Jump to content

Yıldızlar ve Günün Saatleri


fotonkedi

Önerilen Mesajlar

PAZARTESİ:

 

Saat 1 - Kamer'dir, muhabbet ve kalpleri celp için münasiptir ve muafıktır.

 

Saat 2 - Zuhal'dir. Sefere ve yolculuğa münsip ve muafık olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır.

 

Saat 3 - İzdivaca, mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muafıktır.

 

Saat 4 - Merihe mensuptur, sidik bağlama düşmana azap çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muafık bir saattir.

 

Saat 5 - Güneş'e mahsustur, hacetlerin kabulü, halkın lisanını bağlamak kalpleri cel ve cezbetmek, (kalpleri kendine benzetmek) için havas okuyup yazmaya münasiptir.

 

Saat 6 - Zühre'ye ait bir saat olup onda vefk, tılsım ve nüsha yazmak iyidir.

 

Saat 7 - Utarit'e mensup olup hacetlerin kazası, lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye müsaittir.

 

Saat 8 - Kamer saatidir. Birbirini sevmeyen iki kimse arasında sevgi ve muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.

 

Saat 9 - Zuhal saati olup ara açmak adavet ve buğz, kin ve nefret ve emsali şeylere mahsus bir saattir.

 

Saat 10 - Müşteri ve mensup olup cidden mübarek ve said bir saat olduğundan bilimum hayır işlere yarar.

 

Saat 11 - Merihe ait bir zamandır. Onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar.

 

Saat 12 - Güneşe mensup bir mes'ud saattir. Akd-el sine ve kalpleri cezbetmek, ve menfaatleri celp etmek için pek müsaittir.

 

 

 

SALI:

 

Saat 1 - Merih'indir. Onda adavet verdirmek ve fesat işlerine, hastalıklara ve marazları icat etmeye, buna benzer işlere yarar, nahıstır.

 

Saat 2 - Şems'e mensup ise de nahıstır. Onda hiç bir şey yapmak muafık değildir.

 

Saat 3 - Zühre'dir. İzdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal edildiği halde muaffakiyet hasıl olur.

 

Saat 4 - Utarit'e mahsus bir zamandır. Onda müşteri celbi, alış verişin süratlenmesi ve ticaretin genişelemesi için havas okuyup yazmak münasiptir.

 

Saat 5 - Kamer'dir. Ancak nıhıs olduğu için o saatte bir şey yapmak muafık değildir.

 

Saat 6 - Zuhal'e mensuptur. Kuvvetini bağlamak, göz ağrısı verdirmek, hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

 

Saat 7 - Müşteri saati olduğundan celb-i muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler bu saatte çok güzel yapılır.

 

Saat 8 - Merih zamanıdır. İstediğini o saatte yap.

 

Saat 9 - Şems'in vakti olup nikah, izdivaç ve kadınların kalplerini celp için salih bir zamandır.

 

Saat 10 - Zühreye mensup olmakla beraber, güzel ve mesut bir saat olmadığından onda bir şey yapmak müsait ve münasip değildir.

 

Saat 11 - Utarit'in zamanıdır. Yoldan alıkoymak, izdivacı bozmak gibi şeylerin vaktidir.

 

Saat 12 - Kamer'in nispeti vardır. Araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi hep şer işlerine yarar.

 

 

 

ÇARŞAMBA:

 

Saat 1 - Utarid saati olup muhabbet, meveddet, kalpleri celb ve teshir gibi şeylere müsait bir saattir.

 

Saat 2 - Kamer nispeti olmakla beraber, nahıs olduğundan onda bir şey yapmak münasip değildir.

 

Saat 3 - Zuhal'dir. İlka-yı emraz, hastalıklar icat etmek, ve emsali şeylerin yapılması için sait bir zamandır.

 

Saat 4 - Müşteriye mensuptur. Cidden mübarek bir an olduğundan hayır işlerinden her ne arzu edilirse muafık olunur.

 

Saat 5 - Merih'e mahsus olup cidden mezmum bir zaman olduğundan insanlar ile muhasama ve fenalık için her şeye müsaittir.

 

Saat 6 - Şems saatidir. Denizde ve karada yolculuk yapmaya muafık bir andır. Onda yapılan her şeyde muafakiyet peyda olur.

 

Saat 7 - Züreye mensup ve mesut bir zamandır. Onda her istenilen yapılır ve hayırla muaffak olunur.

 

Saat 8 - Utarid vaktidir. Ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek, gözden kaybolmak için nüsha yazmak ve emsali şeyleri yazmak zamanıdır.

 

Saat 9 - Kamer içindir. Onda fenalık için yapılan her şey icra-yı tesir etmez. Yani yapılan kötülüklerin tesiri olmaz.

 

Saat 10 - Zuhal'e aittir. Selatin ve ekabirin huzuruna girmek, onların rızalarını celbetmek ve menfaatlerini çekmek için salih bir zamandır.

 

Saat 11 - Müşteri vaktidir. Mesut bir zamandır. Onda vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeyleri iyidir.

 

Saat 12 - Merihe mahsus olduğundan nahıstır. Onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır.

 

 

 

PERŞEMBE:

 

Saat 1 - Müşteriye mensuptur. Onda rızık celbetmek ve iyi şeyler için okuyup yazmak münasiptir.

 

Saat 2 - Merihe aittir. Şer şeylere ait saattir.

 

Saat 3 - Şems saatidir. Kalpleri teshir için münasip saattir.

 

Saat 4 - Zührenin zamanıdır. Muhabbet ve izdivaca uygun saattir.

 

Saat 5 - Utarit saatidir. Onda kadın ve erkekleri bağlama olarak münasiptir.

 

Saat 6 - Kamer saatidir. Hayır amellere uygundur.

 

Saat 7 - Zuhal saati olup hacet istemeye uygun zamandır.

 

Saat 8 - Müşteri saati olup hayır amellere münasiptir.

 

Saat 9 - Merih saati olup sultanlar, hakim ve memurlarla görüşmeye uygun zamandır.

 

Saat 10 - Şems olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

 

Saat 11 - Zühre saati olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

 

Saat 12 - Utarite mensup olup son derece sakıncalı bir saattir. Bu saatte hiç bir şey yapılmaz.

 

 

 

CUMA:

 

Saat 1 - Zühredir. Muhabbet celbedilir ve maksatların hasıl olması için yapılan şeylerden fayda temin edildiği vakittir.

 

Saat 2 - Utarite aittir. Arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsait bir andır.

 

Saat 3 - Kamere mensuptur. Son derece mezmum ve fena bir zaman olduğundan bu saatte hiç bir şeye teşebbüs etmemek lazımdır.

 

Saat 4 - Zuhaldir. Kuyu kazmak ve emsali şeylerhayırlıdır, şerleri def etmek için okunan dualar tesirlidir.

 

Saat 5 - Müşteriye mahsustur. Kadınların muhabbetini, ekabir indinde sevgiyi celbetmek için yapılan şeylere müsaittir.

 

Saat 6 - Şems saatidir. Sultanların kalplerini celbetmek, onlarla buluşmak ve hacetlerin kabulü için okumak ve yazmak münasiptir.

 

Saat 7 - Züreye mahsustur. Onda kadınları celb ve teshir, izdivacı temin etmek için çalışmak tesirlidir.

 

Saat 8 - Utarite mensuptur. Her ne ister isen yap, güzel netice hasıl olur, ve muaffakiyet temin edilir.

 

Saat 9 - Kamerin saatidir, bunda ara açmak, araya buğz ve adavet koymak ve emsali şeyleri yapmak münasiptir, tesiri görülür.

 

Saat 10 - Zuhaldir. Nehs-i ekber yani büyük nahıs bir zaman olduğundan onda hiç bir iş görülmez.

 

Saat 11 - Müşteriye mensuptur. Said olduğundan hayır için yapılan şeylerin yazılması ve okunmasına muafık bir zamandır.

 

Saat 12 - Merih zamanıdır. Onda yolculuğa çıkmak hayırlıdır. İstenilen şeyleri yapmakta beis yoktur.

 

 

 

CUMARTESİ:

 

Saat 1 - Zuhaldir. O saatte istenilen her şey icra edilebilir, çünkü zuhalin mesut bir saati var ise o da cumartesi gününün ilk saatidir.

 

Saat 2 - Müşteriye ait olup onda insanlar arasını sulh etmek, ara bulmak aralarına sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılan şeylere müsaiitir.

 

Saat 3 - Merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılan şeylere müsaittir.

 

Saat 4 - Şems vakti olup, meliklerin, sultanların yanlarına girmek ve onlardan hacetlerin kabulünü istemek hususunda yapılan şeylere müsaittir.

 

Saat 5 - Zühre içindir.Mesut bir saat olduğundan hayır amellere yarar.

 

Saat 6 - Utarit zamanı olup çpk av için yazılan havas icrayı tesir eder.

 

Saat 7 - Kamer için olmakla beraber hayırsız bir saat olduğundan onda hiç bir şeyin yapılması uygun değildir.

 

Saat 8 - Zuhal içindir. Onda marazlar, doğum hastalıkları, buğz ve adavetin igası için yapılan şeyler tesirlidir.

 

Saat 9 - Müsteriye mahsustur. Said bir saatir, işlemekte fayda temin edilir, hayır işlerini yapmaya yaramaz.

 

Saat 10 - Merih saati olduğundan şer amellerini işlemeye müsaittir, hayır işlerini yapmaya yaramaz.

 

Saat 11 - Şemse ait bir zaman olduğu için karı koca arasını bulup sulh etmek ve aralarına sevgi ve muhabbet verdirmek vesair buna benzer işleri işlemeye, yapmaya yarayan bir saattir.

 

Saat 12 - Kamer zamanıdır. Melikler, vezirler, sultanlar, hükümet erkanı indinde itibar temini maksadıyla okumaya ve yazmaya yarayan bir saattir

 

 

 

 

PAZAR:

 

Saat 1 - Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak veya yazmak muafık ve yeni elbise giymek münasiptir.

 

Saat 2 - Zühre'ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiç bir şey yapmamalıdır.

 

Saat 3 - Utarit Saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazılması için muafıktır.

 

Saat 4 - Ay Saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiç bir işe yaramaz.

 

Saat 5 - Zühal'e mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-yı buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.

 

Saat 6 - Müşteri'ye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden ve divan erbabından hacetlerin talebi muafıktır.

 

Saat 7 - Merih saati olduğundan nıhıstır. Onda hiç bir şey yapılmaz.

 

Saat 8 - Şems'e mensub ve saiddir. Her bir husus için muafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış.

 

Saat 9 - Zühre'nin vakti olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.

 

Saat 10 - Utarit'e mahsustur. İyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir, her şey yapılabilir.

 

Saat 11 - Kamer'e mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.

 

Saat 12 - Zühal'in saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka bir şeye yaramaz olduğundan bunda her işten sakınılmalıdır.

 

 

*karagedik

--------------------

GÜN İÇİNDEKİ YILDIZ SAATLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

 

 

Hepimiz günlük yaşamamızda, kendimizi bazen iyi, bazen kötü hissettiğimiz olur.

Bazen işlediniz çok tez biter, bazen de çeşitli engeller, terslikler olur... Hoşça vakit geçirmek isteriz ama ortada bir sebep yokken tartışmalar, kırgınlıklar yaşayabiliriz. Bunlar gibi daha pekçok örnekler verilebilir.

Hepimiz büyüklerimizden duymuşuzdur... Aman Salı günü iş yapma sallanır... Pazartesi günü erkenden kalk, işe başla, işlerin rast gider... Cuma günü; yıkan ve yeni elbiseler gjy, hayırlı olur. Veya, Cuma günü, Cuma saatinden evvel alışveriş etmeyin, fazla konuşmayın, gibi... Haftanın günlerinde yapılabilecek veya yapılması iyi olmayacak konularda çeşitli tavsiyelerde bulunulur!..

Bütün bunlar sanki boş laflar gibi gelse de, aslında gerçek payı da yok değildir. Bu gibi sözlerin hikmeti, belli gün ve saatlerdeki yıldız etkilerine dayanır.

Günlerin ve gecelerin her saatinde, çeşitli gezegenlerden yeryüzüne sürekli olarak gelmekte olan kozmik ışınlar, tüm birimleri etkileyerek, ihtiva ettikleri manalar yönünde düşünce, konuşma, davranış ve olayların meydana gelmesine vesile olurlar...

 

 

Gerçekte hepimiz, astrolojik etkileri almakta ve onların bizi yönlendirmesine göre yaşamaktayız; ama bunun farkında değiliz!...

Bu konu ile ilgili olarak, değerli İslam Alimi ve Tasavvuf ehli; Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.'leri «MARİFETNAME» isimli çok değerli eserinde, 7 gezegenin gün boyunca olan etkilerinden bahsederek özetle şöyle anlatır...

İsteyen adı geçen kitapta detaylı olarak inceleyebilir.(*) «Marifetname» Bedir Yayınları.

 

"Gezegenlerin açıklanan sıfatlarının, hallerinin kendilerine mahsus saatlerde beden ve ruhlara yaptıkları gizli;

görünmez tesirleri vardır."

Yedi gezegenin sıra ile ve saat be saat yeryüzün de yaptıkları tesirleri tesbit edilmiştir. Bu tesirleri nazımla ifade ediyoruz."

Gene bu konudaki bilgileri, aynı kitabın «Manzume» adlı bölümünde beyitlerle uzun uzun anlatılmıştır... Burada kısa bir bölümü almak istiyorum, fikir vermesi yönünden...

 

"Hakkı der, llm-i felek sem ayan ettim

"Felek ilmini bildirdim

Otuz beyt içre nahs ve sa'd saati beyan ettim

Otuz beyt içinde mutlu ve mutsuz saatleri bildirdim

İki alemde bir bildim mu'essir Zat-ı Mevtayı

İki alemde de Allah'ı müessir bildim

Veli rabt eylemiş esbabe ednayı hem alayı

Yukarda ve aşağıdakileri bir sebebe bağlamış

Eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattir

Ne kevkeb hükmeder ol dem nüsuhet ya saadettir."

O anda hangi yıldız mutluluk veya mutsuzluk getirmiştir."

İbrahim Hakkı Hazretleri bu manzumenin devamında, yıldız saatlerinin nasıl hesaplandığım, tesirlerinin neler olduğunu ve bunlara göre günün hangi saatlerinde ne gibi işlerin yapılmasının daha isabetli olacağım da beyitlerle dile getirmiştir.

Bu bilgilerin İşığında ve tecrübelerim doğrultusunda, tesbit ettiğim sonuçlar şunlardır. Şayet dilerseniz sizlerde araştırıp, deneyip görebilirsiniz...

 

Yıldız saatleri 7 ana grupta toplanır:

 

1 - Satürn saati

2 - Jüpiter saati

3 - Mars saati

4 - Güneş saati

5 - Venüs saati

6 - Merkür saati

7 - Ay saati

 

 

Bu gezegenler aynı sıra île sürekli olarak, hergün ve gece, eşit saat bölümlerinde etkili olurlar.

Haftalık YILDIZ SAATLERİ şemasında (şema:13) görüldüğü gibi, günler ve geceler 12 şer eşit dilime bölünmüştür. 12 dilimin herbirinde, hergün bir yıldız tesiri etkili

olmaktadır.http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/kitap2/yildizsaatisemasi.htm

 

Gündüz bölümü, güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamandır.

Gece bölümü, güneşin batışından doğuşuna kadar olan süredir. Burada esas; önce gecenin, sonra günün gelmesidir.

Günlük konuşmalarımızda pratik oiarak akşam diye bahsedilen zaman aslında bir sonraki günün gecesidir.

Örneğin; Pazar akşamı, Pazar günü güneşin batışından itibaren Pazartesi gecesi başlamış demektir. Aynı şekilde, Pazartesi akşamı Salı gecesidir, Salı akşamı Çarşamba gecesidir v.s...

 

 

Pazartesi günü AY saati ile başlar. İşte, büyüklerimizin tecrübeleri neticesi, Pazartesi gününe erken başlarsınız işleriniz rast gider!.. demelerinin nedeni, AY saatinin tezlik ve verimlilik vermesinden dolayıdır.

 

Salı günü Mars saati ile başlar. Tecrübelere dayanılarak, Salı iş yapma, sallanır!.. denilmesinin hikmeti de; Mars etkisinin tersliklere neden olmasındandır.

 

Çarşamba günü, MERKÜR saati ile başlar.

 

Perşembe günü; JÜPİTER saati ile başlar.

 

Cuma günü ise; VENÜS saati ile başlamaktadır. Cuma vaktinden evvel alışveriş yapmayın!.. denilmesinin hikmeti ise; Cuma vaktinden bir evvelki saatin daima Mars saati olması nedeni iledir ki, tersliklere, kavgalara müsait bir saattir.

 

Cumartesi günü; SATÜRN saati ile başlar. Genellikle bu gün ağır geçen bir gün olur.

 

Pazar günü; güneş saati ile başlar. Ziyaretler için iyi bir gündür.

 

Pazartesi gecesi; JÜPİTER saati, Salı gecesi VENÜS saati, Çarşamba gecesi SATÜRN saati, Perşembe gecesi GÜNEŞ saati, Cuma gecesi AY saati,Cumartesi gecesi MARS saati ve Pazar gecesi de MERKÜR saati ile başlar.

 

Genel olarak, hergün ve hergece hangi Yıldız saati ile başlıyorsa onun tesirinde olmakla birlikte, diğer saat dilimlerinde de sıra ile bir yıldızın kuvvetli tesirlerini alır.

Gündüz beyinlerimiz bu tesirleri aldığı ve bunun neticeleri yaşandığı gibi; tecrübeler göstermiştir ki; gece de beyin bu tesirleri almağa devam etmektedir...

Örneğin, gece uyurken gördüğümüz rüya; Mars saatine denk gelmişse, şiddet ve sex ağırlıklı olur. Veya Jüpiter saatinde neşeli, hoş rüyalar görmek mümkündür. Ay saatinde ise romantik veya duygusal rüyalar görebiliriz.

Aynı şekilde; ölüm sonrasında devam eden ruh bedenli hayatta da kişi bu tesirleri almağa devam eder, aynen burçlardan gelen tesirleri aldığı gibi...

 

Kıyamete kadar...

 

 

Kısaca; gerek burçlardan, gerek yıldızlardan gelen tesirler dünyada yaşanırken de, ölüm sonrasında da kendilerini daima hissettireceklerdir...

 

 

*sufizmveinsan

fotonkedi tarafından düzenlendi
Ardarda Atılan Mesajlar Birleştirildi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Genel olarak, hergün ve hergece hangi Yıldız saati ile başlıyorsa onun tesirinde olmakla birlikte, diğer saat dilimlerinde de sıra ile bir yıldızın kuvvetli tesirlerini alır.

Gündüz beyinlerimiz bu tesirleri aldığı ve bunun neticeleri yaşandığı gibi; tecrübeler göstermiştir ki; gece de beyin bu tesirleri almağa devam etmektedir...

Örneğin, gece uyurken gördüğümüz rüya; Mars saatine denk gelmişse, şiddet ve sex ağırlıklı olur. Veya Jüpiter saatinde neşeli, hoş rüyalar görmek mümkündür. Ay saatinde ise romantik veya duygusal rüyalar görebiliriz.

Aynı şekilde; ölüm sonrasında devam eden ruh bedenli hayatta da kişi bu tesirleri almağa devam eder, aynen burçlardan gelen tesirleri aldığı gibi...

 

 

tamam teşekkürler güzel paylaşım :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Günün Fotosu

   Günün her şeyi var,bi fotosu yok diye açayım dedim bu konuyu.   Kansas City Public Library, ABD   Salzberg Sokağı, Avusturya   Sai Tong Ulusal Parkı ,Tayland

   , Yer: Fotoğraf

  • Günün Sözü

   Gün içinde bir yerden gördüğünüz veya aklınıza gelen sözler (ama edebi örn mevlana eflatun gibi kisilerin söylediği sözler)   Ben başladım . yazarını yazmayı unutmayın   Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denir.   John Christian

   , Yer: Not Defteri

  • Sağlık Astrolojisinde Gezegenler ve Sabit Yıldızlar

   Sağlık astrolojisinde gezegenlerin yanında sabit yıldızlar da incelenir. Vücudun belirli yerlerini gösteren sabit yıldızlar,  doğum haritasında Güneş, Ay ve diğer gezegenlerle kavuştuğunda çalışır. Sağlık astolojisinde, kişinin sağlık durumunu incelerken, hem doğum haritasında gezegen yerleşimlerine hem de transitlerin fizyolojik etkilerine bakarız. Ayrıca sağlık astroidi olan Higeya'nın hem doğum haritasındaki yeri hem trasit hareketi önemlidir.    Yunan mitolojisindeki tıp tanırısı Asklepios

   , Yer: Astroloji

  • Doğum günün kutlu olsun geyik

   Iyi ki varsın iyi ki tanıdım seni doğum günün kutlu olsun nice senelere güzel insan. Hep var ol hep gülümse. Etrafına saçtığın neşeler seni de bulsun

   , Yer: Gnoxis Cafe

  • Doğum Günün Kutlu Olsun Sidar!

   http://2.bp.blogspot.com/-A7mzw08j6eU/UW8kLTZMUhI/AAAAAAAADKc/kfRZgrngHD8/s1600/jack-daniels-whisky-cake-london.jpg     Doğum günün kutlu olsun sidar Nice mutlu senelere... Umarım şu sınavlarının hepsinden geçer, içsel yolculuğuna daha kafan rahat şekilde devam edersin...

   , Yer: Gnoxis Cafe

×
×
 • Yeni Oluştur...