Jump to content

Aura Görme Programı


nevermore

Önerilen Mesajlar

açıklamalr

---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:29 ----------

 

Aura renklerinin anlamý

 

http://www.hizliresim.com/2008/7/30/3159.jpg

 

Aura renkleri katmanlara göre deðiþik anlamlar içermektedir. Katmanlara göre renklerin genel ifadelerini sýrayla belirtelim;

 

Beden alanlarý üzerindeki aura renklerinin anlamý, 1. Fiziksel beden. 2. Pranik beden. 3. Duygusal beden. 4. Zihinsel beden. 5. Astral beden. 6.Eterik beden. 7. Kozal beden.)

 

KIRMIZI : Bu rengin dahilinde olan tonlamalar gözle görülebilen en düþük seviyedeki titreþimsel frekansa sahiptirler. Ýkili bir doðanýn sahibidir. Pozitif hallerinde mesela parlak ve berrak olduklarýnda ýsýtýcý, sýcak enerjili, coþkulu özelliklerin sahibidir. Negatif hallerinde ise asilik, hýrçýnlýk, isyankarlýk, öfkeli tutum, kötü niyetlilik, yýkýcý tavýrlar hatta nefrete kadar varan özellikleri taþýrlar. Fakat kýrmýzý renk çok koyu tonda ise asil davranýþlardan yoksunluk, egoistliðin göstergesidir. Koyu kýrmýzý renk ayný anda ihtirasýnda iþaretçisidir. Sisli bir görünüm alýrsa ihtiras titreþiminin kirli ve saðlýk dýþý olduðu manasýna gelmektedir. Özünde kahverengi ton bulunan kýrmýzý renk korkunun; kahverengi ton koyulaþarak siyaha döndüðündeyse negatif titreþimli niyetin habercisidir. Kýrmýzý rengin içerisinde hafif sarýmsý tonda bir renk olmasý halinde istem dýþý duygu ve istekleri sergilemektedir. Açýk kýrmýzý renk sinirli bir yapýyý simgeler. Parlak, berrak kýrmýzý renk tonu ise canlý enerjiyi, eli açýklýðý, fizik saðlýðý da belirtir. Parlak, gül rengi tonu ise evlat sevgisini, yuva sevgisini simgelerken, kýrmýzýnýn pembemsi tonu ise, mutluluk, huzur, yumuþak yürekliðin habercisidir.

 

TURUNCU : Bu renk en berrak tonda bulunduðu zaman taþkýn güç potansiyelini ve canlýlýðý göstermektedir. Kýrmýzý tonlarýna kaçtýðý zaman ben-merkezcilik, egonun habercisidir.

 

SARI: Mantýk, þuur ve zekanýn rengi olan sarý mat bir tona sahip olduðunda dünyevi özelliklerindeki bir zekanýn habercisidir. Parlaklaþýp altýn rengi tonuna doðru deðiþim gösterdiðinde zekada yükselme, ruhsallýk aracýlýðýyla gerçeklenen arýnmayý göstericidir. Sisli veya çamurlu gibi olan sarý renk ise cin düþüncelere sahip olmayý, kurnazlýðý, açgözlülüðü ve ben merkezci egoistliði gösterir.

 

YEÞÝL : Dengeselliðin rengi olan yeþil ayný anda kalbin de yansýtýcý rengidir. Zümrüt renginin tonlarýna büründüðünde þifayý temsil eder. Eðer birinin aurasýnda zümrüt yeþili rengi çokça bulunuyorsa, o kiþinin þifa yeteneðine sahip olduðunu ve þifa sanatýyla alakalý olduðunun habercisidir veya o alan üzerinde uygulamalar yaptýðýnýn belirtisidir. Iþýk tayfýnýn merkezi rengi olan yeþil bir insanýn aurasýnda görüldüðü takdirde ahenk, denge, uyum, esnek davranýþlarýn göstergesidir. Yeþilin tüm açýk tonlarý uyumlu olmayý, barýþçý yapýyý, yakýn alakayý ifade eder, Negatif anlamda ise aþýrý bencilliðin, tam bir egoistliðin göstergesidir. Fakat yeþil renk çamurlu veya sisli gibi gözüküyorsa, o kiþide üç kaðýtçýlýðý ve açgözlülüðü sergilerken; kahverengimsi bir tona döndüðünde ise kýskanç davranýþlarýn habercisidir.

 

MAVÝ : Oldukça eski zamanlardan itibaren dini duygu ve sezgisel anlayýþýn sembolü olarak kabul gören mavi rengi en yüksek seviyede Üçüncü Gözle, yaratýcýlýk, ilham ve zekanýn daha yüksek formsal titreþimi ile iliþkilidir. Mavi renk þifacýnýn ilk görebildiði renklerden biridir. Aurada mavi, çivit mavi tonda renge doðru koyulaþtýkça sadýk bir kiþiliðe, dini inançlarý olan birinin karþýmýzda olduðunu haber verir. Ýçerisinde kahverengi tonlarý veya siyah tonlarýna yakýn renkleri barýndýran mavi rengin negatif tarafýyla dini duygularda, ruhsallýðýn karanlýk yönlerine doðru bir sapmanýn belirtisidir.

 

MENEKÞE : Kýrmýzý rengin ve mavi rengin karýþýmlarýnýn oluþturduðu mor menekþe rengi çok yüce ruhani hedefleri ve ruhsal gücü simgelemektedir. Ruhsal tekamül yolunda çok ilerlemiþ birinin aurasýnda menekþe rengi aðýrlýklý olarak görülür. O hep asil bir kiþilik yapýsýný, kraliyet rengini temsil ettiði gibi, aura üzerinde bir yalýtýcý ve arýtýcý olarak da iþlev yapar. Ortak bir renk olmadýðý için her aurada gözükmeyebilir. O yüksek alemlerden yansýma yapan bir renktir, sadece spiritüel üstatlarda görülmektedir. Eflatun tonuna doðru kaçtýðýnda yüksek ruhsallýðý ve canlýlýðý, leylak rengi tonuna doðru derinleþtikçe de þefkati ve özverili bir kiþiliði simgeler. O, Tepe Chakra’ nýn tepesinde bir yumurta þeklinde kendini göstermektedir. Üstadýn tekamülü esnasýnda pozitife doðru ilerleme oldukça da oradan yayýlarak ýþýk aracýlýðýyla bütün aurayý doldurarak, kendini hissettirir.

 

KAHVERENGÝ : Renk çarký içerisinde yer almayan, fakat tüm renklerin karýþýmýndan oluþan bir renktir. Bazý kiþilere göre ona iþadamlarýnýn rengi de denilmektedir. Lakin genelde fiziksel hastalýklarý algýlattýran bir renk olduðu için aurada görülmesinde olumsuz etkileri hissedilebilir. Þifacýlarýn çoðu kahverengi renk ile negatif beþeri özellikler arasýnda baðlantý kurmaktadýr. Bu renk gözüktüðünde cimriselliði, açgözlülüðü ve alt düzeydeki maddi içgüdüleri simgeler. Bir þekilde titreþimsel etkileri en üst seviyeye ulaþýr. Bu da altuni kahverengi tonda olduðu zamandýr ve o zaman çalýþkan, organize ve yöntemli bir karakteri simgelemektedir.

 

SÝYAH : Her cins seviyede karanlýðýn habercisi olan siyah ayný anda ýþýðýn yokluðu anlamýna da demektir. Tek istisna hali ise fizik bedenle eterik beden arasýnda dar bir bant þeklinde görüldüðündeki halidir. Buna fiziksel aura demekteyiz. Bu, aurayý doldurduðunda yaþamý, yaþamýn kendisini yadýrgamak hatta reddetmek manasýn gelmektedir. Baþka bir þekilde aura içinde çizgiler halinde gözüktüðünde pozitif yönleri öldürür.

 

GRÝ : Bu renk ise durgunluðu, donukluðu, alýþýlagelmiþ bir karakteri sergileyen bir renktir denilebilir. Fiziki seviyede de donukluðu, durgunluðu belirttiði gibi, pek çok zaman hastalýklarla beraber gözüken insanýn canlýlýktan yoksunluðunu da simgelemektedir. Koyu ve kurþuni tonlarda hale gelmesi ise korkulara, karmaþalara hatta hastalýk derecesine varan karamsarlýða habercidir. Bu renk aura içerisinde gözüktüðünde ise, güven eksikliðini hatta beraberinde aldatýcý kiþiliði simgelemektedir.

 

BEYAZ : Bütün renklerin bileþiminden oluþur ve birlik, bütünlük bilincinin sembolü olan beyaz renk ayný anda kozmiksel bilincin ve ego' nun yani, benin de rengidir. Ruhsal anlamda ise mükemmeliyet, birliðe ve bütünlüðe ulaþmanýn, aydýnlanmýþ erdem sahibi varlýklarýn kendisini anlatma þekli beyaz rengin ortaya çýkmasý neticesinde olmaktadýr.

 

Genel anlamýyla bu ifade ve durumlarý içermektedir.

 

Chakra alanlarý üzerindeki aura renklerinin anlamý, 1. Temel (kök) Chakra, 2. Üçüncü göz Chakra, 3. Boðaz Chakra, 4. Kalp Chakra, 5.Göbek Chakra, 6. Cinsel Chakra, 7.Tepe Chakra)

 

KIRMIZI: Kök Chakra üzerinde yaþama dair haklarýmýz ve yaþamsal baðlýlýklarýmýzý sergiler.

 

TURUNCU: Cinsel Chakra üzerinde üretim konusunda haklarýmýz ve yaratýcýlýðýmýzý sergiler.

 

SARI: Göbek Chakra üzerinde kendimizle ilgili kararlarýmýz ve düþünme gücümüzü sergiler.

 

YEÞÝL: Kalp Chakra üzerinde sevgi hakkýmýzý ve þifasal gücümüzü sergiler.

 

MAVÝ: Boðaz Chakra üzerinde ifade hakkýmýzý ve düþünce, duygularýmýzý aktarabilmemizi sergiler. Renk koyulaþtýkça Üçüncü Göz Chakra üzerinde gerçekleri görebilmemizi saðlar.

 

MENEKÞE: Tepe Chakra üzerinde kozmik bilinç hakkýmýzý ve algýlama gücümüzü sergiler.

 

KAHVE RENGÝ: Chakralar üzerinde etkileþimi ve negatif kargaþa sýzmasýný ortaya koyar.

 

SÝYAH: Chakralar üzerinde etkileþimi ve dýþsal negatiflerin son derece yoðun içsel bölgeler üzerinde dengesizliðe yol açtýðýný sergiler.

 

GRÝ: Chakralar üzerinde haklarýn eksikliðini ve Chakralar’ ýn gerçek enerjisinden ayrýlmak üzere çalýþtýðýný sergiler.

 

BEYAZ: Chakralar üzerinde saf enerjinin yoðunlukta olduðunu arýnmýþlýðý sergilemektedir.

 

Genel anlamýyla bu ifade ve durumlarý içermektedir.

 

Dýþ enerji alanlarý üzerindeki aura renklerinin anlamý, 1. Öz, 2.Astral, 3.Mantal, 4.Budik, 5.Atmik, 6. Monad, 7. Ýlahi)

 

KIRMIZI: Katmansal enerji yoðunluðu.

 

TURUNCU: Fiziksel güç.

 

SARI: Düþünsel güç.

 

YEÞÝL: Pasif huzur.

 

MAVÝ:Ruhsal huzur.

 

MENEKÞE: Arýnmýþ üstatlýk.

 

KAHVE RENGÝ: Düþsel karmaþalar.

 

SÝYAH: Depresif güçler.

 

GRÝ: Koruyucu baðlantý.

 

BEYAZ: Ara boþluklarýn mevcudiyeti. (alınıtdır)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Program, bir sayfa açıklamadan oluşuyor, neler yapmamız gerektiği yazıyor. İleri butonuna tıklayınca elimizi üstüne getireceğimiz bir el çizgisi oluşuyor ve 5 saniye içinde kayboluyor. Bunu elimizi hizalamamız için yapmışlar çünkü işaret ve orta parmağın 45 derece yukarısında siyah bir nokta var. Oraya odaklanarak elimizi flu bir şekilde görmemizi sağlayan bir nokta bu. İndirip virüs taramasından geçirip korkmadan deneyebilirsin. Bu açıklama sanırım yeterli gelir.

B U R A D A N

 

nevermore ben her baktığımda farklı renk görüyorum o nasıl oluyo

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bir sorum olacak. Bu konularla ilgili birkaç kitap bulunuyor elimde. Çıplak gözle aura'nın görülebileceğini enerji akışının hissedilebileceğini söylüyor. Pratik gerekiyormuş dikkatlice görebilmek için. Loş bir ortamda bakılması gerektiği yazıyordu ama loş ortamda baktığımda göremedim. Bugün güneşte elimi siyah bir fonun 5 cm üzerinde tutarak dikkatlice izledim ve koyu yeşil bir enerji alanı gördüm. Auram pek kalın değil galiba, bu sağlıkla ilgili bir sorun olabilir mi? Teşekkürler

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

KIRMIZI :

Potansiyel:Liderlik

Bu güçlü bir renktir.İnsana güçlü bir ego ve başarılı olmak için güçlü bir arzu verir. Pozitif hallerinde taban rengi kırmızı olan kişiler başkalarına esin verecek enerji, karizma ve dürtülere sahip oldukları için genellikle sorumluluk isteyen, liderlik konumlarına otururlar. Sevgi dolu ve sıcak kalpli olurlar ayrıca fiziksel olarak da güçlüdürler. Negatif hallerinde ise asilik, hırçınlık, isyankarlık, öfkeli tutum, kötü niyetlilik, yıkıcı tavırlar hatta nefrete kadar varan özellikleri taşırlar. Fakat kırmızı renk çok koyu tonda ise asil davranışlardan yoksunluk, egoistliğin göstergesidir. Koyu kırmızı renk aynı anda ihtirasında işaretçisidir. Sisli bir görünüm alırsa ihtiras titreşiminin kirli ve sağlık dışı olduğu manasına gelmektedir. Özünde kahverengi ton bulunan kırmızı renk korkunun; kahverengi ton koyulaşarak siyaha döndüğündeyse negatif titreşimli niyetin habercisidir. Kırmızı rengin içerisinde hafif sarımsı tonda bir renk olması halinde istem dışı duygu ve istekleri sergilemektedir. Açık kırmızı renk sinirli bir yapıyı simgeler. Parlak, berrak kırmızı renk tonu ise canlı enerjiyi, eli açıklığı, fizik sağlığı da belirtir. Parlak, gül rengi tonu ise evlat sevgisini, yuva sevgisini simgelerken, kırmızının pembemsi tonu ise, mutluluk, huzur, yumuşak yürekliğin habercisidir.

 

 

TURUNCU :

Potansiyel: Uyum ve İşbirliği

Turuncu şefkatli bir renktir. Genellikle sezgileri güçlü, dokunmayı seven ve anlaşılması kolay insanların rengidir.Bu kişilerin yanında başkaları kendilerini rahat hisseder. Düşünceli, pratik ve ayakları yere basan kişilerdir. Bu renk en berrak tonda bulunduğu zaman taşkın güç potansiyelini ve canlılığı göstermektedir. Turuncunun olumsuz konumu kırmızı tonlarına kaçtığı zamandır ve ben-merkezcilik, egonun habercisidir. Tembellik ve “hiç umurumda değil” tavrının yansımasıdır.

 

SARI:

Potansiyel: Yaratıcılık ve zihinsel parlaklık.

Taban rengi sarı olan kişiler heyecanlı, değişken ve heveslidirler. Hızlı düşünürler, başkalarını eğlendirmeyi ve eğlenmeyi severler. Sosyaldirler ve uzun uzun sohbet etmeyi severler. Her türlü konuda konuşabilirler. Parlaklaşıp altın rengi tonuna doğru değişim gösterdiğinde zekada yükselme, ruhsallık aracılığıyla gerçeklenen arınmayı göstericidir. Sisli veya çamurlu gibi olan sarı renk ise cin düşüncelere sahip olmayı, kurnazlığı, açgözlülüğü ve ben merkezci egoistliği gösterir. Bu olumsuz durumda utangaçlığı ve yalan söyleme eğilimini de ortaya çıkarır.

 

 

YEŞİL :

Potansiyel: Şifa

Dengeselliğin rengi olan yeşil aynı anda kalbin de yansıtıcı rengidir. Zümrüt renginin tonlarına büründüğünde şifayı temsil eder. Eğer birinin aurasında zümrüt yeşili rengi çokça bulunuyorsa, o kişinin şifa yeteneğine sahip olduğunu ve şifa sanatıyla alakalı olduğunun habercisidir veya o alan üzerinde uygulamalar yaptığının belirtisidir. Işık tayfının merkezi rengi olan yeşil bir insanın aurasında görüldüğü takdirde ahenk, denge, uyum, esnek davranışların göstergesidir. Yeşilin tüm açık tonları uyumlu olmayı, barışçı yapıyı, yakın alakayı ifade eder, genellikle anlaşması çok kolay insanlardır ama gerekli olduğu zaman son derece inatçı olabilirler. Negatif anlamda ise aşırı bencilliğin, tam bir egoistliğin göstergesidir. Fakat yeşil renk çamurlu veya sisli gibi gözüküyorsa, o kişide üç kağıtçılığı ve açgözlülüğü sergilerken; kahverengimsi bir tona döndüğünde ise kıskanç davranışların habercisidir. Bu negatif çizgiler kişinin katı ve olaylara karşı esneklik olmamasının nedenidir.

 

 

MAVİ :

Potansiyel: Değişkenlik

Bu kişiler genellikle pozitif ve hevesli oldukları için mavi taban rengi olarak harika bir renktir. Bu rengi taşıyan kişilerin auraları geniş ve parlaktır. Herkes gibi iniş ve çıkışları çok olmasına rağmen zorlukları kolaylıkla aşarlar. Yürekleri her zaman genç kalır. Samimi ve dürüst olup akıllarındakini söylerler. Oldukça eski zamanlardan itibaren dini duygu ve sezgisel anlayışın sembolü olarak kabul gören mavi rengi en yüksek seviyede Üçüncü Gözle, yaratıcılık, ilham ve zekanın daha yüksek formsal titreşimi ile ilişkilidir. Mavi renk şifacının ilk görebildiği renklerden biridir.

 

ÇİVİT MAVİSİ

Potansiyel: Başkalarına karşı sorumluluk

Aurada mavi, çivit mavi tonda renge doğru koyulaştıkça sadık bir kişiliğe, dini inançları olan birinin karşımızda olduğunu haber verir.Sıcak, şifa veren ve doyurucu bir renktir. Taban rengi çivit mavisi olan kişiler genellikle insanı yardım konularıyla ilgilenirler. Başkalarına yardım etmekten ve sevdiklerini çevrelerinde görmekten hoşlanılırlar. Sevdikleriyle beraber çok mutludurlar. Hayır demeyi başaramazlar ve bu yüzden de çok istismar edilirler. İşlere başlama konusunda çok iyidirler ve heveslidirler ancak bitirmeleri aynı azimle gerçekleşmez. İçerisinde kahverengi tonları veya siyah tonlarına yakın renkleri barındıran mavi rengin negatif tarafıyla dini duygularda, ruhsallığın karanlık yönlerine doğru bir sapmanın belirtisidir.

 

 

MENEKŞE MORU :

Potansiyel: Tinsel ve Entelektüel gelişme

Kırmızı rengin ve mavi rengin karışımlarının oluşturduğu mor menekşe rengi çok yüce ruhani hedefleri ve ruhsal gücü simgelemektedir. Ruhsal tekamül yolunda çok ilerlemiş birinin aurasında menekşe rengi ağırlıklı olarak görülür. Taban Rengi menekşe moru olan kişiler yaşamları boyunca tinselliklerini geliştirirler. Öğrenmeye ve bilgelikleri arttıkça auraları da genişler ve parlar.O hep asil bir kişilik yapısını, kraliyet rengini temsil ettiği gibi, aura üzerinde bir yalıtıcı ve arıtıcı olarak da işlev yapar. Ortak bir renk olmadığı için her aurada gözükmeyebilir. O yüksek alemlerden yansıma yapan bir renktir, sadece spiritüel üstatlarda görülmektedir. Eflatun tonuna doğru kaçtığında yüksek ruhsallığı ve canlılığı, leylak rengi tonuna doğru derinleştikçe de şefkati ve özverili bir kişiliği simgeler. Üstadın tekamülü esnasında pozitife doğru ilerleme oldukça da oradan yayılarak ışık aracılığıyla bütün aurayı doldurarak, kendini hissettirir. Bu rengin negatif çizgisi başkalarına itici gelen bir üstünlük taslama olarak ortaya çıkabilir.

 

KAHVERENGİ :

Potansiyel: Sağlık sorunları

Renk çarkı içerisinde yer almayan, fakat tüm renklerin karışımından oluşan bir renktir. Bazı kişilere göre ona işadamlarının rengi de denilmektedir. Lakin genelde fiziksel hastalıkları algılattıran bir renk olduğu için aurada görülmesinde olumsuz etkileri hissedilebilir. Şifacıların çoğu kahverengi renk ile negatif beşeri özellikler arasında bağlantı kurmaktadır. Bu renk gözüktüğünde cimriselliği, açgözlülüğü ve alt düzeydeki maddi içgüdüleri simgeler. Bir şekilde titreşimsel etkileri en üst seviyeye ulaşır. Bu da altuni kahverengi tonda olduğu zamandır ve o zaman çalışkan, organize ve yöntemli bir karakteri simgelemektedir.

 

 

SİYAH :

Potansiyel: Yaşamı reddetme

Her cins seviyede karanlığın habercisi olan siyah aynı anda ışığın yokluğu anlamına da demektir. Tek istisna hali ise fizik bedenle eterik beden arasında dar bir bant şeklinde görüldüğündeki halidir. Buna fiziksel aura demekteyiz. Bu, aurayı doldurduğunda yaşamı, yaşamın kendisini yadırgamak hatta reddetmek manasın gelmektedir. Başka bir şekilde aura içinde çizgiler halinde gözüktüğünde pozitif yönleri öldürür.

 

 

GRİ-GÜMÜŞ :

Potansiyel:

Potansiyel: Sıradanlık

Gri-Gümüş aurada pek rastlanan bir taban rengi değildir. Bu kişilerin hayal güçleri kuvvetli olup büyük fikirlerle doludurlar ama ne yazık ki bunları hayata geçiremezler. Yeterli motivasyonları yoktur.Bu renk ise durgunluğu, donukluğu, alışılagelmiş bir karakteri sergileyen bir renktir denilebilir. Fiziki seviyede de donukluğu, durgunluğu belirttiği gibi, pek çok zaman hastalıklarla beraber gözüken insanın canlılıktan yoksunluğunu da simgelemektedir. Koyu ve kurşuni tonlarda hale gelmesi ise korkulara, karmaşalara hatta hastalık derecesine varan karamsarlığa habercidir. Bu renk aura içerisinde gözüktüğünde ise, güven eksikliğini hatta beraberinde aldatıcı kişiliği simgelemektedir. Ancak bir kez motive olma şansını yakalarlarsa, bu kişilerdeki gelişmeler sevinç verici başarılar haline dönüşebilir.

 

 

ALTIN :

Potansiyel: Sınırsız

Bu taban rengi açısından en güçlü renktir. İnsanlara geniş boyutlu projeleri ve kafalarına koydukları her şeyi gerçekleştirme gücü verir. Karizmatik, çok çalışkan, sabırlı ve kendilerine amaç belirleyen kimselerdir. Yaşamda en büyük başarılarını geç kazanırlar.

 

PEMBE:

Potansiyel: Finansal ve maddi başarı

Bu narin görünümlü renk inatçı ve kararlı insanların auralarının taban rengidir. Bu kişilerin çıtaları yüksektir ve sarsılmaz bir karalılıkla amaçlarının peşinden giderler. Güç ve sorumluluk gerektiren mevkilere gelmeleri rastlantı değildir. Aslında derinliklerinde alçakgönüllü, sakin, sevgi dolu, nazik, ve şefkatli bir kimlik barındırırlar. Sevdikleri çevresinde olduğu zaman çok mutlu olurlar.

BRONZ:

Potansiyel: İnsancıllık

Bu sonbahar renkli taban rengi, neredeyse paslı olan görünümüyle çok çekicidir. Taban rengi bronz olanlar başkalarına özen gösteren, insancıl ve yardımsever insanlardır. Yumuşak kalpli ve cömerttirler. Hayır demeyi bilemezler ve istismara çok uğrarlar.

 

BEYAZ :

Potansiyel: Aydınlanma ve esin

Beyaz saflığın rengidir ve taban rengi olarak çok az görülür. Tüm renkler beyazdan geldiği için diğer anlamda ışığın rengidir. Bu kişilerin egoları neredeyse yok gibidir.Kendilerinden çok başkalarının iyiliği için çalışırlar. Ruhsal anlamda ise mükemmeliyet, birliğe ve bütünlüğe ulaşmanın, aydınlanmış erdem sahibi varlıkların kendisini anlatma şekli beyaz rengin ortaya çıkması neticesinde olmaktadır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

valla yanlış anlamayın ama elimi tuttum bildiğin ekranda dalgalanan duman gibi bişey gördüm ve beyazdı sonra dedim ekrandan mı göz yanılıyor kül tablasını da aynı şekilde salladım onda da aynı şey göründü kenarlarından ya küllüğün de enerjisi var ve benimle aynı ya da ben yapamadım :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...