Jump to content

Telepati ve Manyetik Alanlar


Laikha

Önerilen Mesajlar

Telepati, bilinen fizik ve manyetik yasalara bağlı olarak oluşmamakla birlikte, doğal olarak belirli bir yüksek ortam dahilinde hareket etmekte olan bio-manyetik dalgalara bağlı olarak ortaya çıkmakta olmalıdır. Bu dalgalar kendisine özgü yasalara uygun olarak etkilenmekte ve bir iş meydana getirmektedirler. Şimdilerde bu olayın bilinen bilgilerle karşılaştırması, ve gözlemleri yapılmaktadır. Ancak daha pek çok ilişkili konunun belirli bilgilerinin yeterince açığa kavuşturulmaları ile telepati oluşumu hakkında bazı ilkel sonuçlara varabiliriz.

 

 

Telepati ve Elektromanyetizm

 

Sovyet parapsikoloji öncülerinden prof. L.L Vassilyev iki mesai arkadaşı, fizyolog I.F. Tomaşevski ve psikiyatr A.V. Dubrovski ile beraber yetenekli iki kadın süje buldular: İvanovna ve Fedorova. 25 yaşlarındaydılar ve Dr. Dubrovski tarafından tedavi ediliyorlardı. Kharkov'lu genç kızdan farklı olarak İvanovna çeşitli deneylerden haberdar olmuştu. Ivanovna portatif yatağa uzanmıştı. Sağ eline bağlı olan elektrotlar, şuurlu olmayan, epidermik seviyede elektrik akımların ı kaydediyordu. Sol elde, bolana benzer bir cihaz tutuyordu. Durmadan sıkınız dedi bir ses. Her iki cihazın hasıl ettiği uyaranlar bitişik odada eğriler halinde kaydediliyordu. Genç kız uyuyunca, testere dişli eğrinin amplitüdü azalıyordu.

Üç yıl süren araştırmalarda iki genç kadın başka bir odada, sonra başka bir binada, bin kereden fazla uyudular. Ivanovna'nın balonunu laboratuvardaki işaretleri almak için kadının evinde bulunan bir radyoya bağladırlar. Yatağında yatarken onu trans'a soktular. Fedorova ile ivanovna şuurlarını kaybedip, tekrar şuurlandıkları süre arasında Vassilyev hasıl olan telepatik dalagaları yakalamaya çalışıyordu.

Vassilyev, Cazzamali dalgalarını tercih etmeye çalışıyordu. Ama vassilyev hiç bir çıtırtı işitmedi, özel dalga boyları araması boşuna oldu.

Bununla beraber çok şekilli dalagalar mevcuttu. Ivonovna, elektromanyetik dalagaların geçişine engel olmak maksatıyla Faraday kafesine konuldu. Telepatik haberleşme her zamanki gibi gene olmuştu. Araştırıcılar endişelenmeye başlamışlardı. Şayet telepati saf bir fiziksel olay olarak ortaya çıkmazsa, telepati Sovyet bilim araştırmacılarında kesin olarak çıkarılıyor demekti. Vassilyev, radyasyonları durudurabilen kurşun bi hücre yaptırdı. Telepatik verici olarak çalışan Tomaşevski, bir merdiven aracılığıyla eski bir iri buzdolabına benziyen birşeyin içine tırmandı. Civa dolu bir oluk içine girmiş olan kubbe şeklindeki kapağı kapttı. Buaraya ne bir dalga giriyor nede dışarıya ışınlanabiliyordu. Bu defa, telepatik olayın içinde bulunan Tomaşevski, Fedova'yı uyuyor olarak tahayyül etmeye başladı. Kadın derhal şuurunu yitirdi. Anlaşılıyordu ki telepatik tesir bu kurşun levhalar nedeniyle kolaylaşmıştı.

 

 

 

 

Telepati-Manyetik alanlar

 

Bilinen manyetik alanlar gibi davranan fakat onlar gibi fiziksel sınırlar tanımayan telepatik manyetik alanlar hakkında Vassilyev şunları söylemektedir;

D.D.İ. deneylerinden hayli önce, verici ve alıcı süjeleri yapay bir manyetik alanın merkezine yerleştirdik. Bu alan onlara yardımcı bir alan sağlamaktadır. Manyetik alanların pek şiddetli olması gerekmez; zayıf olanlar yeterlidir. Bu manyetik alanların çarpışmaları telepatiyi önemli şekilde düzeltmektedir.

 

Vassilyev fizyoloji çalışmaları ile canlı beden üzerindeki iyon etkileri araştırmalarından dolayı Lenin ödülünü almış ve ünü dünyaya yayılmıştır. Negatif iyonları telepatlara hiç yansıttınızmı? Sorusunu şöyle cevaplandırmıştır: çalışma ekibimiz son derece karmaşıktır. Iyonik alanlar kullandık, hatta dahada ileriye gittik. Fakat bu deyler fevkalade gizli tutulmaktadır.

Fransız fizikcisi Jacques Bergier yakınlarda şunu ifade etmiştir:

Moskova Pavlov Enstitüsü Stalin devrinden beri, telepati fikri hiçte tutulmamış olmasına rağmen D.D.İ. tezahürlerine yüksek frekanslı manyetik alanların yaptıkları etkiler üzerinde gizli araştırmalar yaptılar.

A.B.D.'nin de, Washington'lu bir elektronik mühendisi Parapsikoloji Vakfında şunları söylüyordu: mesai arakadaşlarımla beraber, yüksek frekanslı cihazların çalışmaları sırasında bazen bizde telepatik tezahürler meydana geldiğini fark ettik.

 

 

 

 

Kişiler Arasındaki Telepatide Beyin -Telepati Dalgası

 

Sovyet araştırıcıları, D.D.İ.teorisini işlemek için izlenecek yöntemler üzerinde her zaman anlaşma halinde bulunmamaktadırlar. Dr. İppolit Kogan, popov radyo teknoloji ve telekominikasyon grubu Bio-Enformasyon bölümü şefi, çalışmaların özellikle telepati üzerinde olması gerektiğini düşünmektedir. Esas olarak; telepati olaylarını harekete geçirebiliyoruz, o halde neden bütün çabalarımızı bu alanda toplamıyalım? Diyor.

Kendi araştırmaları ve Popov grubunun mesaisi ile sınırlanmış olmasına rağmen Kogan, büyük bir orijinalite ve keşif gösteren çok önemli deneylerin sonumlusu kişisidir. Bizzat kendisi, ilk olarak, beyin dalagaları arasında D.D.İ. tezahürlerini tecride izin veren bulma tekniğini düzenlemiştir.aynı zamanda bir matematikçi olan Kogan, ilke olarak, birbirlerinden uzak yerlerde bulunan iki kişi arasında telepatik haberleşmenin elektromanyetik dalgalarla olabileceğini göstermiştir. Bu konuda, mesai arkadaşlarının bir kısmıyla anlaşamamaktadır. Ukrayna Psikoloji Enstitüsü'nden Alexsi Guko'nun izah ettiği gibi Çoğu araştırıcı şimdi beyinin, tabiatı pek bilinmeyen ve telepatiye desteklik eden bir tip özel dalgayı hasıl ettiğine kanidirler.

 

 

 

 

Telepati ve Telepatik Dalgalar

 

Prof. Vassilyev, elektromanyetik dalgaların şiddetlerinin mesafeye göre azaldığını biliyordu. Bu nedenle Tomaşevski'yi bulundukları yerden 1500 km. Ötede bulunan Svastopol'a (Kırım'ın güneyinde) gönderdi. Ilk kez olarak İvonovna bir deneye katıldığının farkında değildi. Dubrovski'nin psikoterapi kliniğine sık sık geliyordu; olup bitenin farkına varmadan bir saat kadar gevezelik ediyordu... Telepatik dalgalara engel olan dünya yüzevinin eğri olması değildi, elbette. Yolcuların pek iyi bildiği bir olaydı söz konusu olan: Tomaşevski önceden kararlaştırılan deney anında hastalanmıştı. Bununla birlikte, ikinci buluşma için sağlığına kavuşmuştu. Önce, sadece Sivastopol dalgalarına konsantre oldu. Bulunduğu yerden 1500 km. Ötede, İvonovna tesbit edilen anda uyudu, oysa o sırada Dubrovski ile gevezelik edip duruyordu.

Kaderin cilvesi, yorulmak bilmeyen Vassilyev'e, elektromanyetik dalagaların telepatik tesirleri yaymaya yaramadığını ispatlayan reddi imkansız bir delil sağlamıştı. 1937'de şöyle yazıyordu: Böyle bir tastikin getireceği sorumluluğu tam anlamıyla mütrikis. Bu keşif ancak 1962'de herkesce öğrenildi, yani hayatının sonlarına doğru Zihinsel Telkin Deneyleri isimli kitabını yayınlamaya muvaffak oldu. Çoktandır beklenen bu fırtına koparıcı esere Vassilyev şu cümleyi kazımıştı:

Yapabildiğim her şeyi yaptım. Muktedir olanlar daha iyisini yapsınlar.

Telepatik dalgalar şayet kuvvetlendirilip çoğaltılırsa, diyor Polonya'lı Dr. Stfan Mauczarski, mimarlar yeni bir sorunla karşılaşacaklar. Arzu edilmeyen telepatik dalgalara karşı apartmanları tecrit etmenin yolunu bulmaya mecbur olacaklar. Elektromanyetik teoriden katiyen ayrılmayan Mauczarski müessir bir propaganda aracı olarak telepatiden söz eden nadir bilginlerden biridir.

1957'deki Uluslararası Jeofizik Yılında, Polonya heyetinin başkanı olan Mauczarski, harpten bu yana, Psi alandaki çalışmaları yayınlayan tek Polonya'lıdır. Deneylerinden sonra telepatinin, gerçekten, radyo dalgaları gibi kuvvetlendirilebilen dalga şeklinde tezahür ettiğini düşünmektedir.

 

 

 

 

Telepati ve Hava Olayları

 

Ruslar, kendilerine hepimizin boyun eğdiğimiz bazı tabii kuvetlerin Psi etkisiyle uyartılabileceği yada ortadan kaldırılabileceğine inanmaktadırlar. Mikhail Kuni, 8 Temmuz 1966 tarihinde, sahnede geçirdiği zor geceyi hala hatırlamaktadır. O akşam aylarca süren normal gösterilerimde yaptığım hatalar kadar hata yaptım. Bazı oyunları en iyi şekilde yapabilmek için 3 veya 4 defa tekrarlamaya mecbur oldum. Kendimi formda hisetmeme rağmen, ne irademi, nede konsantrasyonumu etkili halde tutmaya muvvafak olamadım. Nedenini biliyorum: O akşam Moskova'da korkunç bir fırtına vardı. Gök gürlediği zaman hep, hep güçlükle çalışırım. Semada şimşekler çakarken başka ne yapabilirimki? Turnedeki zamanı kullanmamız meteorolojiye göre olmuyordu; tıpkı futbolcular gibi, her zaman oynamaya mecburum.

Atmosferik şartlar sadece telepatik güce tesir etmiyor. Fırtınalar Nelya Mikhailovna'nın psiko kinezik güçlerini daima azaltır diyor Dr. Sergeyev. Sovyet parapsikologları şimdi kötü havalarda telepatlarla çalışmaktan sakınmaktadırlar.

Syracuse Hastanesi bir konferansda, şunu söyledi: P.K. Gücünün tezahürüne en elverişli an, Güneş faaliyetinin Dünya manyetik alanına girişim yaptığı zamana rastlamaktadır.

 

Sovyetlet manyetik alanlarla D.D.İ. arasında mevcut olabilen bağları inceliyorlar. Pulkova gözlem evinden meteorolojik gözlemleri düzenli olarak ele alıyor ve bunları telepati deneylerine girişmeden önce ihtimamla tetkik ediyorlar. (ısı durumunu, farklı günlerdeki manyetik alanlar, muhtelif şiddetdeki manyetik fırtınalar ve adi fırtınalar gibi meteorolojik olaylar

Bazan, en uygun şartlar bir araya geldiği takdirde, deneye girişmek için gece yarısını beklemektedirler. Batılılar hava şartlarını hiç gözönüne almazlar, buda bazı deneylerin yönetilmesinde neden bu kadar güçlü çekildiğini belki izah edecektir.

 

 

 

Telepati ve Zaman Enerjisi

 

Sovyetler Birliği'nin en tanınmış astrofizikcisi Dr. Nikolai Kozirev, S.S.C.B. Bilimler Akademisinin Pulkova'daki Pulkova Gözlemevi'nde görevlidir. Kendisi zaman ve zaman enerjisi konularında çalışmalar yapmaktadır.

Dr. Kozirev, telepatik fenemonlarin zaman enerjisi ile ilgili olduğunu özel çalışmaları ile kanıtlamaktadır. Zaman enerjisi ise gene çalışmaları ile gösterdiğine göre, iklim olayları ile sıkı bir şekilde ilgili olarak nicelik ve niteliksel özellikler göstermektedir.

Dr. Kozirev, bu konuda şöyle demektedir:

Telepati daima zaman'ın yoğunluğuna bağlıdır. Düşünceyi gönderenin yanında zaman incedir ve alıcının çevresinde daha yoğundur. Laboratuarlarımızda yapay olarak zamanın yoğunluğunu değiştirme deneylerine girdik. Arzumuza bağlı olarak zamanı yoğunlaştırdığımızda telepatiyide yapılabilir hale getirebiliriz.

Mevsim değişiklikleri, hava ve gök gürültüsüde zamanın yoğunluğunu etkilemektedir. Bir defasında diğer bilim adamlarına göstermek için cihazları tam hazırlamıştım ki o sırada kopan bir gökgürültüsü herşeyi alt üst etti diyor Kozirev.

Testleri keza uzak kuzeyde Murmansk'da da hazırladık. Cihazlar odada tamamen iyi bir şekilde çalıştılar. Burada, Pulkova'da deneyler yaz'a nazaran kışın daha iyi oluyor. Yazın büyümekte olan bitkilerin aktiviteleri yapmakta olduğumuz olduğumuz ölçmelere karışmaktadır. Kışın ise her yer karla kaplı olduğu zaman, reaksiyonlar çok daha kuvvetli olmaktadır. California, Douglas Laboratuarında, Dr. Wilson'da bitkilerle ilgili benzer deneyler yapmaktadır.

 

 

 

 

Telepati ve Psi-Plazma

 

Partiküllerin fiziki alanları ile psi-plazma alanı arasındaki ilişki ve telepatik iletişim sırasında psi-plazma alanlarının etkileşimi üzerine geliştirilen kuramı sadeleştirilmiş bir biçimde inceliyiyelim.

Partikül ve alanları ile aynı fazda olan bir psi-plazması, fiziki alanı eş biçimli (izomorfik) bir şekilde sarmalamaktadır.

Fiziki kütlenin merkezindeki gravitasyonel konstantın (Gc) değeri düştükçe, kütlenin fiziki alanı üzerinde husule getirdiği çekimde zayıflar. Fizik alanın üzerindeki çekim gücünün zayıflaması ise İpsi-plazma alanı üzerinde çekim gücü azaltır ve psi-plazma alanı genişler. İşte, kolinerji halindeki bir bedende, bedensel ritimlerin frekansı düşeceğinden, gravitasyonel konsttantın değerinin de düşmesi psi-plazma alanının genişlemesine neden olacaktır. Buda o kimsenin telepatik alıcı durumuna geçmesi demektir.

Öte yandan şok, korku ve gerilim gibi kısa süreli bir adrenerji halinden dolayı bedensel ritimlerin frekansının artması ile gravitasyonel konstantın değerinin yerel olarak bu bedende artması sözkonusu olacaktır. Bu şartlar altında, psi-plazma alanı fiziki alan tarafından sıkıca çekilerek büzülecek ve kişi telepatik verici durumuna geçecektir.

Eğer adrenerji halindeki bir kişinin alanı ile kolinerji halindeki bir başkasının alanı arasında bir bağlantı kurarsak her iki nokta arasında gravitasyonel bir potansiyel farkının doğacağını görürüz. Gravitasyonel konstantın değeri vericide daha yüksek olacağından alıcıyı daha zayıf bir şekilde sarmalayan psi-plazma alanı vericiye doğru çekilecektir.

 

 

 

Alıntı.

( Telepati / Uzağı Duyum Bilimsel İncelenimi - Bilim Araştırma Merkezi )

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...