Jump to content

Düşünce Nasıl Nakledilir?


nevermore

Önerilen Mesajlar

Telepsişik melekeyi arttırmak sanatı tam manasıyla izah edilemez.

Düşünce, bildiğimiz gibi, beynin özel bir titreşimsel hareketidir.

Beyinde belirli hücre grupları titreşir, bu asabi sisteme intikal eder ve oradan da muhite dairesel, belki de küresel bir tarzda, her yöne, ardı ardına dalgalar halinde yayılırlar. Sürati Hertz dalgalarından pek çok fazladır.

Telepsişik dalgalar sükünet içinde, genellikle dalqaları yayan tarafından önemli sayılacak bir kuvvet sarf edilmeden ve alıcı tarafından da yorgunluk duyulmadan intikal ederler.

İrade gücü, onları her istikamete yayılmak yerine, düz bir hat içinde sevk eder.

Düşünülen kimse ya da eşyaya doğru dosdoğru sevkeder. Düşünen kimse bu istikameti bilmese bile ...

Düşünce zayıfsa yayım sahası kısadır. Kuvvetli ve iyi ifade edilmişse ve bilahare çokça tekrar edilmişse düşünülen kimsenin avrasında doğrudan doğruya etkide bulunur.

Aura'ya giren düşünce orada ya ayni düşünceyi uyandırır; ya da kimyasal değişime benzer bir ameliye ile içsel bir düşünce karışıklığı meydana getirir. Böylece her ikisine meyleden yeni bir düşünce meydana gelir. Bu ameliye tekrar ede ede alıcının beyni, verici kımsenin beynine benzer bir tarzda düşünmeye başlar.

Şayet verici kimse psişik olarak kafi derecede gelişmişse, nefsine hakim bir kimse ise, iyi Düşünüp kuvvetle isteyebiliyorsa çabucak netice alabilir.

Bir Örnek;

Kötü bir alışkanlığa müptela olan bir kimseyi, mesela alkolik yahut sigara tiryakisi birini, tedavi etmeye çalışalım:

"Önce, bu kimsenin zihni gevşeklik anını yakalamak gereklidir.

En iyi durum onun normal uykuda olduğu zamandır. Uykuda olduğu zaman iyice tesbit edilince zihni telkinde bulunan deneyci tek başına bir odada oturmalı, mümkün olduğu kadar kuvvetle hastayı kendi karşısında oturuyor olarak görmeye çalışmalı, tahayyül etmeIidir. Şahsı net olarak ayrıntılı olarak sanki karşısında görüyormuş gibi görmek lazımdır. Bu derecede berrak bir imaj tesir gücünü ziyadesiyle artırırsa da muhakkak gerekli değildir. Deneyci dikkatini bu imaj üzerine tesbit etmelidir ve bütün konsantrasyon gücüyle hastaya, azar azar ve yavaş yavaş müteveccih olmalıdır. Hastanın zihnine kazınmak istenen düşünce ve istekler tedricen gerçekleşecektir. Düşünceler, kelimeler yardımıyla, muhatabın karşısında deliller ilerisürüyormuş gibi, mutlaka berrak zlhni imajlar şeklinde ortaya konmalıdır.

Deneyci, gözlerinin önünde, zararlı iptilanın sonunda ortaya çıkacak olanfenalıkları, sefaleti, düşkünlüğü çok etkili bir tablo olarak tahayyül etmelidir. Eğer süje (hasta) uykuda ise böylece. kendini düşünen kimse tarafından celbedilecektir. Başarı düşünce konsantrasyonuna, düşüncedeki sebata bağlıdır. Netice tamamen düşünce kudretinin gelişme derecesine bağlıdır.»

«Hastanın iradesine hakim olmaya katiyen çalışılmamalıdır. Hastaya, onun aklına heyecanlarına hitabeden fikirler göndermeli ve onları salim şekilde muhakeme etmesine ve muhakemesini faal hale geçiren bir gayreti uyartmasına çahşilmahdır ... Hastaya izleyeceği yol empoze edilebilse bile neticede az şeyelde edilecektir. Vereceğimiz eylemler sonunda engel teşkil edebilir.

 

Özet; Dönüş Şoku

Önce, şunu tekrar edelimki, varlık halini tadil etmek üzere bir kimseye etkide bulunurken, daima onu mutlu ve memnun etmeyi ve Tekamülün dikenli yollarında onu daha süratle ilerletmeyi esas olarak almalıdır. Bir kelimeyle, size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayınız, zira kötülük yapmak isterseniz, er veya geç, bir dönüş - şokunun kurbanı olursunuz. Yaptığınız her etkinin bir tepkisiyle (dolayı, olarak) er veya geç karşılaşırsınız. Bu dönüş - şok'u (tepki) sizin yaptığınızdan daha fazla bir etkiyle döner, çünki sizin geri düşünceleriniz dönüş sırasında kötü kudretine kudret katan diğer kendine benzeyenleri de çeker getirir.

Düşünce Titreşimdir

Telepsişik tesirlerin başarı sırrı Düşüncede toplanır. Bu gerçeğin hafızanızda iyice yer etmesi için şunu iyi anlamak gerekir ki: her şuurlu düşünce, mekanda, etrafımızda ışınım yapan titreşimler meydana getirir ve bu titreşimlergayri şuuri olarak bu düşüncenin konusuna eğilim gösteren diğer dimağlara çarparlar. .

Gaye, kudretli bir iradeyle birleşen şiddetli bir arzu vasıtasıyla, iyice emredilince özenle tespit edilen düşünce, hangi mesafede bulunursa bulunsun, düşünülen kimseye doğrudan doğruya ulaşır.

Düşünce Şekillenir

Astral planın maddesinden terkib olunan düşünceler, onun ruhu haline gelen mantal plan kuvvetlerince canlandırılan şekiller halini alır. Bazan yüksek dereceli hassasiyeti olan kimselerce görünür hale gelmek için oldukça kesifleşen bu şekiller üç kategoride sınıflanabilirler:

1- Tamamen belli bir gayesi olmayan bir sevgi Düşüncesi, dış hatları, bazan geometrik çizgilerle sınırlı orjinal bir form alırlar.

2 - Düşünen kimse ruhunda herhangi bir yaratığı tam manasiyle canlandırdığı zaman, düşünceler bir obje şeklini alırlar. Böylece bir bina inşa edecek olan mimar onu önce astral alemde gerçek olarak inşa eder, zira düşünceleri onu en küçük ayrıntısına kadar bina eder. Hikaye, roman yazarları da böyledir.

3 - Nihayet, düşünen kimse birini kuvvetle düşündüğü ve ona yardımda bulunmayı şiddetle arzu ettiği zaman, düşünceler onları düşünen kimsenin şeklini alır.

Telepsişik Tesirleri, tatbik etmek için mümkün olduğu kadar sarılı şekilde meydana getirrneğe çalışmanız gereken Düşünce Şekillerinin son iki kategorisi bilhassa bunlardır.

Şiddetli bir arzuyla meydana gelen Düşünce Şekilleri, hangi mesafe olursa olsun, doğrudan doğruya giderler ve kendisine düşünce şekillerini gönderdiğiniz kimsenin avrasında, manyetik atmosferde dalgalanırlar. Düşünce Şekilleri, fiilen, ihtiva ettikleri enerjiyle doğrudan orantılı olarak tesir eder;..zihni azar azar tadil eder, şu şartla ki Düşünce ve iradeniz onları yeteri kadar sürekli olarak devam ettirmelidir.

 

Düşünmek ve İstemek

Mutlak olarak emin olunuz ki elde ettiğiniz sonuçlar Düşünce terbiyenize, irade kudretinize, DÜŞÜNMEK ve iSTEMEK hususundaki yararlı faaliyetinize bağlıdır.Şu halde, ciddi bir hazırlık şarttır. Bu hazırlık önceden verilen bilgilere bağlıdır ve daha çok şahsi manyetik yetenekleri geliştirmeğe.

Bütün pratik faaliyetleri yerli yerinde kullanabiirnek için, oldukça geniş bir nazari bilgiye sahip olmak da lazımdır.

O halde, kısa ve kıymetli kavramlara sahip olmanız lazımdır:

1 - Psişik kanunlara göre, ayni mahiyette olan Düşünceler birbirlerini çekerler, zıt mahiyette olanlar ise birbirlerini iterler.

2 - İradenin reel kudreti vardır. İstenen verilir, çalınan kapı açılır.

3 - Maddenin, tabiat planlarının ve insan bedenlerinin yapısını bilmek gerekir; iyi anlaşılacaktır ki bu bedenler gerçek bir varlık olan ruhun sadece elbiseleri durumundadır.

4 - Ölümsüzüz. Yok olmak yoktur.

5 - Tekamülü iyi bir yolda bulunan manyetik insanın karakteristik çizgilerini ve geri seviyeli, manyetik olmayan insanın vasıflarını bilmek gereklidir.

6 - Gerçek şudurki: Düşünceler kudret yüklü maddesel hadiselerdir: bize dışardan gelirler; birbirlerinden az farklı bulunan yeni Düşünceleri teşkil etmek için kendi aralarında kombinasyon yaparlar; bize tesir ettikleri gibi, onları almaya müsait bulunan diğer kimselere de tesir ederler ve etrafımızdaki herşeyi tadil ederler.

7 - İSTEMEK MUKTEDiR OLMAKTıR, şu şartladır ki pek tabii, Düşünce ve irade yeter derecede işlenmiş olmalıdır.

 

 

Tatbikat bakımından, mutlak olarak gerekli olan hususlar

1 - Her ne durum olursa olsun insan etrafındakileri sevmeli ve size kötülük bile yapılsa siz gene de iyilik yapmakta devam etmelisiniz.

2 - Kendi nefsinizi kontrol edip ona hakim olduğunuz gibi, bedeninize de sahip almalısınız. Her iki bakımdan durum memnuniyet verici olmalıdır.

3 - Düşüncenize hakim olduğunuz nisbette bir fikir tamamlanacak olan güç ve belirgin olmayan bir iş, hatta gülünç bir faaliyet üzerinde tam manasiyle kendinizi tesbit edebilirsiniz. Örgü örenler, dikiş dikenler, tesbih çekenler böyle bir ' kendini tesbit 'hali içindedirler.

4 - Düşünce basit bir eşya, bir ışık, bir nokta üzerinde otuz kırk dakika konsantre olabilmelidir. Örneğin bir kalem üzerinde konsantre olmuşsanız bunu en küçük ayrıntısına kadar tahlil etmelisiniz.

5 - Şuurunuzu isteğe bağlı olarak kolayca açıp, kapayabilmek için bir iş üzerinde uzun zaman derinden düşünmek, mürakabe yapmak (meditasyon) gereklidir. Meditasyon ile maddi ve manevi avantajları elde etmek, en iyi hal şekillerini bulmak mümkündür.

6 - Uyumadan, ne zaman ve nerede olursanız olunuz, on, yirmi ve hatta yirmibeş dakika müddetle hiç bir şey düşünmemek için yapabildiğiniz kadar dış dünya ile olan ilişkinizi kesmeniz, İZOLMAN yapmanız lazımdır.

7 - Gözlerinizin kuvvetli olarak müessir olabilmesi için yeterli bir güç kazanması gereklidir. On beş metre uzaklıktaki bir kimseye tesir edebilmeniz gerekecektir.

8 - Derin nefes talimleriyle fizik ve moral kuvvetlerinizi artırabildiğiniz kadar artırmanız gerekir.

Fiziksel güçlerinizi psişik güçler haline dönüştürebilecek bir duruma geçmeniz lazımdır. Bazı öyle işler vardırki kendinizi bu güç işi tamamlamakta yetersiz bulursunuz.

Bu yetersizliği manevi'yatın yüksekliğiyle yenmeniz gerekir.

9 - «Kendi Kendine Telkin» bilginizle kendinize gerekli olan avantajları sağlamalısınız. Güç durumlarda sonuç alabilmeniz için «çalışma yeteneğinizi» arttırmak zorundasınız.

1 O - Zihni ve psişik çalışmaları belli bir süre içinde yapmak ve sonra yürüyüş, idman ve yüzme tarzında fiziksel faaliyete, spora geçmelisiniz. Şüphesiz bir şampiyon olacak değilsiniz.

Bol açık hava ve yaşın gerektirdiği eğlenceler fizik ve moral sağlığınız için lüzumludur.

11 - Unutmayınız ki, DÜŞÜNCE BAŞLAYAN BiR EYLEM (fiil) DiR. Bu eylem ciddi, sağlam, enine boyuna, açık seçik ve kararlı olarak düşündüğünüz nisbette daha çabuk tamamlanacaktır.

12 - Tamamlanmış bir eylem belirli bir sebep hasıl eder ve bu sebebi daima iyi veya kötü tarzda müessiriyeti olan bir sonuç izler. Bu sonuç, sebebi hasıl edene az çok çabuk ve kuvvetli olarak etkide bulunur.

Geniş bilgi için: Zihni Geliştirme Metodu: Meditasyon - Ruh ve Madde Yayınları. / İpnotizma, Manyetizma ve Telkin: E. ARIKDAL. / Mistik Teneffüs, Hatırlama ve Konsantrasyon Sanatı. Ruh ve Madde Yayınları.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...