üzerinde kuvvetli olarak konsantre olunca ancak doğa bilir ve kuvvetlenir.

Bu faaliyet tekniği önceki derslerde özetlenmişti. Fakat aşağıdaki hususu tekrarlıyorum:

Kendinizin gerçekten onun yanında olduğunuzu tasavvur ediniz, onu gelecek tehlikelerden doğrudan doğruya koruyacakmış gibi tahayyül ediniz; hertürlü hayat şartları içinde ona ciddi surette yardım etmek arzusuyla dolu olarak himaye edici sevgi düşüncelerinizi mümkün olduğu kadar açık olarak formüle ediniz.

Bu düşünceler, fizik bedeninizde bir imaj yaratır, bu imaj himaye arzusunu taşır ve onun avrasında gerçek bir hami varlık gibi yer tutar.

Yaratıcı uyaranıara karşı bir nevi itaatle yarı zeki olan bu form, ödevini tamamlamak için bütün müsait imkanları temin eder. Bu form, himaye edilen kimsenin avrasında cereyan eder, iyilik getirici akımları temin eder, kötülük taşıyıcı akımları da ifna eder. Mutlak olarak emin olabilirsiniz ki, himaye işi noksan olarak yapılırsa, bunun büyük bir kıymeti yoktur: yaylı bir halkayı açmak gibidir. Bırakır bırakmaz halka eski halini alır.

Endişeli ve şaşkın durumda bulunan bir kimseye ulaşan sulh ve teselli bahşedici bir düşünce onun ruhuna sükunet verir ve onu bir sükunet ve rahatlık atmosferiyle çevreler. Genellikle, o da gerçekten bir himaye altında olduğunu fark eder. (Hayır dualarının, himaye dualarının ıcrasinde bu usul kullanılırsa tesir büyük olur.)

Hangi dinde olursa olsun kuvvetli, uzun ve inançla tekrarlanan dualar da bu türlü bir düşünce - şekil meydana getirmelidir. Hassasiyetine göre karşı taraf bunları alacak ve hatta vizyon halinde görecektir.

 

Yedinci Ders

Kötü Tesirlerden Sakınmak

Kelimenin asıl anlamında, büyü ve obsesyon hadisesi son derece nadirdir. Tesirleri almaya her zaman müsait olan kimselerde hissettirilmek istenen kin ve intikam düşüncelerinin tesiri de ayni değildir.

Pek mütekamil olmayan, hain, intikamcı ve kinci kimseler bilhassa buna maruzdurlar. Mütekamil varlıklar hiç bir şeyden korkmazlar, bu tesirler onlara ulaşmaz.

O halde, tamamen emniyette olabilirsiniz, zira, pasif metodu müşahade ederken kazandığınız veya geliştirdiğiniz vasıflar sebebiyle, tabii olarak, hayatın iyi taraflarını kendinize celbedecek ve geri tesirleri de iteceksiniz; kudretli bir şekilde tehlikeye düçar olmuş kimselere yardım edebilir, ve onlarla tamamen özel olarak ilgilenebilirsiniz.

Önce, ona düşünce intikali mekanizmasını anlatın. Iyi tesirlere açık, kötü tesirlere kapalı olmayı öğreten kişisel manyetizma'yı açıklayınız.

Koruduğunuz kimse bunları iyice anladıktan sonra pasif metod pratiğine ciddiyetle başlayınız. Burada sevgi ve himaye düşüncelerini açık bir tarzda formüle ederek söyleyiniz.

Mutlak bir Iakaydı ile hareket ederken, bu aksiyon kudretinizi git gide geliştirecektir. Bu size, daha sonra, aynı kimseye ve başkalarına gerçek himayede bulunmanıza yardım edecektir.

 

Sekizinci Ders

Uzaktan Tedavi

Bazı kuvvetli manyetizörlerin tanımadıkları hastalara, uzak mesafeden, şifa tesirleri gönderdikleri ve iyileştirdikleri bilinen gerçeklerdendir.

Sizde telepsişik tesirleri kullana kullana buna kolaylıkla muvaffak olabilirsiniz. Zira manyetizörün seyyalesi de psişik bir kuvvettır. Bu kuvvetin kudreti arttıkça alakadar olunan kimselerin de miktarı artar.

Bilhassa, şiddetli, vahim, en azından tehlikeli vak'alarda çok çabuk ve tatmin edici sonuçlar elde edilir.

Bunun için, hastaya ait bir eşya ile alaka kurabilirseniz, ilk derslerde söylenenlere uygun olarak, hareket edeceksiniz. Tesirinizin doğrudan doğruya, binnetice sür'atlt ve enerjik olacaktır; aksi halde, elde şahsa ait bir eşya mevcut değilse, gene aynı şekilde hareket ediniz. Hastayı size tarif ve tasvir ettikleri biçimde, mümkün olduğu kadar gözlerinizin önünde canlanôırınız.

Muhtemelen tesirlerinizi alacaktır, ama şiddeti değişik olarak ...

Hastanın hastalığını yahut hangi organının rahatsız olduğunu bilmenizde fayda vardır.

Bu şartları mümkün olan en iyi şekilde ikmal eyledikten sonra hastayı sanki yanınızda, karşınızdaymış gibi tahayyül edin ve daha iyisi kendinizi onun yanında görün. Düşüncenizi, bakışlarınızı hastanın bulunduğu istikamete tevcih ederek, onu bakış yoluyla manyetize etmek fikri üzerine Düşüncenizi kuvvetle teksif ediniz. Onun mide boşluğu bölgesine (plexus soler'ine) konsantre olunuz. Bilhassa, hastanın manyetik tesirlerinizi aldığını, sanki fiilen onu manyetize ediyormuşsunuz gibi ona etkide bulunduğunuzu zihninizde güzelce canlandırınız. Hasta uzuvların anatomisini zihninizde canlandırdıktan sonra, Düşünce ile, sinir ve damar dolaşımlarının mükemmel bir şekilde meydana geldiğini de canlı şekilde tasavvur ediniz. Bunları yaparken çok enerji ve bilhassa çok sakin olunuz.

Bu manyetizasyona, mümkün olduğu kadar zihni bir konsantrasyonla, yirmi - otuz dakika ayırınız. On - onbeş dakika sonra, astral bedeninizi gerçekten hastanın yanında olacak şekilde, aşağı yukarı tamamen yakın tarzda deduble ediniz. Eğer o kimse hassas ve ateşli hastalıkdan dolayı yeter derecede uyartılmış durumda ise tesirinizi hissedecek ve siz de göreceksiniz.

Uzun bir telepsişik tesir alışkanlığından sonra, dedublümanınız tam bir şekilde meydana gelirse. belki şuurunuzu hastaya kadar transfer edebilirsiniz.

O zaman, bizzat kendiniz onun varlığına ait en derin ve en gözden uzak kısımlarını görebilir ve tesirinizin meydana getirdiği bütün tadilatı dakika be dakika izleyebilirsiniz.

Sizin için daha önemli olan yaptığınızı, işittiğinizi, görüp ve anladığınızı tamamen hatırlamanızdır.

Uzaktaki bir kimseyi şifalandırmak da kazanılan blr güç, ne olursa olsun bütün uzaktan tesir ameliyelerinde aynı hüviyettedir.

Hayret verici sonuçlar alacaksınız.

 

Dokuzuncu Ders

Obsesyon ve Teşhiri Tedavi

Teşhir ve obsesyon, nazari olarak, mümkündür; ama nadiren mevcuttur. Geri kötü düşüncelerin sonucudur. Teşhir edilen ile obsedelerin hemen hemen hepsi kendi düşüncelerinin kurbanlarıdırlar.

Bunlar zayıf, pasif, psişik bakımdan az gelişmiş, hakiki bir «kabuk» içine tedricen hapsedilmiş mahluklardır. Bu kabuktan dışarı çıkmaları ile içeri girmeleri bir olur.

Bu kimseler, onları teshir eden varlıklar olmadan göze göz, dişe diş mukabele isteyen varlıklar olamazlar.

Böyle bir izah onların düşünce kuvvetlerinin önemini daha güzel bir şekilde anlatır. .

Bunlar tedavi olabilirler mi? - Eğer yeni durumda iseler tedavileri kabildir. ama hayli eski bir durumda iseler, kökleşmiş vahim bir vaziyet gösteriyorlarsa, şifa elde etmek çok çok güçtür.

Bu kimseler, öncelikle kaderlerini yeniden çizmek üzere bütün imkanlarını kullansınlar, kendilerine kötü telkin ve icbarda bulunan

obsedöre zıt bir teşebbüs içinde bulunarak kin ve intikam düşüncelerini terk etsinler. Zira bütün düşüncelerinde onlara kötülük yapan bu geri varlıklardır.

Sonra, iyilik ve sevgi düşüncesi vasıtasıyla, iyi ve faydalı olmaya çalışırlar.

Obsesyonun türlü şekilleri vardır. Bizim meşgul olacağımız durum yeni ve fazla derinleşmemiş alanıdır.

Ancak kuvvetli ve candan bir dostun Düşüncesiyle yapılan yardımlar genellikle bu kimseler üzerinde bir şifa yaratabilir. Şayet kendinizde bu işe girişmek ve iyi bir sonuç almak için bir güç görüyorsanız şöyle hareket ediniz.

Önce obsede ile görüşmeyiniz, zira kendi durumunun nedenlerini anlayabilecek halde değildir: ona kendisine yardım edeceğinizi, çok kuvvetli olacağını kuvvetle beyan ediniz ve o zaman obsedör variık artık ona ulaşamaz bir duruma girecektir. Önceki tesbit edilen şartlara uyarak, ona her seansta on-onbeş dakika süre ile zihni imajlarını gönderiniz; imajlarınızı tamamen anladığını, işittiğini tasavvur ediniz. iyileşme kendini hissettirmekte gecikmez; bundan sonra, ona kendi durumunu anlatmak ve idrak ettirmek için gayret sarfediniz. Çoktan beri yayınladığınız düşüncelerin onu tedavi edebileceğini söyleyiniz.

Düşüncelerini bu istikamete yöneIttikten sonra sonuna ulaşmak için ona yardım etmeye devam ediniz.

( Ruhsal Tedavi, Zihinsel Telkin - Hector Durville, Harry Edwards )

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...