Jump to content

Pentegram ve Maji


Urumhamatahayil

Önerilen Mesajlar

1.jpg

Pentagram, Yunancada beş çizgili anlamına gelen pentagrammon kelimesinden türemiştir. Beş köşeli yıldız demektir.

 

Genellikle Venüs Gezegeni'yle ve Venüs Tanrıçasıyla ilişkili görülmüştür. Aynı Zamanda Hz. Süleyman'ın yıldızı olarak da bilinir. Hz. Davut'un 6 Köşeli Yıldızıyla çokça karıştırılabilmektedir. Birçok toplumca şans getirdiğine inanılır. Cadılar tarafından oldukça kutsal olan bu sembol 5 elementin birleşimini ve uyumunu göstermektedir. Bu Beş Element, Ruh (Akasha-Ether), Ateş, Hava, Su ve Topraktır. Ateş İradeyi, Hava Zekayı, Su Duyguları, Toprak ta madde alemini sembolize eder.

M.Ö.3000 yıllarında Mezopotamya ve Sümerlilerde bu sembolün kullanıldığı görülmektedir. Babillilerde bu sembol beş yönü gösterir. Bunlar Ön, Arka, Sağ, Sol ve Üst(tepe). Mistik Astrolojide Merkür, Venüs,. Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenleriyle ilişkilendirilmiştir.

 

 

2.jpg

 

Davud'un Yıldızı veya İbranice adıyla Davud'un Kalkanı (מָגֵן דָּוִד veya מגן דוד: Magen David), ismini tarih öncesi İsrail'in kralı Davud'dan alır. Davud'un oğlu Süleyman'ın adıyla, Süleyman'ın Mührü olarak da anılır. Genel olarak Museviliğin ve Yahudi kimliğinin bir sembolü olarak kabul edilir. Aslen kalkanı sembolize etmekle beraber Ortaçağ'dan beri Yahudi Yıldızı olarak bilinmiş ve daha eski bir sembol olan Menora (Yedi Kollu Şamdan) ile birlikte adı Yahudilikle beraber anılmıştır.

 

İbranice’de magen sözcüğü, savunma anlamındaki “lehagen" veya "hagana” sözcükleriyle aynı köke sahiptir ve “savunucu, koruyucu” anlamını taşır. Ayrıca İbranice'de askeri bir savunma aracı olan "kalkan" için de magen kelimesi kullanılır.

 

İsrail Devleti'nin 1948 yılında kurulmasıyla beraber, Davud'un Kalkanı İsrail bayrağında yer almıştır.

 

3.jpg

 

Bazı Yahudi kaynaklarına göre Davud'un Yıldızı/Kalkanı yedi rakamını simgeler (6 köşe ve orta bölüm). Bu amblemden bahseden elde mevcut en eski Yahudi metni Judah Hadassi'ye ait Eshkol Ha-Kofer`dir. 12. yy'a ait bu metinde yedi meleğin adı sıralanır ve her birinin yanında metinde 'Davud'un Kalkanı' olarak adlandırılmış sembol bulunur.

Yedi Kollu Şamdan (Menora)

Yedi Kollu Şamdan (Menora)

 

Yedi rakamı Yahudilikte önemli bir yere sahiptir zira tanrının evreni 6 günde yarattığına ve yedinci gün dinlendiğine inanılır. Haftanın altı günü çalışılır ve yedinci günü (Şabat günü) dinlenmeye ayrılır. Tanrının yedi ruhu olduğuna inanılır ve antik Çadır Tapınak Mişkan'daki ve Kudüs Tapınağı'ndaki Menora adlı şamdanın yedi kolu vardır. Belki de Davud'un Yıldızı antik tapınaktaki Menora'nın 3+3+1'lik düzenini sembolize etmesi nedeniyle sinagoglardaki başlıca sembol olmuştur.

 

Amblemin kökeni kesin olarak bilinmemekle beraber bazı hipotezler ileri sürülmüştür. Bir hipoteze göre bu amblem şeklini Davud kelimesinden almıştır. İbranicede Davud kelimesi üç harfle yazılır (דוד). D harfi "dalet" diye okunur ve Yunanca "delta" ya benzer. Bu iki harf şekil itibariyle üçgene benzerler. Davud'un Yıldızı isimdeki D'lerden birinin ters çevrilip diğerinin üzerine konmasıyla oluşturulmuş bir aile amblemi olabilir. [kaynak belirtilmeli]

 

Bazı araştırmacılar 6 köşeli yıldızın (hekzagram) astrolojik olarak Davud'un doğumunu veya kral olarak kutsanışını sembolize ettiği tezini ileri sürmüşlerdir. Hekzagram astrolojide Kral Yıldızı olarak da bilinir ve Zerdüştlük'te önemli bir astrolojik semboldür.

 

Bu sembolün Yahudilikteki kullanımına dair en eski arkeolojik kanıt Joshua ben Asayahu'ya maledilen Sidon, Lübnan'da bulunmuş M.Ö. 7. yy'a ait kitabedir.

 

4.jpg

 

Modern Kabala inanışında da bu amblem kullanılır ancak içerisinde on küre ile birlikte bir muskanın üzerinde bulunur. Bununla beraber Zohar gibi klasik Kabala metinlerinde bu ambleme rastlanmaz.

 

G.S. Oegema'ya göre Isaac Luria bu ambleme daha da mistik bir anlam kazandırmıştır. Isaac Luria, kitabı "Etz Hachayim"de Seder gecesi yemeğinde tabağın hekzagram şeklinde düzenlenmesi gerektiğini söyler. Üstte üç küre: "taç", "bilgelik" ve "kavrayış", altta diğer yedi küre. [1]

 

M. Costa'ya göre, M. Gudemann ve bazı diğer araştırmacılar 1920'lerde Isaac Luria'nın Davud'un Yıldızı'nın Yahudi milli amblemi olmasında büyük etkisi olduğu kanısına varmışlardır, oysaki Gershom Scholem bunun aksini ispatlamıştır zira Isaac Luria Seder gecesi yemeğini hakzagram şeklinde değil, alt alta paralel üçgenler şeklinde düzenlemiştir [2].

 

Kabala inanışına göre Davud'un Yıldızı/Kalkanı uzayın 6 yönünü ve merkezini sembolize eder: yukarı, aşağı, doğu, batı, kuzey, güney ve merkez. Bu tanım Sefer Yetzirah'taki tanımdan esinlenerek oluşturulmuştur. Zohar Kitabesi'nden yola çıkarak ortaya atılmış bir başka iddiaya göre de erkeğin (Zeir Anpin) altı küresini ve dişinin (Nekuva) bir küresini sembolize eder.

 

Popüler bir efsaneye göre "Davud'un Kalkanı" sonradan kral olacak olan İsrail'li genç asker Davud'un kalkanını temsil eder. Bu kalkan metalden tasarruf etmek amacıyla iç içe geçmiş iki metal çerçeve ve aralarına gerilmiş deriden yapılmıştır. Bu efsaneyle ilgili kayda değer hiçbir tarihi kanıt bulunamamıştır.

 

 

5.jpg

Davud'un Kalkanı'ndan tarih öncesi rabbi edebiyatında bahsedilmez. İsa'dan önceki dönemlerde bu sembolün İsrail'de kullanıldığına dair bir tek kanıt bile bulunamamıştır. Bilimadamları, bu sembolün İkinci Tapınak döneminde yaygın olarak bilinmediğini düşünmektedirler. Buna rağmen Davud'un Kalkanı olduğu iddia edilen bir işaret Taranto, İtalya'daki bir Yahudi mezarlığında ortaya çıkarılmıştır. Bu mezartaşının M.S. 3. yy'a ait olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde Celile'de ortaya çıkarılan M.S. 3 veya 4. yy'a ait olduğu düşünülen bir sinagog sandığında da kalkan sembolü bulunmuştur

 

6.jpg

 

Yahudi kültüründe, Süleyman tarafından takılan sihirli bir mühür yüzüğünden bahsedilir. Kral Süleyman bu yüzükle cinleri ve şeytanları kontrol etmiştir. Yahudi kültüründe yine aynı şekilde Kral Davud'un kullandığı ve onu düşmanlarından koruyan sihirli bir kalkandan sözedilir. [kaynak belirtilmeli]

 

Akademisyenler bir dönem 6 köşeli yıldızın (hekzagram) Antik Mısır Medeniyeti'ne ait dini bir sembol veya kutsal bir emanet olabileceğini ve Süleyman döneminde veya sonrasında büyücülükle uğraşan Yahudiler tarafından Yahudiliğe adapte edilmiş olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bununla beraber bu iddiayı destekler yeterli kanıta M.Ö. Mısır'daki dini faaliyetlere ait belgelerde rastlanmamıştır. Örneğin Helen Gnostikleri ve Mısırlılar nazarlıklarında "pentalpha" gibi 5 köşeli yıldızları (pentagram) kullanmışlardır ancak hekzagram kullanmamışlardır. Papirüslerde de hekzagrama rastlanmaz.

 

Davud'un Kalkanı'ndan bahseden en eski Yahudi edebi kaynağı 12. yy ortalarında Judah Hadassi tarafından yazılan ve muska içinde yedi Kalkan gösteren Eshkol Ha-Kofer'dir. Açıkça görülüyor ki Davud'un Kalkanı resmi Yahudi metinlerine girmeden önce muskalarda yer alıyordu.

 

Davud'un Kalkanı, Toledo'lu İspanyol rabbi Yosef bar Yehuda'ya ait 1307 tarihli bir Tanah'ta süsleme olarak kullanılmıştır.

 

Hekzagramın Sinagoglarda kullanımı belki de mezuzalarla ilgilidir. İlk başta hekzagram sinagoglarda mimari bir süsleme olarak kullanılmış olabilir. Örneğin Brandenburg ve Stendal Katedrallerinde ve Hanover'deki Marktkirche Kilisesi'nde hekzagram süsleme amaçlı kullanılmıştır. Tell Hum'daki antik sinagogda da benzer şekilde bir pentagram süslemesi vardır.

 

7.jpg

 

Davud'un Kalkanı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi Soykırımı (Holokost) esnasında Naziler tarafından Yahudileri belli etmek amacıyla kullanılmıştır. 1939'da Polonya'nın Nazi Almanyası tarafından işgalinin ardından Yahudiler kimliklerini belli edecek işaretler takmaya mecbur edilmişlerdir. Bunlardan en çok bilineni sarı renkli, ortasında Yahudi yazan rozettir.

 

1.png

Magen David Adom" veya "Kızılkalkan", İsrail'in Kızılhaç veya Kızılay benzeri, tek resmi acil yardım servisidir. Magen David Adom, İbranice "Davud'un Kızıl Kalkanı" anlamına gelmektedir

 

1.gif

Pembe Üçgen (Almanca Rosa Winkel), eşcinsel kültürün en sık rastlanan ve en popüler simgelerinden biridir. Kökeni 2. Dünya Savaşı'na uzanan Pembe Üçgen, Naziler tarafından cinsel tercihleri nedeniyle toplama kamplarına konulmuş erkek eşcinsellere (gay [1]) verilmiştir. Yine cinsel tercihleri nedeniyle tutuklanmış eşcinsel kadınlar (lezbiyenler) ise Siyah Üçgen takmak zorunda bırakılmıştır. Eşcinseller, Nazi rejiminin baskı ve soykırımına maruz kalan gruplardan biridir.

 

Pembe Üçgen, Gökkuşağı Bayrağı ile birlikte eşcinsel yürüyüşlerinin ve eşcinsel haklarının başlıca sembollerinden biri olarak kullanılmaktadır.

 

8.jpg

 

 

Şeytana tapanların kullandığı en bilinen semboldür. Keçili versiyonunu ilk olarak Anton Lavey kullanmıştır. Bu sembolü ‘La Clef de la Magie Noire’ (1897) kitabında test dönmüş pentagrama Baphomethin keçisini yerleştirerek oluşturmuştur.

 

9.jpg

 

Büyücülükteki en ünlü semboldür. Dört elementi - Ateş, su, hava, toprak - ve ruhun onlara olan üstünlüğünü sembolize eder. Kötülükleri uzaklaştırmak ve iyi ruhları çağırmak için kullanılır.

 

10.jpg

 

Pentagramın içeriği,

 

("Hayat" denilen anlamını kimsenin bilmediği esrarengiz olgu ile seni yüzleştirdikleri için anne-babana karşı ne hissedeceğini bilemediğin,

 

Yaşamayı, öğrenmeyi, düşünmeyi ve üretmeyi sistemleştiren hiçbir kurumu sevemediğin,

 

Yedi renk değil, yedi çarpı sonsuz renk görebildiğin,

 

2 kere 2'nin her zaman 4 etmediği,

 

Hayatın, hiçbir alanda formülize edilemeyecek kadar sınırsız ve heyecan verici olduğunu hissettiğin,

 

"Doğru-Yanlış" kavramlarından sıyrıldığın,

 

Öfke, mutluluk, hüzün, aşk, nefret ve benzeri duygularını kısıtlamadan, çoşku ile yaşayabilgiğin,

 

En somut gerçeklerden, en uç noktadaki hayallerine kadar her şeyi kendince yorumlayabildiğin,

 

Herkesten önce kendine hesap verdiğin,

 

Kimliğinin, varoluş nedeninin ve "hayat"taki rolünün herkesten farklı olduğunu algıladığın,

 

Bu soruların cevaplarını başkaların düşüncelerinde değil, kendi beyninde ve sağduyunda aradığın,

 

"Aslında hep var olduğun ve hiçbir zaman yok olmayacağı" sonucuna varabildiğin bir boyutun,)

 

özellikle, "Rock'n Roll" dünyasının küçük bir parçasıdır.

 

 

11.jpg

 

Pentagram daire içindeki 5 köşeli yıldız sembolüne verilen isimdir. Majikal bir sembol olarak kullanılmasının nedeni, 4 element �toprak, hava, ateş ve su- ile bunları birleştiren ana gücü (ether/aether) betimlemesi dolayısıyladır. Bir köşesinin yukarıda kalacak şekilde çizilmesi, bu tamamlayıcı anlayışa tekabül eder. Pentacle�da; çember içindeki yıldız motifi (kozmik yumurta) insan ve evren, mikrokozmos ve makrokozmos bütünlüğünün metaforudur.

 

 

 

Elmayla ilişkilendirilen bir diğer pagan betimlemede, tanrıça için kutsal sayılan elma �bilgelik ağacı- �nın içindeki sırlardan biridir. Ceremonial çalışmalarda kullanılmasının dışında da en önemli özelliği çoğu popüler bilginin aksine pek az kişinin bildiği şekilde 5 köşeli yıldız sembolünün tıpkı güneş ve ayda olduğu gibi İştar �ki anlamı bir yerde batı diline �star� olarak geçer zaten- ve Venüs ile alakalı olarak Anatanrıça'yı temsil etmesidir. 4 element+quinta essentia tamamlayıcıdır ve tanrıçanın kadim yaşam veren gücüne işaret eder, simya uygulamalarında da sembolizm bu yöndedir. Anadolu�da tanrıça Kibele�nin �Matar-ideogramı küp, mührü 5 köşeli yıldızdır.

 

 

 

Sembol, folklorik gelenekte Anadolu�da nazar boncuğunun sahip olduğu özellik gibi koruyucu ve negatif enerjiyi uzakta tutma anlamını taşır. İbrani geleneğinde ahdi atik�in ilk beş kitabını �torah- temsil eder ve ceremonial uygulayıcılarca �Star of Solomon� olarak da tanınır.-Yanlış olarak 6 köşeli yıldızla, hexagramla karıştırılır.- Druidlerce Tanrıçanın kutsal sembolü sayılmıştır. Hristiyanlık döneminde de aynı koruma amacıyla kullanılmaya devam etmiş ve engizisyon dönemine kadar kiliselerin süslemelerinde motif olarak kullanılmıştır. Engizisyonla birlikte sembolün anlamı büyük değişime uğramıştır ancak hermetik gelenekte, rönesans ve tarot simgeciliğinde, masonlukta, simya çalışmalarında ve pek çok ezoterik topluluk tarafından da kullanılmıştır ve daha ayrıntılı bir incelemenin konusu olacak kadar kapsamlı, derin etüt edilmesi gereken bir semboldür.

 

 

 

Pentagramın ters kullanımı, bazı geleneklerce üst derece inisiyasyonu belirtir ve pozitif anlam taşır. Neo-platoncu düalist görüşü temsilen pagan inancın monist yaklaşımının dışında da kullanılabilir.

 

 

 

Pentacle, üzerine pentagram sembolü çizilmiş bir disktir ve uygulayıcılar tarafından toprak elementini ya da tanrıça ve tanrı formunu, makro ve mikrokozmos uyumunu temsilen kullanılan bir gereçtir.

 

 

 

Geleneksel olarak, 4 element ve elemental çalışmalardaki ritüel yapısı çeşitli şekillerde ele alınır ve kullanılacak gereçler vs. gibi konular ayrıntılı olarak işlenir. Çember oluşturma (casting a circle) sürecinin bir parçası olarak, ritüel çalışmalarında önemli birer öğedirler.

 

Kullanılan çeşitli gereçler de geleneğin veya uygulayıcının inisiyatif veya pragmatik kullanımına dayalı öğelerdir gene farklı bir yazıda ele alınabilirle

 

davet yapılırken çizilen pentegramlar

 

12.jpg

 

 

2.gif

 

13.jpg

 

14.jpg

majide kullanılan pentegramlar

 

15.jpg

 

3.gif

 

16.jpg

 

17.jpg

 

4.gif

 

18.jpg

 

19.jpg

 

5.gif

 

2.png

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Davet pentagramları düz,defetme pentgramları ters ollur genellikle.Ancak şer varlıklarıyla irtibat kurmak istiyorsanız düz pentagram onlara acı vereceğinden davetlerde ters defetmelerde düz pentagram kullanılır.Şer varlıklarını da düz pentagramla davet edebilirsiniz ancak unutmayın ki hiç birimizin diğer varlıklara acı çektirmeye hakkı yoktur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sondaki bir kaç şekilde hexagram :)

kendimi görüyorum :D

sağol urum gayet güzel + :)

--------------------

Davet pentagramları düz,defetme pentgramları ters ollur genellikle.Ancak şer varlıklarıyla irtibat kurmak istiyorsanız düz pentagram onlara acı vereceğinden davetlerde ters defetmelerde düz pentagram kullanılır.Şer varlıklarını da düz pentagramla davet edebilirsiniz ancak unutmayın ki hiç birimizin diğer varlıklara acı çektirmeye hakkı yoktur.

 

defetmede ters değil de ben çizime göre dğişiyor diye biliyorum.Yani defetmede de çağırmada da düz pentagram kullanılır ama çizilirken birinde başka köşeden başlanarak çizliyordu sanırım.Mesela birinde sol alt köşeden,diğerinde sağ alt köşeden,gibi...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Zaten şekil olarak başladığın taraf önemli ters yada düz çizmende;):DYani sen alttan başlarsan pentagramı imgelemeye alt tarafı aslında üstü olmuş olur.Belki alışkanlıktan bilmiyorum ama ben hep ruh ucu aşağı gelicek şekilde uyguluyorum defetme ritüellerini.Bi araştıriim;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

defetme pentagram rituelinde sol alt köşeden başlanır yukarı dogru dvm edilir çagrı pentagram rituelinde üst köşeden başlanır ve sol alta dogru gidilir,pentagramlar 2 sindede düzdür (üst köşe tek), rituelin tamamını anlatmaya gerek yok sanırım. ama maji ile ilgili biraz bilgi sahibi olduktan sonra devam etmek isteyenlerin öğrenmesi gereken ilk konulardan biridir bence, özellikle defetme pentagram rituelini öğrenmeden büyük işlere kalkışmayın derim. bu ritueli araştırırsnız rahat bulursunuz yapılışını , video görüntülerini... bilgisi az olanlara eksik bilgi vermek zararlı sonuçlar dogurabilir diye belirtmek istedim . ritueli ''Lesser Banishing Ritual of the Pentagram''(Lbrp) olarak araştırabilirsiniz sitede varmı bilmiyorum .

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

kabala'nın özü yaratıcının materyellerden oluşan evreni yartatırken kullandagı harfleri kullanarak evrenin dışında yolculuk yapmaya dayalı bir inançtır.fakat yolculuktan kastım hepimizin merakla ve hayretle araştırdıgımız astral seyahat ve bunun türevleri gibi bilinç dışında yaşanan ve sadece insanın merakını çeken türden bir deneyim olduğu algılanmasın lütfen.Bu olay insan beyninin kapasitesinin deneyimleyemiyeceği türden bir yolculuktur.Bu ilimle kuşaklardan beri ilgilenilmiş ama hala tam olarak sırlarının açıklanamadağı bir ilim olmuştur.Size bahsettiğim olay zaman mekan düşünce gibi insanın bedeninin asla aşamayıcağı sınırları ihtiva eder.Kabalayı tam anlamıyla uygulaması için seçilen kişiler çoçukluğundan beri bu duruma hazırlanması için sıkı bir inisiasyon döneminden geçerler.Buna karşılık İnisiyenin sınavlarını hep bu dünya hayatında karsılastığı zorluklar karşısında vericeği kararlar belirler.Sefirod şemasındada belirtilen kürelerin içeriği bu kararlar karşılığında alıcağı güzel huyları belirten aslında İyi insan karakterini betimleyen temalardır(alçagönüllülük,sabır,bilgelik gibi).Fakat bu ilimi uygulamak için sadece bunlar yeterli değildir.Zaten bu seviyeye erişmiş kişi içinde herzaman bir boşluk hissedecekdir ve Gündelik yaşamda aldığı tüm zevkler(Yemek;içmek,seks,galibiyet,övgü,zenginlik vs vs) onun içinde duyduğu boşluğu doldurmasına yetmiyecek,O zat bu dünyadaki tüm zevklerin kaynağını keşfetmek isteyecektir.Kabala uygulayacısı tam anlamıyla o zaman olgunlaşmış sayılır.Ve gercek anlamda kabalayı uygulamaya hazırdır.Az öncede söylediğim gibi ona bu ilimi uygulaması için başka şeylerde gereklidir tabi.Kabalacı ilimini uygularken çeşitli anahtarlara sahip olmalıdır.Bir kabala üstadı''KİM KUTSAL KİTABI OKURKEN SADECE YAZILI OLANLARDAN BİR SONUC CIKARTIYORSA O BİR SALAKTIR''diyerek bize burda gereken anahtarın ne olduğunu anlatmıştır.Tevrat bir alegoridir ve bu kitapta kullanılan her harf boşuboşuna kullanılmamıştır.İncil tahrif olmuştur ama tevratın sadece yaratan tarafından hükmü kalkmıştır(niye hükmünün kalktığını bu yazıyı okuyan herkez kendine bir sorsun)

kabalacı konsantrasyonunu yaratıcının ismi ile sağlar (YHV)ve her geçişte harflerin yerini değiştirir.Taki aradığını bulana kadar.

Not:aradığını bulduğunda bütün insan ırkının bundan haberi olacaktır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

6 köşeli pentagram olmaz. Penta latincede 5 demek pentagram da 5 köşeli yıldız ( veya sadece 5 köşeli ) demek. 6 köşeli olan hexagramdır . Süleymanın mühürü olarak da geçer. :)

 

latince sayı dizisinden geliyor onu bilirseniz karıştırmazsınız mono di tri tetra penta hekza hepta okta nona deka (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 )

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...