Jump to content

C++


PaTeNoS

Önerilen Mesajlar

AT&T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis M. Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi' ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması Brian W. Kernighan ve Dennis M. Ritchie tarafından yayımlanan "C Programlama Dili" kitabından sonra hızlanmıştır. Günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinin (Microsoft Windows, GNU/Linux, *BSD, Minix) yapımında %95' lere varan oranda kullanılmış, halen daha sistem, sürücü yazılımı, işletim sistemi modülleri ve hız gereken heryerde kullanılan oldukça yaygın ve sınırları belirsiz oldukça keskin bir dildir. Keskinliği, programcıya sonsuz özgürlüğün yanında çok büyük hatalar yapabilme olanağı sağlamasıdır.

Programlamanın gelişim süreciyle beraber programlamanın karmaşıklaşması, gereksinimlerin artması ile uygulama programlarında nesne yönelimliliğin ortaya çıkmasından sonra C programcıları büyük ölçüde nesne yönelimliliği destekleyen bir alt küme C++ diline geçmişlerdir.

Konu başlıkları

 

[gizle]

 

 

 

Dilin geçmişi [değiştir]

 

 

Dilin erken tarihi [değiştir]

 

C'nin ilk gelişme safhaları 1969 ile 1974 arasında AT&T Bell Laboratuvarları'nda gerçekleşti. Ritchie'ye göre, en yaratıcı devre 1972 idi. Dilin pek çok özelliği "B" adlı bir dilden türediği için, yeni dile "C" adı verildi. "B" adının kökeni konusunda ise söylentiler değişik: Ken Thompson B'nin BCPL programlama dilinden türediğini söylemektedir, ancak Thompson eşi Bonnie'nin onuruna adını Bon koyduğu bir programlama dili de geliştirmiştir.

1973'e kadar C yeterince güçlü bir hale gelmiş ve ilk başta PDP-11/20 assembly dili ile yazılan UNIX'in çekirdeğinin büyük kısmı C ile yeniden yazılmıştı. Böylece UNIX, çekirdeği bir assembly dili ile yazılmayan ilk işletim sistemlerinden biri olmuştu.

 

K&R C [değiştir]

 

1978'de Ritchie ve Brian Kernighan The C Programming Language (C Programlama Dili) kitabının ilk baskısını yaptılar. C programcıları tarafından "K&R" olarak bilinen bu kitap, C dilinin gayriresmi standardı olarak kullanıldı. C'nin bu versiyonu bugün "K&R C" olarak adlandırılır. Bu kitabın ikinci baskısı ise aşağıda anlatılan ANSI C standardını içerir.

K&R dilde şu değişiklikleri yaptı:

 

 • struct veri tipleri eklendi
 • long int veri tipi eklendi
 • unsigned int veri tipi eklendi
 • =+ operatörü += olarak değiştirildi (çünkü =+ C'nin leksikal ayrıştırıcısının kafasını karıştırıyordu)

K&R C genellikle tüm C derleyicilerinin desteklemek zorunda olduğu dilin en temel kısmı olarak kabul edilir. Uzun yıllar boyunca, ANSI C'nin kabul edilişinden sonra bile, yüksek taşınabilirlik (portability) istendiğinde, K&R C, C programcıları tarafından "ortak payda" olarak kabul edilmiştir çünkü bazı derleyiciler henüz ANSI C'yi desteklemek üzere güncellenmemişlerdi ve zaten iyi yazılmış bir K&R C programı aynı zamanda ANSI C'yi de destekler.

K&R C'nin yayımlanmasını izleyen yıllar içine dile AT&T'nin derleyicilerinin ve bazı başka bilgisayar üreticileri tarafından desteklenen kimi "gayriresmi" özellikler eklendi. Bunların içinde aşağıdaki özellikler de vardı:

 

 • void fonksiyonlar ve void * veri tipi
 • struct ya da union veri tipi döndüren fonksiyonlar
 • her bir struct'ın alan adları için ayrı bir ad alanı
 • struct veri tipleri için atama
 • bir nesneyi yazmaya karşı korumalı yapmak için const anahtar sözcüğü
 • standart bir C kütüphanesi
 • enumeration'lar
 • single-precision float tipi

 

ANSI C ve ISO C [değiştir]

 

1970'lerin sonunda C, en çok kullanılan mikrobilgisayar dili olarak BASIC'in önüne geçmeye başladı. 1980'lerde ise, IBM PC ile kullanılmak üzere benimsenmesiyle birlikte popülaritesi iyice artmaya başladı. Aynı zamanda, Bell Laboratuvarları'nda Bjarne Stroustrup ve iş arkadaşları C'ye nesneye yönelim eklemek üzere çalışmaya başlamışlardı. C bugün UNIX dünyasında en çok kullanılan dil olarak kalırken, Stroustrup'un geliştirip C++ adını verdiği dil Microsoft Windows işletim sisteminde en önemli dil oldu.

1983'te Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) bir C standardı oluşturmak için bir kurul oluşturdu. Uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra, bu kurul standardı 1989'da tamamladı ve standart ANSI X3.159-1989 "Programming Language C (C Programlama Dili)" olarak yayımlandı. Dilin bu versiyonu genellikle ANSI C olarak adlandırılır. 1990'da bu standart, küçük değişikliklerle Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da benimsenip ISO/IEC 9899:1990 olarak yayımlandı.

ANSI C'yi oluşturmanın amaçlarıdan biri K&R C'yi içeren ve dile sonradan katılan "gayriresmi" özellikleri de dile katan bir standart oluşturmaktı. Standart k fonksiyon prototiplerini ve daha yetenekli bir önişlemciyi de standarda ekledi.

Bugün artık ANSI C neredeyse tüm derleyiciler tarafından desteklenmektedir. Günümüzde yazılmakta olan C programlarının çoğunluğu ANSI C standardına uygun olarak yazılmaktadır. Yalnızca standart C kullanılarak yazılmış bir program, standarda uyumlu her derleyici ile doğru bir biçimde derlenip çalıştırılabilir. Ancak, standart olmayan kütüphaneler kullanılarak yazılmış programlar belli bir platform ya da derleyici gerektirebilirler...

 

C99 [değiştir]

 

ANSI standartlaştırma işleminden sonra C dili uzun bir süre oldukça sabit kaldı, ancak C++ gelişmeyi sürdürdü. Buna bağlı olarak, 1990'ların sonunda ISO standardı güncellendi ve 1999'da ISO 9899:1999 olarak yayımlandı. 2000 yılının Mart'ında ise, "C99" olarak bilinen bu standart ANSI tarafından da benimsendi.

C99'un yeni özellikleri şöyle özetlenebilir:

 

 • inline fonksiyonlar
 • C++'da olduğu gibi artık değişkenler programın herhangi bir yerinde tanımlanabilirler
 • long long int, boolean, complex gibi yeni veri tipleri
 • değişken uzunluğa sahip diziler
 • C++'dan alınan, // ile başlayan tek satırlık program içi açıklamalar
 • snprintf() gibi yeni kütüphane fonksiyonları
 • stdint.h gibi yeni başlık dosyaları

C99'u bugün GCC ve bazı başka derleyiciler desteklemekteyken, Microsoft ve Borland derleyicilerine C99 desteği eklemekte isteksiz davranmaktadırlar.

 

Örnek Programlar [değiştir]

 

İsterseniz şimdi küçük bir C programına göz atalım... #include deyimi ile "Standart Giriş Çıkış Kütüphanesi"ni yani "stdio.h"ı programımızı derleyecek olan derleyiciye, örneğin Microsoft Visual C++'a tanıtıyoruz. Yani derleyicimiz programın temel işleyişi sırasında "stdio.h'a yani Standart Giriş Çıkış Kütüphanesine" başvuracak. Kütüphanelerimizi #include şeklinde deklare ediyoruz.

Şimdi ise programımızın ana iskeletini oluşturmak için int main fonksiyonu tanımlıyoruz. int main() ile int main(void) aynı deklarasyondur. (void; geçersiz, etkisiz demektir.) Parantez içine aldığımız void deyimi ile main fonksiyonuna yani ana programa herhangi bir argüman (argüman; giriş parametresi, giriş değeri demektir) vermiyoruz. Bunun yanında neden int main dediğimizi de açıklayalım. Programın sonunda yani printf foksinu işleminden sonra int değer (yani integer - tam sayı) geri dönüş değeri yollayacağız. Bu daha önce de ifade ettiğimiz gibi, int main fonksiyonunu çağıran process e (eğer program windows tabanı altında çalıştırılıyorsa int main fonksiyonunu çağıran windows işletim sistemidir) bir değer döndürecek. Bu değer 0 dır ve return 0 şeklinde deklare edilir.

Hemen bazı atomları da açıklayalım. C dilinde { atomu ile bir fonksion deklare edeceğimizi, ; ile de yani noktalı virgülle de (biz buna programcılar olarak terminatör diyoruz, (terminatör sonlandırıcı atom demektir) bir deklarasyonu sağlarız.

Örneğe geri dönelim... printf foknsiyonu ile ekrana bir şeyler göstereceğiz. " atomu ile başlayarak ekranda göstereceğimiz harfleri yazmaya başlıyoruz, yine " atomu ile yazma işlemimizi sonlandırıyoruz.

return 0; deklarasyonu ile geri dönüş değerini deklare ediyoruz ve } atomu ile de ana fonksiyonumuzu kapatıyoruz.

İşte Örnek Programımız:

/* Ekrana yalnızca "Merhaba Vikipedi..."(tırnaksız) yazdırıp sona eren bir C Örneği */ #include

int main() { printf("Merhaba Vikipedi...\n"); return 0 ; }

/* herhangı bır cumlede bır harf arayan ornek bir c programı(asa42) */ #include#includemain(){ char cumle[50], k ; int i, x=0; printf("bir cumle giriniz>"); gets(cumle); printf("aranacak karakteri giriniz>"); k=getche(); getch(); for (i=0;i

/* İki sayıyı toplayarak sonucu ekrana yazdıran bir C Örneği */ #include#includeint main() { /* Kod bloğu açılıyor */ int sayi1,sayi2,toplam; /* Tamsayı(Integer) tipinde 3 adet değişken tanımlanıyor. */ printf("birinci sayiyi giriniz="); /* Ekrana "birinci sayiyi giriniz=" yazdırılıyor. */ scanf(%d,&sayi1); /* Kullanıcının girdiği sayı, sayı1 adlı daha önceden tanımlanmış tamsayı değişkene alınıyor. */ printf("ikinci sayiyi giriniz="); /* Ekrana "ikinci giriniz=" yazdırılıyor. */ scanf(%d,&sayi2); /* Kullanıcının girdiği sayı, sayı2 adlı daha önceden tanımlanmış tamsayı değişkene alınıyor. */ toplam=sayi1+sayi2; /* sayı1 ve sayı2 adındaki tamsayı değişkenlerin içerisindeki değerler toplanarak, toplam isimli diğer tamsayı değişkenine aktarılıyor. */ printf("bu islemin sonucu:%d",toplam); /* printf() fonksiyonu yardımıyla toplam değişkeninin içeriği ekrana yazdırılıyor */ getch(); /* Herhangi bir tuşa basılması için imleci sabit tutuyor (aslında çok gereksiz...) */ return 0; /* Programın yapacağı iş sona erdiyse işlem önceliğini işletim sistemine "0"(hatasızım) diyerek bırakıyor. */ }/* Kod bloğu kapanıyor */

ya da

/* Dosya üzerinde işlem yapabilen bir C Örneği*/ #include

#includeFILE *in,*out; main() { int i,j; in=fopen("topla.in.txt","r"); out=fopen("topla.out.txt","w"); fscanf(in,"%d",&i); fscanf(in,"%d",&j); fprintf(out,"%d",i+j); return 0; }

 

İlgili diller [değiştir]

 

C, doğrudan veya dolaylı olarak pek çok dili etkilemiş ve örnek olmuştur.

Örneğin: C++, Java, C#, Perl, PHP, JavaScript, vb.

 

Dış bağlantılar [değiştir]

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Yeni Oluştur...