Jump to content

Keops'un Kozmik Hiyerarşisi


nevermore

Önerilen Mesajlar

Mısır'daki üç büyük piramit ve özelikle de "Büyük Piramit"olarak anılan Keops, ilk başta devasa boyutlarıyla insanlarüzerinde büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Bugün de buraları gezen turistler, bu yapılar karşısında aynı hayranlığı duymaktadır.

 

Ancak bu devasa yapıların insanı hayrete düşüren tarafı sadece boyutları değildir... Keops, Dünya üzerindeki bulunduğu yer itibariyle de garipliklerle doludur... Örneğin Piramidin tam uç noktasından geçen meridyen, kara ve denizleri iki eşit parçaya böler.

 

Konuyu açalım..

 

17. Yüzyıl Matematikçisi Graves'in Büyük Piramidi ziyaret edip onun boyutlarını ölçtüğü günden bu yana, Büyük Piramidi inceleyen hiç kimse, Piramit'in gelecekteki bir dönemde ortaya çıkacak şifreli mesajlar taşıyan bir yapı olduğuna kuşku duymamıştır.

 

Kadim dünyanın kültür ve felsefe anlayışı rakamlara dayanırdı. Geleceğe ait bir mesajın iletilmesinde rakamların kullanımının önemli bir yeri vardı. Rakamlarla şifrelendirilen pekçok mesaj bu şekilde gelecek nesillere iletilirdi.

 

Tasarımı abideler içinde en dikkatli şekilde gerçekleştirilmiş çağların en büyük abidesinin inşaatçılarının da, bu yöntemi piramitte kullanmamış olmaları imkansızdı. Nitekim daha önce aktarmış olduğumuz gibi Keops'un, boyutlarında matematiksel bir mesajın gizli olduğunu görmüştük. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar Keops'un matematiksel şifresinin bunlarla kısıtlı olmadığını göstermiştir. Keops'un sahip olduğu bu sayısal ve matematiksel şifrelerinden biri de, Dünya Coğrafyası'uda yeraldığı nokta ile ilgilidir:

 

Günümüzde kullanılan tek boyutlu açılmış dünya haritası gözönüne alındığında, Büyük Piramit'in dünyanın tam ortasına yerleştirilmiş olduğu görülmektedir!...

Bunu ilk farkeden kişi, 19. Yüzyıl'da Büyük Piramit'te incelemeler yapan İngiliz Astronom Prof. Piazzi Smyth olmuştur.

Prof. Smyth, Büyük Piramit'in tam olarak Ekvator'dan Kutba kadar olan mesafenin üçte birini belirleyen 30" Kuzey Enlemi üzerinde yeraldığını tespit etmiştir. Piramit Aşağı Mısır'daki tüm ovayı çevreleyen dağ sıralarının Güney ucuna yerleştirilmiştir. Prof. Smyth'in çizmiş olduğu birinci haritadan da görülebileceği gibi, Kuzey kıyı hattı oldukça düzgün ve simetrik bir yay oluşturur. Bu yayın ait olduğu dairenin merkezi tam olarak Piramidin bulunduğu yere rastlar. Burası aynı zamanda Mısır'ın da tam merkezi'dir.

Piramid'in tabanını iki eşit parçaya bölen Kuzey-Güııey yönünde uzanan Boylam hattı, diğer bütün Kuzey-Güney Boylamları'na nazaran en fazla kara parçası ve en az deniz üzerinden geçen hattır. Yine benzer bir şekilde Piramid'in tabanından geçen 3()'" Kuzey Enlemi de, en fazla kara parçasını kateden enlemdir.

 

Bu ilginç rastlantıyı Prof. Smyth şöyle açıklaırnştır:

 

"Dünya'nın her yanında insanların yaşayabileceği tüm kara parçalarım dikkatle topladığınız takdirde,hepsinin merkezi, Aşaği Mısır'da Büyük Piramitin bulunduğu yöreye rastlamaktadır."

Bu aynı zamanda bir kehanet niteliği de taşır!...

Büyük Piramit'in Tufan'dan önce yani Atlantis'in batışından önce yapıldığı dikkate alınırsa, o dönemlerdeki kara ve denizlerin dağılımının bugünkü gibi olmadığı ortadadır. Eğer Atlantik Okyanusu'nda halen Atlantis Kıtası var olmuş olsaydı Enlem ve Boylamlar'ın çizdiği oranlar hakkında aynı şeyleri söyleyebilmemiz mümkün olamayacaktı.

Eğer Piramid'in şifreli matematiğinde böyle bir oran gözetilmişse,o halde ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır:

Atlantisliler kıtalarının batışından sonra Dünya üzerinde nasıl bir coğrafi konumlanmanın oluşacağını önceden biliyorlardı!...

 

Bu da, yaşanacak büyük Tufandan sonra Dünya üzerinde nasıl bir kıtasal oluşumun ortaya çıkacağını, Mısır'da inşa etlikleri Keops Piramidi'ne şifreli bir şekilde sakladıkları anlamına gelmektedir.

 

İşte konunun belki de üzerinde durulması gereken en önemli noktalarından biri budur Keops bulunduğu coğrafik konumu itibariyle geçmişin büyük bir kehanetini taşımıştır.

 

Gize'deki Keops Şifreli Geometri'nin merkezi mi?

 

30. Enlem'le 30. Boylam üzerinde bulunan Keops, bulunduğu nokta itibariyle aynı zamanda, Dünya'mn diğer gizemli noktaları ile de büyük bir uyum içindedir Bermuda Üçgeni, Ejder Üçgeni ve Lhasa Keops'un tam olarak tabanından geçen .30. Kuzey Enlemi de Dünya üzerindeki bazı gizemli noktalarla irtibatlıdır Gize'den ayın uzaklıkta olmak üzere Batı'da Bermuda Üçgeni, Doğu'da ise Japonya açıklarındaki Ejder Üçgeni bu enlemin üzerinde yer alır Merkezi Gize olan bu her iki simetri içinde bulunan bölgelerin geçmişi bugün bile açıklanamayan yaşanılmış bir dizi esrarengiz olaylarla doludur Üstelik aynı enlem Tibet'in gizemli başkenti Lhasa üzerinden de geçmektedir.

 

Piri Reis Haritası'nın Odak Noktası

 

Gize'yi coğrafi özelliği bakımından dikkat çekici hale getiren bir diğer belge de kuşkusuz ki, bir zamanlar tüm dünya kamuoyunu meşgul eden ve çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden olan ünlü Piri Reis Haritası'dır. Elimizdeki mevcut parçalardan anlaşıldığı kadarıyla bu haritanın projeksiyon sistemi Gize üzerinde odaklanmıştır.

 

Gize'den Anadolu'ya uzanan Şifreli Geometri

 

Şifreli geometriyle ilgili Gize'nin bir başka bağlantısı da Anadolu topraklarında kendisini gösterir.

Şimdi size ilk bakışta belki de tesadüfmüş gibi görünebilecek şekilden bahsetmek istiyorum. Gize'deki Büyük Piramid'in bulunduğu bölge ile Anadolumuzun iki tarihi merkezini birleştirdiğimizde bunlar arasında mükemmel bir ''eşkenar üçgen" meydana gelmektedir. Bu merkezlerin böylesine bir geometrik bir düzen içinde yer alması sadece basit bir tesadüf müdür? Belki de evet...

Ancak tesadüfler bununla sınırlı değildir!...

 

Bir zamanlar önemli bir fonksiyon gören bu inisiyatik merkezler aynı zamanda önemli kehanet merkezleri olarak da işlev görüyordu... Yani kehanetlerin yapılabilmesine son derece elverişli olan "Spiritüel Coğrafya" üzerinde yer almaktaydılar. Robert Temple "7he Sirius Mystery" adlı eserinde konuyla ilgili şu satırlara yer vererek, karşı karşıya kaldığımız bilmeceye işaret eder:

Eski kehanet merkezleri ilk bakışta rastgele oraya buraya serpiştirilmiş gibidir. Oysa dağılımlarında belirgin bir model vardır. Bu model ayrıca antik çağda hayli ileri bir coğrafya ve ilişkili disiplinler bilgisine işaret eder. Bu kehanet merkezleri eski dünyada dinin uygulamaya geçirildiği ana merkezlerdi. Varlıkları aslabir tesadüfe bağlı olamazdı.

Tesadüfler bunlarla sınırlı değildir demiştik... Üçgenimize bir kaç unsur daha ilave ettiğimizde, ne denli ilginç bir durumla karşı karşıya olduğumuz daha iyi ortaya çıkmaktadır. Üçgenimizin Gize'deki ucundan alacağımız açı ortay

Anadolumuz üzerinde uzanan üçgenimizin tabanını tam ortadan ikiye bölerken Konya'nın üzerinden geçer ve biraz daha uzatıldığında yan sayfada görmüş olduğunuz gibi Ankara'yı işaret eder.

Anadolu'ya Horosan'dan gelmiş olan Mevlana'nın MevIevilik İnisiyasyonu'nu

oluşturacağı yer olarak Konya'yı seçmiş olması, tüm ezoterizmle ilgili araştırma yapanlarca bilindiği gibi, belirli bir spiritüel coğrafya bilgisine dayanmaktaydı.

 

Gelelim Ankara'ya...

 

Ankara sözcüğü "Çapa" anlamına gelen "Anchor" (ya da "Ancor") isminden gelmektedir.

Bu isim Frigyalılar'a ait bir sözcüktür. Anadoluda yaşayan eski bir efsaneye göre Kral Midas bulduğu deniz çapasından dolayı bu bölgeye "Anchor" ismini vermişti. Bu efsanenin mecazi bir anlam taşıyabileceği hep düşünülmüştü. Çünkü denize kıyısı olmayan bir bölgede, deniz çapasın ne işi olabilirdi ki?!... Yakın zamana kadar bunun nasıl bir mecazi anlama sahip olabileceğiyle ilgili hiç bir mantıksal açıklama yapılamamıştı. Ancak daha sonraları ortaya çıkan ve sizlerle paylaştığımız geometrik şekil, bu anlamsızlığı bir anda ortadan kaldırmıştır. çapanın sağ ve sol uçları Nemrut ve Troya Çapanın uç tepe noktası Ankara'yı gösterirken, çapanın alt sapının

bitiş noktası ise Gize'ye denk gelmektedir Troya - Nemrut - Gize eşkenar üçgeninin ortaya koydukları bununla da kısıtlı değildir...

 

Troya Nemrut hattını Batı yönüne doğru uzattığımızda yine tarihi geçmişi büyük gizemlerle dolu olan ve Troya ile önemli bir bağlantısı bulunan Cumae'ye denk geldiğini görmekteyiz.

 

PİRAMİT ŞEKLİNİN EZOTERİK ANLAMI

 

Piramitler şekilsel özellikleriyle enerjileri konsantre etme özelliğine sahip oldukları gibi aynı zamanda şekilsel özellikleriyle ezoterik anlamlara da sahiptir.

 

Koni şeklinin tabanının daire yerine köşeli kare bir biçime dönüştürülmesiyle elde edilen piramit şekli esas olarak ezoterik sembolizmde koni sembolünün içerdiği anlama sahiptir. Piramidin şekilsel olarak neyi sembolize ettiğini anlamak için önce bu geometrik şekli parçalarına ayırmak gerekir Piramidi oluşturan geometrik şekiller iki kısımdan oluşur. Temeli kare, yan kenarları ise tepede birleşen dört adet üçgen...

"Ezoterik Semboller Lisanı"na göre "Daire" ile "Kare"

 

sembollerinin birbirlerini tamamlayan anlamları vardır. Ezoterik alfabede daire birincil semboldür Kare daireden türetilmiş ikincil bir semboldür Ancak karenin ikincil bir sembol olması onun daha az değerli olduğu anlamına gelmez.

 

!. Kare maddesel alemin varoluşunu temsil eder.

!. Daire ise, en genel anlamıyla evrensel varoluşu ve birliğitemsil eder.

Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, Daire'nin spiritüel alanda, Kare'nin ise maddesel alanda kullanılan sembolik anlamları vardır.

İşte bu anlamları itibariyle Ezoterizm'de kare haline getirilmiş daire sembolünden söz edilir. Bu dönüşüm aynı zamanda birbirleriyle ölçülemez iki unsurun yani tanımlanabilir ve tanımlanamayan unsurların algılanmasını sağlar Kare ile daire daha kolay algılanır.

("Aşağısı yukarıya yukarısı aşağıya benzer" ezoterik tanımlaması ile bu anlatmaya çalıştıklarımız bağlantılı meselelerdir)

 

Kozmik Mabet - Kutsal Mimari

 

Temeli daire olan asıl form kare ile kendisini somutlaştınr. Bu da kutsal mabetlerin temel formunu oluşturur. Yani temeli kare olan yapıyı.

Temeli kare olan yapı "Kutsal Mimari"de üçgenle yükselmek zorundadır Çünkü üçgen kozmik hiyerarşinin sembolüdür. Aynı konik yükseliş gibi...

 

Maddesel alanda bu yükselişinin sonu kendisini piramit şekliyle ifade eder. O halde piramit şekline genel olarak baktığımızda, spiritüel alanın piramit şekliyle maddesel alanda tezahür etmiş ya da yansımış hali olduğunu söyleyebiliriz.

 

îşte "Kutsal Mimari"nin özünü ve temelini oluşturan ezoterik alfabenin kısa açıklaması budur.

Ezoterizm'de piramitsel mimarinin Kozmik Mabed'in bir yansıması olduğunun söylenmesinin nedeni sanırım şimdidaha iyi anlaşılacaktır.

 

Evet... Piramit şekilsel özelliğiyle "Kozmik Mabedi" yani spiritüel ve maddesel alanlarıyala birlikte, kozmik hiyerarşik varoluşu sembolize etmektedir.

Konuyla ilgili ünlü araştırmacı John Michell şunları söyler:

 

Piramid'in orjinal işlevi "Dünyasal Güçler" ile "Kozmik Güçler"i bir araya getirmek ve bu sayede yeryüzünün bu güçlerin verimli iş birliğirıi sağlamaklır.

 

Bu olgu piramidin geotmetrik sembolizmi içinde açıkça ortaya konulmuştur. Çünkü piramit dairenin kare haline; getirilme sanatının yüce bir abidesidir.

 

Bu abide üçgenlerle yükselir ve konik tarzdan piramidal tarza dönüşür. Bu dönüşüm, konik tarzdan piramidal tarza olduğu gibi tersine de olabilir. Böylelikle piramitten koniye geçilir ki, bu ruhsal yükselişe karşılık gelir. Zaten piramidin içinde gerçekleştirilen inisiyatik çalışmalarla hedeflenen de buydu.

 

Piramit üst tepe noktasından aşağıya doğru Kozmik veya Spiritüel bir kaynaktan tesirin aşağıya inişini ve kozmik hiyerarşiyi sembolize eder. Tepe noktası İlâhi Kelâm'ı. kozmikveya spiritüei kaynağın merkezini; tabanı ise (esirin hedei'i olan mekâm temsil eder.

 

Piramidin tabandan (tepeye doğru olan çıkışı ise, varlığın kozmos içindeki yükselişini, evrimini ve ruhsallığa doğru

olan ilerleyişini, geldiği kaynağa geri dönüşünü ifade eder.

ANTİK MISIR SIRLARI KİTABINDAN

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...