Jump to content

Tisan Alfabesi


reincarnated

Önerilen Mesajlar

TİSAN ALFABESİ

 

http://i.hizliresim.com/OZDQVD.png

 

 

Öz-enerjinin kendisini bölmesiyle yayılan her enerjinin hiyerarşik yapıda bulunduğu varoluş seviyesine göre değişen bir frekans yapısı vardır. Bu sebeple her enerji çalışması, çalışmayı yapan kişiyi o enerjinin frekansına taşıyabilmek amacıyla içinde “zikir” çalışmalarını barındırır. Zikir, sürekli tekrarlandığında yarattığı titreşimlerle bizim fiziksel olarak algıladığımız, bilimsel olarak ise %70’şinin su olduğu bildiğimiz maddi bedenimizle birlikte, bedenimizin etrafındaki enerji seviyesini değiştirir. Bu değişim biz hangi amaca yönleniyorsak, o amaca uygun olarak gerçekleşir. Lakin hedeflenen amaca doğru ilerlerken, o hedefin enerji seviyesinde var olan başka enerji formlarıyla karşılaşırız. Bu sebeple zikir, yapanın son derece eğitimli olmasıyla yapana katkı sağlar. Yapan enerji çalışmalarının başlangıç seviyesinde ise, obsesyona varabilecek beklenmedik durumlarda kalmamak adına, ancak bir Üstad’ın denetiminde bu çalışmaları yapmalıdır.

 

Zikir yapabilmek için, o enerji seviyesinin ya da varoluş noktasının, mutlaka konuşulan ya da sese dönüşmüş bir dili veya müziği olmalıdır. Harfler ya da semboller, farklı enerji boyutlarına açılan Kapılar’a benzerler… Bir nevi Anahtar rolü üstlenirler. Her alfabe bu sebeple, o alfabenin kullanıcılarının enerjilerini, ya da bir başka ifadeyle bilgilerini, taşır. Tragna’nın alfabesi Tisan Alfabesidir. Bu alfabe 21 harften oluşur ancak harflerin kelimenin başında, ortasında veya sonunda olması onların yazılış ve okunuşlarını değiştirdiğinden, pratikte oldukça karmaşık gelebilir. Bununla birlikte Tisan Alfabesindeki her harfin başlı başına bir adı, o adın bir gücü ve bu ada bağlı o gücü ortaya çıkarmak için uygulanan zikir çalışmaları vardır.

 

Tisan Alfabesi ile yapılabilecek zikirleri ve her harfin manasını ancak Tragna Enerji çalışmalarına katılanlarla paylaşıyoruz. Bunun sebebi bilgi saklamak değil ama tam kavranmamış bilginin kullanımıyla doğabilecek nispeten olumsuz durumları ortadan kaldırabilmektir. Çünkü bugüne kadar denendiği şekliyle, Tisan Harfleri ve Saki tarafından öğretilmiş zikirler son derece güçlü titreşimlere sahiptirler; sonuçları bilmeden ve sorumluluk almadan kullanıldıklarında, uygulayıcıya dönen veya yansıyan son derece nahoş olaylar gerçekleşmiştir ve gerçekleşebilir de.

 

Yolcu’ya kısa not: Tisan harfleri üzerinde yapılan meditasyonlar, harfin manası kavrandıkça derinleşir ve anlamı doğrultusunda sana güç verir. Zikirlere gelince; temel amaçları dışında, Tragna Enerji çalışmalarında belli seviyesine gelmiş olan senin, astral katları geçmeni kolaylaştırırlar. Bu sebeple senin gibi Tragna Enerji çalışmalarına katılan Yolcular ilk günden itibaren titreşimlerini yükseltecek zikirleri alır ve onları uyguladıkça içsel anlamda güçlendiklerini fark ederler.

 

Sevgili Okuyucu, buraya kadar anlattığımız kısa bilgi ve deneyimden sonra bu sayfada, Tisan Alfabesi’nin sadece 21 temel harfini paylaşacağız.

Alıntıdır;

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Madem giriş yazısı paylaşıldı, derli toplu dursun ve meraklı olanlar vardır diye Bülent Kısa'nın Kblan Tragna eserinden Tisan Alfabesiyle ilgili bölümü de paylaşayım.

 

TİSAN ALFABESİ

 

Tisan, burada görülen alfabenin ismidir. Bu alfabe majikal amaçlarla kullanılır. Tisan kelimesi aslında alfabenin ismi olmakla birlikte, uzun zaman için bizim tarafımızdan ekolün ismi olarak da kabul

edilmiştir. (Çok çok sonra, Saki Tarafından ekol ismi olarak "Kblan Tragna" verilmiştir.)

 

Tisan alfabesinde yirmi ana harf vardır. Bunların yalnız başlarına, tek tek yazılışları (Bir tür kapital), kelimenin başındaki, ortasındaki ve sonundaki yazılışları ayrı ayrıdır. Dolayısıyla her harfin dört ana

şekli vardır. Aşağıdaki tabloda Tisan alfabesinin kapital hal görülmektedir. Bu tablo her tür majikal çalışma ve talisman için yeterlidir. Bununla beraber Yolcunun, alfabenin her halini öğrenmesi ve kullanabilmesi de gereklidir.

 

http://i.hizliresim.com/j260EG.png

 

 

Harfler ikişerli guruplar halinde birleştirilerek heceler yazılır. Her hecenin yazılış şekli de ayrıdır. Hece harfleri olan bu ikili harfler de tek ve ayrı birer harf sayılırlar. Dolayısıyla esasta yirmi temel harften meydana gelen alfabenin harf sayısı oldukça yükselir.

 

Heceler sesli ve sessiz heceler olarak ikiye ayrılırlar. Sesli hecelerde birinci harf sessiz, ikinci harf seslidir. Mesela RA. Sessiz hecelerdeyse ikinci harf sessizdir. Mesela AR. İkili hecelerden başka üçlü heceler de vardır fakat bizim kullandığımız dünya dilleri için gerekli değildirler. Tragna alfabesinin esas olarak Sanskritçe ve Tibetçe karışımı bir dilin alfabesi olduğu söylenmiştir.

 

Arapça ve İbranice gibi sağ el tarafından sol el tarafına doğru yazılır. Tragna sayı sembolleri de farklıdır. Matamatik sistemi esas olarak ikili sisteme benzer. Buradaki sayı sembolleri bizim kullandığımız ondalık sisteme göre Astralda oluşturulmuştur. Sayılar ondalık sisteme göre yazılırlar.

 

http://i.hizliresim.com/4kzd2Q.png

 

Sayıların yazılışında bir farklılık vardır. Sayılar da yazı gibi sağdan sola yazılırlar. Mesela 1988 şu şekilde yazılır 8891

 

TİSAN EBCEDİ

 

Harflerin kendilerine göre Ebced değerleri vardır. Ebced tutarının hesaplanışı biraz farklıdır. Kelimenin harflerinin toplamı bulunur ve kelime kaç harfliyse o sayıyla çarpılır. Mesela dört harfli bir kelimede harflerin teker teker ebced değerleri alınır. Toplanır ve çıkan sayı dörtle çarpılır. Hecelerin de Ebced değerleri farklıdır.

 

Bunlar da şu şekilde bulunur: İki harfin değeri toplanır ve ikiye bölünür. Çıkan sayı hecenin değeridir ve hece bir harf sayılır. İkiye bölmede tam sayı çıkmazsa, mesela sonuç 21 ise ve bunu ikiye bölersek çıkan sayı 10.5 olur. Bu durumda sayı yükseltilerek yuvarlanır ve 11 kabul edilir. Bu sistene göre Bülent ismi, BÜ-LE-N-T şeklinde hecelere ayrılarak hesaplanır. Her hece bir harf sayıldığı için Bülent ya da daha doğru yazılışıyla Bülend dört harfli bir isim kabul edilir.

 

(B=2)+(Ü=30)=32 32/2=16 Onaltı, Bü hecesinin tutarıdır.

(L=10)+(E=5)=15 15/2=7.5 = 8 Sekiz, Le hecesinin tutarıdır.

(N=20) Yirmi, N hecesiniz tutarıdır. Burada n, tek başına bir harf yada hece kabul edilir.

(D=4) Dört, D hecesinin tutarıdır.

(32+8+20+4) X 4 = 192. Bülent isminin tutarı 192'dir.

 

Hece yazılışlarında sessiz hecelerde sesli harfin tek ya da baştaki şekli kullanılırken, sesli harfin daima ortadaki şekli kullanılır. Esasında hecelerin de kelimenin başında ortasında ve sonundaki

yazılışları farklıdır fakat pek fazla önemli değildir. Tisan alfabesi Talisman, Vefk ve Sicil gibi şeylerde kullanıldığı zaman işlemlerin tesiri üç misli fazla olur çünkü Tisan Astralda yeri

olan çok eski bir sistemdir.

 

Alfabede orijinal olarak J harfi yoktur. J yazmak gerektiği zaman S harfi ve Ce hecesinin birleşiminden meydana gelen bir üçlü gurup kullanılır. Bu tek harf olarak kabul edilir. Türkçede fazla bir kullanımı

olmayan X harfi de aynı zamanda Ks sesi için kullanılır. Tragna alfabesi, bizim Türkçe fonetiğimize ve gramerimize göre Astral planda adapte edilmiş ve orijinalinden biraz farklılaşmıştır. Şayet çalışmalarda gerekirse, Arapça harflerin Tisan alfabesine çevrilmesi mümkündür. Bunun için her Arapça harf dört Tisan harfinden meydana gelen bir grupla gösterilir ve Arapça harflerin Tisan'da ayrı birer ismi vardır. Bunların ebced değeri de, dört harfin toplamının dörtle çarpılmasıyla bulunur.

TÜRKÇE HARFLER

 

http://i.hizliresim.com/N4DyVP.png

 

Tisan alfabesinde, Türkçe'deki her harfin karşılığı yoktur. Türkçe harfler olarak yukarda verilen farklılaştırılmış harfler sadece grup üyelerinin özel notlar tutabilmeleri ve gerekirse, aralarında yazılı

haberleşme yapabilmeleri için tarafımızdan uyarlanmıştır. Talisman yazılımlarında yukardaki, farklılaştırılmış harfler asla kullanılmaz, harflerin özgün şekilleri kullanılır.

 

TİSAN ALFABESİ VE TİSAN DİLİ

 

Tisan majikal ekolü aynanın bu yanına geçirilmeye ilk başlanıldığı sıralarda çok az Kabalistik hitabe ve deyim kullanılırdı. Çalışmaların büyük bölümü İslami zikirlere ve Arap diline odaklanıyordu. Beşinci

kat geçildikten sonra yapılan bazı özel çalışmalarla Tisan alfabesi ve Tragna zikirleri alındı. O zamandan sonra bütün çalışmalar Tragna talismanları, zikirleri ve harfleriyle yürütüldü. Aşağıdaki,

katlarla ilgili kısımlarda da çalışmaların Arap ve İbrani dillerine bağlı olarak alınan kısımları ve talismanlar burada gene o, alındıkları dil ve alfabe ile yazılmışlardır.

 

Tisan dili ve alfabesi aslında kısmen yapay şeylerdir. Yapaydırlar çünkü özellikle alfabe Türkeçe'ye göre uyarlanmıştır. Bu harflerin, daha doğrusu sembollerin çok çok eski uygarlıklar zamanında

kullanıldıkları Saki tarafından belirtilmiştir fakat gerek dil, gerek alfabe ister bir Astral dil olsun, ister Atlantis ve Mu uygarlıkları öncesinin kayıp dillerinden biri olsun, her durumda bize göre uyarlanmıştır. Bu da dili ve harfleri Yapay hale getirmiştir. Kısaca bu sembol ve kelimeler Tragna ekolünün özel dil ve sembolleri olmuşlardır.

 

Tragna hitabelerinde bir çok Arapça, İbranice, Latince, Eski Yunanca benzeri, daha doğrusu bu dilleri çağırıştıran kelime vardır. Katlarda karşılaşılan bir çok varlığın ismi de, ya bazı bilinen mitolojilerden alınmış ya da bunları çağırıştıran şekildedir. Ancak, bir çok şeyin bizim bilinçaltımızdaki kalıplardan alındığını, daha doğrusu verilenlerin, bizim algılayabileceğimiz şekilde verildiğini düşünerek bunu izah edebiliriz.

 

Saki tarafından, alfabedeki bir tek harfin bizim için özel olarak şekillendirildiği söylenmiştir. Bu da J harfidir. Tisan alfabesinde J yoktur ve bu harf için S, E ve C harflerinin kombinesinden meydana gelen bir sembol kullanılmaktadır. Buna karşılık Türkçede hemen hemen hiç kullanılmayan X ve bu harfle türetilen heceler vardır. Bu harf ve heceler bize hiç verilmeseydi de olurdu. (Alfabenin verilişi ve daha sonraları bu satırların yazıldığı sıralarda X tamamen gereksiz bir harfti fakat yıllar sonra değişik çalışma ve amaçlar için verilen bir çok zikir sözü ve mantranın hemen hemen hepsinde X harfinn kullanıldığını gördük. Söz konusu çalışmalar daha farklı aşamalara ait çalışmalar oldukları için bu kitaba eklenmemişlerdir.) Veriliş sebebinin Tisan dilindeki bazı zikirlerin ve invocationların yazılması için gerekmesinden olduğu tahmin edilmektedir. Bu nokta, Tisan alfabe ve dilinin ortak bilinçaltından çıkmış olması fikrini biraz çürütmektedir. Eğer öyle olsaydı bilinçaltımız X ve heceleri yerine J ve hecelerini uydururdu. çünkü bizim için mesela Jale ya da Jülide, yazabilmek her zaman için ters oluyor.

 

Tisan alfabesinde her harf esas olarak dört farklı şekilde yazılır. Harfin, kelimenin başında, ortasında ve sonundaki şekilleri farklı olduğu gibi tek tek yazılışları yani Kapital harf şekilleri de farklıdır. İki tane istisna vardır. Birincisi J harfidir. Bu harf, kapital, başta, ortada ve sonda olmasına bakılmaksızın hep aynı yazılır. İkinci istisna A yada I harfidir. A üçgen şekliyle gösterilir ve her durumda aynı yazılır fakat A’nın bir de değişik şekli vardır. Bu da aşağıdaki harf tablosunda görülen balığa benzer şekildir. Bu şekil harfin kapital hali değil, farklı şeklidir. Üçgen ya da balık şekli her yerde kullanılır.

 

Harflerin dört ana şeklinden başka hecelerdeki şekilleri de farklıdır. Aşağıda sesli ve sessiz hece tabloları görülmektedir fakat bu tabloların örnek olarak yapıldıkları, hecenin, kelimenin başında,

ortasında ya da sonunda oluşuna göre, hece tablolarındaki sembollerin de değişebilecekleri unutulmamalıdır.

 

Sessiz hecelerde, yani Ob, As, El gibi hecelerde hecelerin sadece üç şekli, A, E ve O ile olan heceler gösterilmiştir. I’nın, A ile, Ö, Ü U’nun O ile ve İ’nin de E ile aynı sembol olduğu unutulmamalıdır. Gene sessiz hecelerde bir kural vardır. Hecenin ilk harfi olan sesli harf, önündeki sessiz harfe göre yön değiştirir. Mesela ikinci harf, A’yı temsil eden üçgense, B, G, M, T, Z harflerinden önceyse bilinen düz şeklindedir. C, H, P, V harflerinden önceyse sağ el yanına yatık şekildedir. D, K, R, X harflerinden önceyse başaşağıdır. F, L, S, Y harflerinden önceyse sol el yanına yatık şekildedir. Bu değişmez kuraldır. Hece kelimenin neresinde olursa olsun değişmez.

 

Çalışmalarda Arapça zikir ve harflerin kullanıldığı dönemlerden kalma bir de Arap harflerinin Tisan karşılıkları tablosu aşağıda görülmektedir. Her Arap harfi, dört Tisan harfi ile yazılan bir isme

sahiptir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Numeroloji Alfabesi Ve Çakra

   Numeroloji Alfabesi Ve Çakra Tanımları:   Dünya insanı şu an 9 çakra ( zeka biçimi-sayı-frekans-enerji )üzerinden görgü ve deneyimlerini artırmak ya da çalışmak üzere buradadır. Bu 9 zeka biçimini tamamlamadan dünya dan mezun olmak mümkün olmadığı için ruh varlığı farklı senaryolarla bu hayatları tekrar tekrar deneyimlemek durumunda kalır. Ta ki uyanana kadar. O yüzden bizler de bu bilinçle şu ana kadar bilinen 9 çakra ( zeka biçimi -sayı -frekans-enerji ) üzerinden bir alfabe kullanma

   , Yer: Aura&Çakralar

  • Enokyan,Maji (1) ,Melek Alfabesi ve Enokyan Anahtarı

   Ibranilerden öğrenilen Celestial ve Enochian Alfabelerine ayrıca "Melek Alfabeleri" de denir. Isa'nın öldüğü eski zamanlarda araştırmacılar Melek Hükümdarlıkları üzerinde ciddi çalışmalar yapmaya başladılar. O zamanlar Hristiyanlık ve din çok ciddi konulardı. Hükümdarlar kimin din hakkında bilgi verip konuşabileceği ve kimin konuşamayacağı üzerine sıkı kurallar koymuşlardı. Bu araştırmacılar gibi yasal olmayan yollardan çalışmalar yapmak hükümet tarafından kötü cezalara çarptırılıyordu.     B

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Odin’in Armağanı: Rune Alfabesi - Anlamları ve Büyüsel Özellikleriyle

   Giriş   Rune veya daha türkçeye geçmiş haliyle rünler, cadılık ve paganizm yolunda karşınıza en çok çıkan alfabelerden biridir. Özellikle büyüsel kullanımlarından, rune yogasına, birleştirilmiş talismanlardan, meditasyonlarına kadar çok çeşitli çalışma alanı vardır veya modern zamanlara doğru yaratılmıştır. Daha bütüncül bir konu yaratmak adına the witches of smyrna isimli sayfamızdaki bilgileri buraya da aktarma kararı verdim... Öncelikle Rune'un çıkış hikayesiyle başlayacağız... Bu hikaye iç

   , Yer: Witchcraft

  • Ölüm Alfabesi

   Ölüm Alfabesi ( Ouija ) Konu: Debbie, video günlük tutan bir genç kızdır. Bir gün evlerinde bir oyun bulur. Üzerinde Ouija yazan bu tahtanın üzerinde harfler ve "evet" "hayır" seçenekleri vardır. Oyunu bulmasıyla birlikte evde tuhaf şeyler olmaya başlar. Genç kız evinde asılmış olarak bulunur. En iyi arkadaşının ölümünü bir türlü kabullenemeyen Laine, onunla bir şekilde yeniden iletişim kurmak ister. Yakın arkadaşlarıyla gizemi çözmek için bu Ouija'yı araştırmaya başlarlar, ancak Debbie, tahta

   , Yer: Filmler

  • Yunan Alfabesi Ve Anlamı

   Yunan Alfabesini oluşturan harfler şunlardır..   Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, ksi, omikron, pi, ro, sigma, tau, upsilon, fi, khi, psi, omega   Bu kelimelerin köken anlamları ise oldukca manidardır.     alpha >al-paa-ha al, şiddetli; paa, zorla girmek, hücüm etmek; ha, su beta >be-ta be, yürümek; ta, nerede olduğu yer, düzlük, zemin gamma >kam-ma kam, almak, uğramak, maruz kalmak; ma anne, yeryüzü delta >tel-ta tel, deri

   , Yer: Yunan & Roma Mitolojisi

×
×
 • Yeni Oluştur...