Jump to content

Sultan Tarlacı (Parapsikoli)


nevermore

Önerilen Mesajlar

Konuyu okumadan önce Sultan TARLACI hakkında bilgi edinmenizi öneririm ...PARASİKOLOJİ paranormal (normal ötesi) güçleri, olayları ve yetenekleri inceleyen bilim dalıdır, Bu kelime 1920'lerde Dr. J. B. Rhine tarafından, Fransız psikoloğu Emil Boirac'ın «psikoloji ötesi»anlamına kullanıldığı parapsychique» kelimesinden uyarlanmış ve 1953' de Hollanda, Utrecht'de toplanan uluslararaşı Psişik Araştırma Konferansı'nca da parapsişik araştıma yapanların kendi adlarında kullanmaları için onaylanmıştır.

 

 

a – Parapsikoloji Kapsamına Giren Bazı Konular

Günümüzde parapsikolojinin inceleme sahasına giren konulardan bazılarını şöylece sıralayabiliriz.

 

Duyu dışı Algılama (ESP): Telepati, Durugörü, Kehanet - Rüyada ESP - Yakın Kişiler arası ESP – Hayvanlarda ESP (ANPSI) - Psikokinezi (PK) ya da Telekinezi - Duru işiti - Radyestezi - Hipnoz ve Hipnoz Altında ESP - Ruhsal Tedavi - Teleoptik - Otoskopi – Düşünce Fotoğrafçılığı - Otomatik Yazı - Psikometri - Telegnosis – Teleportasyon – Reenkarnasyon – Ölüm ve Ölüm ötesi Yaşam - Ksenoglosi –Telkin Bilim – Levitasyon – Değişik Şuur Halleri (ASC) - Ekminezi - Kendiliğinden PK (RSPK) - Gözsüz Görüş - Paranormal Ses Kaydı - Kirlian Fotoğrafçı1ığı- Auralar- Astral Seyahat (OOBE) - Enerji Bedenleri - Enerji Üreteçleri ya da Psikotronik Üreteçler - Geller Etkisi

 

b - Parapsikoloji Araştırnalarnın ilk Yılları ve SPR

Parapsikoloji araştırmalarının yakın tarihi başlıca iki kaynağa dayanmaktadır .1- «Klasik» anlamda deneyleri ile ilk adımları atan, 1882 kuruluş tarihli İngiliz Psişik Araştırma Derneği (SPR).

2-. Parapsikolojik olayları istatistik,matematik analiz ve mekanik kontroller uygulaması şeklinde katı bilimsel yöntemlerle incelemeyi yeğleyen Dr.J.B. Rhine'ın 1932’de Kuzey Karolina, Duke 'Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nde kurduğu Parapsikoloji Laboratuvarı ancak; Parapsikoloji biliminin temellerinin Batı Dünyasında atılmasına rağmen, 1960'Iardan bu yana parapsişik araştırmaların merkezi, Rusya'nın önderliği altında Sosyalist dünya olagelmektedir" Shelia Ostrander ile Lynn Behroeder'in kitaplarından öğrendiğimize göre bugün en üst seviyeden sovyet bilim adamları parapsikolojik araştırma sahasında oldukça ônemli atılımlar içindedirler.

 

19. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'de, insanlığın benimsediği dünya görüşünün boşluğunu, değersizliğini artık iyice anlamış oIan bir çok aydın kişi vardı.Bunların arasından, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan ve önceleri dağınık bir halde, sonradan ise örgütlenmiş bir bünye şeklinde «Evren'e' nihai soruyu sormak» isteyen ufak bir grup çıktı.Bu kişiler Psişik Araştırma Derneği'nin (SPR:«Society for Psychical. Research») kurucularıydı. İnsanı sadece, bir makina olarak tanımlayan görüşte tatmin olmayıp bunalarak, alışıla gelmiş bilim tarafından ihmal edilmiş olan, ve insanın gerçek yapısına daha bir ışık tutabilme ümidini taşıyan her tür olayı incelemeye koyuldular . Kendilerini diger sorunlardan çok daha fazla meşgul eden sorun, «nihai soru» İnsan kişiliğinin her hangi bir parçası olan bedenin ölümünden sonra varlık, yaşamını sürdürür mü?» sorusuydu.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

c - SPR'nin ilk üyelerinden ünlü üç isim ; JUNG FREUD - JANET

SPR’nin ilk kurucuları en yüksek seviyeden aydin kişilerdi. Sonradan Cambridge

Üniversitesinde Ahlak Felsefesi Profesörü olan Henry Sidgwick, klasik araştırmacı ve şair F.W.Myers ve sonradan Sir ünvanı alan fizikçi William Barret. Hepsi de tek bir noktada birleşiyorlardı. 19. Yüz yıl biliminin kendilerini içine sürüklediği mekanik kördüğümden çıkacak bir yol bulmak..

SPR’nin 1882'deki,kuruluşunu izleyen yıllarda Derneğin üyeleri bütün ayrıntıları dikkatle kontrol ederek , ve tanıklarla görüşerek yüzlerce vaka topladılar . Bunların yanısıra yürüttükleri değerli bir çok psikolojik araştırmanın arasında isteri ve çok sayıda kişilik (multiple personality) olayları ile rüyalar ve halüsinasyonlar da yer alıyordu. İnceledikleri ve o gün' için «açıklanamaz» olan konuların hemen hepsi bugün ılımlı bilim tarafından dahi kabul edilir olmuştur. Aralarında Freud, Janet ve Jung’un da bulunduğu ilk psikoterapistlerin çoğu Derneğin üyesiydi.

Freud çalışma yaşam’ın zirvesinde «Eğer yaşamımı tekrarlayabilseydim, kendimi psikoanaliz yerine parapsişik araştırmaya adardım,» demiştir. Çalışmaları arasında rastladı ğı bir takım parapsikolojik olayları da dikkate alan Freud ilkel hayvanlarda fiziki duyular gelişmeden önce parapsişik duyunun iyice yerleşmiş bulunduğunu ileri sürmüştür. Freud'un öğretmenlerinden Fransız Pierre Janet de yirmi kadar hastasının hipnoz altındayken telepatik deneyimler,geçirdiklerini gözlemlemiştir.1884'de Leönie adındaki bir hastasını hipnotize eden Janet, uzak bir , mesafeden bu süjeye (üzerinde deney yapılan kişi ) zihni emirler göndermiştir. Örneğin, zihninden sujenin bir lambayı yakmasını geçirdiğinde Leonie buna olumlu karşılık veriyordu. Bir keresinde, kardeşı Paul Janet kazara kolunu incittiğinde az ötedeki hipnotize olmuş hastası bağırmış, kendi dirseğini oğuşturmuştur. Tıp öğrencisi olduğu gençlik günlerinden son günlerine kadar parapsikoloji ve spiritüalizmle çok yakından ilgilenen Jung ise, «açıklayamadığı herşeyi bir hile, olarak kabul etmek yanılgısına düşmeyi» reddediyordu. 1919 yılında SPR'de verdiği bir konferansın, «Bütün Eserleri» nin (Colleeted Works), 1947 arasında yayımlanan ikinci baskısında yer alan bir dipnot oldukça ilginçtir. Söz konusu olayların üzerine tamamiyle psikolojik bir yaklaşımla eğilmenin yeterli olacağından kuşkuluyum. Sadece, parapsikolojinin buluşları değil, bunların yanı sıra «Psişe'nin Tabiatı üzerine» ( On the Nature of the Psyche) adlı kitabında özetlenmiş olan kendi kuramsal. düşüncelerim de beni, nükleer fiziğin sahası ile mekan zaman sürekliliği kavramına değinen belirli postülalara sürükledi. Bu da, psişe'nin hemen temelinde yatan trans psişik gerçek sorununu ortaya çıkarmaktadır.» Jung, bu sözleriyle, parapsikolojinin günümüzde yapacağı atılımları ve alacağı yönü önceden nasıl sezdiğini ortaya koymaktadır.

Jung'un geliştirdiği ve .parapsikolojiyi ilgilendiren önemli bir kavram da 'EŞ ZAMANLlLIK'dır. (Synchronicity) .. Kendisinin «nedensel olarak değilde anlamlı bir şekilde bağıntı1ı bir olayın aynı anda (simultane) olması» diye tanımladığı bu olgu, olayların paranormal bağlılaşmasını belirler (Synchronicity:An Acausal Connecting Pripciple Routledge and Gegan Pau1, London). Juug'un parapsikoloji çalışmaları ile genel kuramları üzerine geniş bilgi için, özellikle, Aniela Jaffe'nin yazdığı' şu kaynaklara başvurmak gerekir : .

1-«C.G. Jung and Parapsychology», International Journal of Parapsychology,cilt X, No. 1,Spring 1968.

2 - «From the Life and Work of C.G.Jung», Harper Colophon Books, N.Y. 1971.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

d - SPR'nln İlk Başkanları ve Faaliyet Yılları

SPR'nin karakteri ile akademik ve sosyal konumunu en basit şekilde, hepsi faal olarak Parapsikoloji araştırmalarında çalışmış olan geçmiş başkanları'nın bir listesini vererek ortaya koyabiliriz, Bu Başkanlar'ın arasında Nobel ödülü almış üç bilim adamı,bir başbakan ile çoğu fizikçi ve filozoflardan oluşan çok sayıda profesör de yer almaktadır.

 

1882-4 Henry SidgWick. Ahlak Bilimi Profesörü. Cambridge

 

1885-7 Balfour Stewart. F.R.S., Fizik Profesörü Manchester Üniversitesi

 

1888 -92 Henry Sidgwick q.v.

 

1893 Arthur Earl of Balfour, K.G .O.M. Filozof Başbakan, Dış işleri Bakanı, İngiliz Cemiyeti Başkanı, vb.

 

1894-5 William James, Harvard, Felsefe ve Psikoloji Profesörü.

 

1896- 7 Sir William Crookes, O.M.,F.R:S., Thallium Kaşifi, radyometre'nin bulucusu

 

1900 Frederic W.H.Myers Klasik anlamda Bilgin. Telepati, 'süpernormal' gibi terimlerin 'bulucusu . .

 

1901-3 Sir Oliver Lodge, F.R.S. Fizikçi Fizik Derneği Başkanı, Radyo Derneği Başkanı, Kraliyet Derneği üyesi.

 

1904 - Sir William Barrett, F.R.S.. Fizik Pröfesörü, Dublin. 1876'da; İngiliz Cemiye'ti'nin

antropoloji bölümüne, hipnoz altındaki süjelerde telepati konusunda bir yazı sundu, Cemiyet ise ne bu yazıyı yayımlamayı nede bir İnceleme Komitesi oluşturmayı kabul etti.

 

'.,. 1905 Charles Richet Tıp Profesörü, Fransız F'izyoloğu,Serum tedavisinin ilkelerinin kaşifi. Nobel ödülü. (1913) sahibi.

 

1906.7 Rt. Hon. Gerald Balfour (Arthur Balfour'un kardeşi) Trinity Koleji üyesi, Camgridge, İrlanda İşleri Bakanı, 1895-6 Ticaret Odası Başkanı,

 

1900-5. 1908-9 Bn. Henry Sidgwick (Eleanor Balfour). Newnham Koleji Müdüresi Cambridge 1892-1910.

 

1910 H; Arthur Smith,M.A.,L.L.B.Avukat.

 

1911 Andrew' Lang. Mitoloji ve. folklor üzerine otorite,

 

1912' W.Boyd Carpenter, D.D, K.C.V.O., Ripon Piskoposu, Westminster Kilisesi Özel Kurul üyesi.

 

1913 Henri Bergson. Filozof Sorbonne'da Profesör Akademisyen. Nobel ödüli (1927) sahibi.

 

1914 F.C·S., Schiller İngiliz' pragmacı filozof, Oxford profesör, Los Angeles üniversitesi.

 

1915-16 Gilbert Murray, LLD, LITT.D., O.M; Qxford'da Yunanca Kraliyet Profesörü

 

1917.18 L.P.Jacks,LLD., D.D.Editör, 'Hibbert Journal' Felsefe Profesörü, Manchester Koleji, Oxford.

 

1919 Lord Rayleigh, O.M.,F.R.S. Nobel ödülü (1904) Sahibi.Cambridge, Deneysel Fizik Proresörü, 1879-84 Kraliyet Derneği Başkanı Argon'un bulucusu (Sir William Ramsey ile).

 

1920.1 William Mc Dougall, M·SC,M.B.F.R.S. Tıbbi Psikolog önce Harvard'da sonrada Duke üniversitesi, Carolina'da Psikoloji Profesörü.

 

1922 -T.W. Mitchell, M.D. Editör, 'British Journal of Medical Psychology.

 

1923 - Camille Flammarion. Fransız astronomu, İuvisy Gözlem evi Kurucusu ve Müdürü.

 

1924-5 İ.G. Piddingtôn. İş adamı, Derneğin para işleri yöneticisi. Rans Driesch, Felsefe Profesörü, Heidel berg" üniversitesi Deneysel Biyoloji'nin öncülerinden. Sir Lawrence Jones Bt B.A. (Oxon), F.R.S.L. Walter Franklin Prince, PH.D. Amerikalı Hakim çok sayıda kişilik araştırmacısı, Bn Henry Sidgwick (Şeref Başkanı) ,Sir Oliver Lodge ile birlikte.

 

1933 - 4 Hon. Bn. Alfred Lyttelton (Edith Balfour), D-B"-E;, G.B.E. Milletler Cemiyeti

Kongresi'nde Delege:

 

1935 - 6 C.D.' Broad, LlTT.D., F.BA. Ahlak Bilimi profesôrü, cambridge Ünivefsitesi Arıstotelian Derneği Başkanı, 1927-8.

 

1937-8 Lord Rayleigh, F.R.S. Fizikçi İngliz Cemiyeti Başkanı. üçüncü Lord Rayleigh'in oğlu.

 

1939-41 . H.H. Price, F.B.A. Mantık Profesörü, Oxford.

 

1942-4 R.H. Thouless, PHD. Psikolog, Cambridge üniversitesi.

 

1941- 6 G·N.M. Tyrrell, B·A. Londra, Fizik ve Matematikçi.Markoni ile birlikte radyonun geliştirilmesinde çalıştı.

 

19478 W.H. Salter, LLB.Klasik anlamda Bilgin.

 

1949 Gardner Murphy, Psikoloji Profesörü, Harvard.

 

1950..1 S.G. Soal, M.A.,DSC. Matematikçi.

 

1952 Gilbert Murray, O.M.

 

1993.5 F.J.M. Stratton, D.S.O.,F.R.S. Kra1iyet. Astronomi Derneği Başkanı: Astrofizik

Profesörü, Cambridge üniversitesi; Cambridge, Güneş Fiziği Gözlemevi Yöneticisi '

 

1956-8 G.W. Lambert, C.B. Devlet Bakanı Yardımcısı, Savaş Daıresi.

 

l958-60 C·D. Broad 1960-1 H.H. Price

 

1961-3 E.R. Dodds, F.B.A.,M.A. D.LI'IT: Yunanca Kraliyet Proresörü, Oxford üniversitesi.

 

1963-5 DJ. West, M.D., CH.B.,D.P.M. Ruh Doktoru ve Kriminoloji Uzmanı.

 

1965-9 Sir Altster Hardy, F.R,s. Zooloji Profes6rü, Oxrord.

 

1970 W.A.H. Rushton, F·R.S. Tıp Öğretim Yöneticisi, Trinity Koleji, Cambridge üniversitesi.

 

1971 C.W.K. 'Mundle, B·A. (Oxon), M·A. Başkan, Felsefe Bölümü, Kuzey GalIer üniversitesi, Bangor.

 

Eğer, Başkan Yardımcıları ile Danışma Kurulu üyeIerini de katsaydık ortaya çok daha görkemli bir liste çıkardı (örneğin, elektronu keşfeden Sir J.J.Thomson gibi kişiler} Ancak, böyle taslak biçimindeki bir liste bile parapsikoloji karaştırmanın batıl itikatlı bazı kişiler için bir oyun sahası olmadığını gözler önüne sermek için yeterli olacaktır,

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

e - Amerika'da İlk Parapsikolojik araştırma Kurumu Olan ASPR

 

SPR'nin kuruluşundan bir kaç yıl sonra, 1885'de Boston'da, özellikle psikolog William' James'in (1897-95'· de SPR başkanı) çabalarıyla, parapsişik araştırmalar yapmak üzere yeni bir dernek kuruldu: Amerikan Psişik Araştırma Derneği (ASPR: American Society for Psychical Research).

 

4 yıl sonra SPR ile birleşen ASPR1907' de tekrar bağımsız hale geldi. Dernek 1906'da. da Columbia üniversitesi felsefe profesörü J.H. Hyslop'un yönetimi altında New York'a taşınmıştı; Hyslop'dan ssnra başkanlığa, ileride hem. SPR'nin başkanlığını iki yıl süreyle yürütecek, hemde Duke Üniversitesi'ndeki ünlü parapsikoloji laboratuarının kurulmasında ve çalışmalarında emeği geçecek olan psikolog Dr, William Mc Dougall geçti. SPR'nin izinden yürüyen Dernek üyeleri,telepati, durugörü, radyestezi gibi, kısacası parapsikolojik, parapsişik ya da paranormal diye adlandırılan her türlü olayı» incelemek amacını güdüyordu

 

f - Prof. Richet ve Parapsikoloji çalışmaları

SPR ile ASPR'yi örnek alan diğer Avrupa Ülkeleri de, birbiri ardına, parapsikoloji araştırmalarına eğilmeğe, dernekler oluşturmaya başladılar. Fransızlar 1919 da, ilk başkanlığını Dr. Charles Richet'in yaptığı Uluslar arası Metapsişik Enstitüsü'nü (Institut Metapsychique Internadonal) kurdular. 1900 de SPR’nin başkanlığını yürüten, 1913'de de Nobel ödülü alan tıp Profesörü Dr. Charles Richet, parapsişik deneylerin yürütülmesiyle ilgili iki önemli konuda ilk adımları ,atmakla parapsikoloji sahasına önderlik yapmış bir bilim adamıydı.

 

Parapsikoloji deneylerine istatistik yöntemini ilk kez uygulayan Dr, Richet, oyun kağıtlarını yarı-saydam zarflara koyarak hipnoz altındaki süjelerden bu kartları durugörü ile 'görmelerini' istiyor, sonrada deneylerin sonuçlarını matematiksel olarak kaydediyordu. Bu atılımın yanı sıra parapsikoloji araştırmalarına en önemli katkısı, taa Mesmerin zamanından beri süregelen ve on dokuzuncu yüzyılda yer alan ilk bilimsel parapsikoloji deneylerine hakim olan, telepati ile duru görünün ancak hipnoz altında ortaya çıktığı inancını kırmasıdır, Paranormal algılamaların, süjenormal şuur halinde iken dahi geçerli olabileceğini ilk kez öne süren Dr. Richet, hipnoz kullanmadan parapsişik deneyler yürüten ilk bilim adamı olmuştur. Dr, Charles Richet 1922, yılında, «Psişik Araştırmanın Otuz Yılı» (Thirty Years of Psychical Rasearch») adında, oldukça önemli ve geniş kapsamlı bir kitap da yayımlamıştır,

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Fahir Atakoğlu - Sultan

   , Yer: Videolar

  • Kanuni Sultan Süleyman’ın Mezarı Bulundu

   Macaristan’ın Zigetvar kenti yakınlarında Kanuni Sultan Süleyman’nın kayıp mezarı bulundu.   Zigetvar seferi sırasında 72 yaşında ölen ve iç organları çıkartılarak Zigetvar önünde gömülen Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın kayıp mezarı bulundu. Yıllardir bir muamma olan mezar yeriyle ilgili en kapsamlı çalışma, 2012’de TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) ve Pecs Üniversitesi arasında başlatıldı ve sonuçları Çarşamba günü kamuoyuna açıklandı.   http://arkeofili.com/wp-content/uploa

   , Yer: Gündem

  • Sultan Abdülaziz

   [video=youtube;piWaQt-Upc0]  

   , Yer: Classic

  • Pir Sultan Abdal ve Şiirleri

   Pir Sultan’in asıl adı Haydar’dır. Sivas ili, Yıldızeli ilçesi, Çırçır Nahiyesi Banaz Köyünde doğmuştur. Bir Bektaşi ocağının Piriydi. Sosyal ve inanç isyanının başını çekmiştir. Bu olay, Kanuni Sultan Süleyman ( 1520-1566) ve Şah Tahmasap (1524-1576) zamanında olmuştur. Şah Tahmasap, Şah İsmail’in oğluydu ve adı Pir Sultan’ın şiirlerinde geçmektedir.     Pir Sultan’ın müritleri arasında Hafik ilçesi, Sofular Köyünden gelen Hızır isimli bir derviş vardı. Hızır, Pir Sultan’ın iznini alarak

   , Yer: Şiir

  • Hürrem Sultan

   Hürrem Sultan; Doğumu: 1506 - Ölümü: 1558 Doğum adı: Aleksandra Lisowska, Avrupa'da Roxelana olarak bilinir) Osmanlı padişahı I. Süleyman'ın (Kanuni Sultan Süleyman) eşi ve sonraki padişah II. Selim'in annesidir. Bir Osmanlı padişahıyla nikahla evlenmiş tek kadın olma ayarıcalığını taşır.   Kökeni: Lehistan Krallığı'nın sınırları içerisinde bulunan Rohatyn'de doğdu. Tatar akıncılar tarafından 1520 ve daha sonra Kırım Hanı tarafından Osmanlı sarayına sunuldu. tarihinde Rohatyn'den kaçırılmış

   , Yer: Tarihi Kişiler ve Olaylar

Arka Oda

Arka Oda

  Chat izniniz bulunmuyor
  ×
  ×
  • Yeni Oluştur...