Jump to content

Djwhal Khul’dan: Beyaz Maji ve Kara Maji


nevermore

Önerilen Mesajlar

Günümüzde okült öğrenciler arasında beyaz ve kara maji hakkında çok şey söylenmekte olup, söylenenlerin çoğu güçten ya da hakikatten yoksundur. Gerçek olan bir şey varsa, o da, beyaz ve kara maji uygulayıcılarını ayıran sınır çizgisinin, henüz “bilen kişi” sıfatına hak kazanmamış olanlarca teşhisinde güçlük çekilecek kadar belirsiz olmasıdır.

Bu kişi arasındaki fark, hem motivasyon hem de metot bakımından mevcuttur ve bunları şöylece özetleyebiliriz:

1-Beyaz majisyen enerjisini ve zamanını harcadığı grubun yararına olacak bir motivasyona sahiptir. Sol-el Yolu’nun (kara majisyeni)ise daima yalnız çalışır. Ya da herhangi bir zaman başkalarıyla işbirliği yaparsa, bu, gizli bir nefsanî amaca yöneliktir.

2-Beyaz majinin temsilcisi hiyerarşik plan ve program dâhilinde işbirliği yapılan ve Gezegen Rabbi’nin arzularını yerine getirmek için yapıcı çabaları kapsayan çalışmalarla ilgilenir. Karanlığın Kardeşi Hiyerarşinin plan ve programı dışında kalan( çalışmalarla) ve Gezegensel Işının Rabbinin amacının kapsamına girmeyen (çalışmalarla)meşgul olur.

3-Beyaz majisyen… Tamamıyla yüksek seviyeden Deva İnşaatçıları vasıtasıyla çalışır ve see ve rakamlar vasıtasıyla Onların çalışmasını harmanlayıp, bu suretle, Onların bedenlerinin ve dolayısıyla da mevcut olan her şeyin cevherini oluşturan aşağı seviyeden inşaatçıları etkiler. Karanlık kardeş doğrudan(maddenin) cevherleriyle ve aşağı seviyeden inşaatçılar ile çalışır; kozal seviyelerden neşrolan güçlerle işbirliği yapmaz. Onun hizmetkarları üç âlemdeki,(fizik, astral ve mental) Yönetici zekalar olmayıp, “sesin ordusunun” aşağı seviyeden işçileridir. Dolayısıyla öncelikle astral ve fizik seviyelerde faaliyet gösterir ve ancak nadiren rastlanan durumlarda ise mental güçlerle çalışır. Kozmik karmadan ötürü, birkaç özel durumda yüksek mental seviyelerde(kozal seviyede) çalışan bir kara majisyene rastlanabilir. Yine de söz konusu mekânlarda keşfedilebilecek olan bu(merkezler), tezahür eden tüm kara majinin katkıda bulunucu başlıca sebebidirler.

Hakiki majisyen Deva cevherleri ile ilgili gerçekleri, sesin gücünü vibrasyon yasasını ve yasaya bağlı olarak formlar üretme yeteneğini idrak etmesiyle tebarüz eder. Hayırlı Yasanın majisyenleri ile Sol-el Yolunun kara majisyenleri arasındaki farklardan biri de bu hususla ilgilidir. Bir beyaz majisyen Deva cevherini kontrol altına alabilir ve istimal edebilir ve bunu da Yüksek Seviyeden İnşaatçı Devalarla zeki bir işbirliği yaparak gerçekleştirir. Hayatının arınmışlığı ile kutsallığından ve kendi vibrasyonunun yüksekliğinden ötürü, belirli bir seviyeden olan Deva’larla temas kurabilir. Gölgelerin majisyeni ise, astral ve fizik seviyede ve mental seviyenin alt kademelerinde yer alan deva cevherlerini kontrol altına alıp, istimal eder ama bunu yönetici pozisyondaki inşaatçı Devalarla işbirliği yaparak gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Kara majisyen nefsaniyetten ötürü karakteri bulanık ve ayrıca vibrasyonu da çok düşük olduğu için onlarla temas kuramaz. Dolayısıyla kara majisyenin kudreti, sınırlı ve yıkıcıdır, fakat belirli kısıtlamalar dâhilinde de muazzamdır.

4-Beyaz majisyen daima başkalarıyla işbirliği yaparak çalışır ve kendisi de belirli grup Başkanlarının yönetimi altındadır. Örneğin(Gezegensel Okült Hiyerarşiye Dâhil olan) Beyaz Loncanın Kardeşleri, Üç Yüce Rabbe bağlı olarak çalışırlar ve Kendi bireysel amaçları ile fikirlerini büyük genel düzene tabi kılarak tespit edilen plan ve programlara uyarlar. Kara majisyen çoğunlukla bir bireysel tarzda çalışır ve entrikalarını yalnız başına ya da (işbirlikçi) astların yardımıyla yürüttüğü görülebilir. Çoğu kez bilinen hiçbir üsse tahammül edemez ama her halükarda sık sık kozmik kötülüğün daha yüksek seviyelerinde yer alan ve o aşağısındaki işbirlikçileri nasıl kullanıyorsa onu da aynı şekilde kullanan amillerin kurbanı olur, yani ( daha büyük amaç söz konusu olduğu kadarıyla) körü körüne ve şuursuz bir şekilde çalışır.

5-Sağ-el Yolu’na mensup olan Aydınlık Kardeş’te inşa edici gücün aktarıcı amili, “kalp merkezidir”(yani Anahata Şakradır).

Kullandığı üçgen ise şu merkezlerden(şakralardan) oluşur:

a-başta yer alan ve kalbe tekabül eden merkez

b-kalp merkezinin kendisi

c-boğaz merkezi(Visuddha Şakra), ki Yaratıcı Kelam buradan neşrolur.

Sol-el Yolu’ndaki Karanlık Kardeş ise… Hemen hemen tamamıyla “boğaz merkezinden” faaliyet gösterir. Ve öncelikle de fiziki Güneş’in güçlerini istimal eder. Karanlık kardeşin amaçlarından çoğuna, prana stimülasyonu ya da prana devitalizasyonu metodunu kullanmak suretiyle erişmesinin ve ayrıca etkilerinin çoğunu fizik seviyede oluşturmasının nedeni de budur.

Dolayısıyla şu üçgen vasıtasıyla çalışır:

1 - Başta yer alan ve boğaz merkezine tekabül eden merkez

2 - Boğaz merkezi

3 - Kuyruk sokumundaki merkez(Muladhara Şakra)

6-Çok iyi bilindiği üzere beyaz majisyen, Evrim’den yana ya da(karanlıktan) Geriye Dönüş Yoluna bağlı olarak çalışır. Kara majisyen ise, Geriletici güçlerle ya da(karanlığa) Gidiş Yoluyla meşgul olur. Kara majisyenler verimdeki büyük dengeleyici gücü oluştururlar ve onların, tezahür edişin maddi yanlarıyla meşgul olmalarına ve Işık Kardeşlerin ise Yüksek Benlik ya da Şuur veçhesiyle ilgilenmelerine rağmen, Kara majisyenler Solar Logos’un (Dünya Rabbinin) bireysel amacına hizmet etmezler (ki, bu da aydınlanmış öğrenciler için muazzam bir okült anlam taşır)

7-Son olarak majisyenler arası farklılıklarla ilgili olarak kısaca denilebilir ki, İyi Yasanın majisyeni eşyanın Yüksek Hakikate üzerinde çalışır. Karanlık kardeşler ise, maddi veçhe üzerinde çalışırlar.

Beyaz kardeş Hiyerarşiye bağlı olarak çalışır ya da Dünyanın Yüce Efendisine bağlı olarak çalışıp, Onun gezegensel amaçlarını yürütür. Karanlık Kardeş ise, birbirinden ayrı olan bazı Antiteler’e bağlı olarak çalışır. Maddenin kendisine ait güçlerle ilgili olan bu Antite’lerden haberdar değildir.

Karanlık kardeşler hata yapmalarına ve yanlış yolda olmalarına rağmen, yine de “tek babanın” oğullarıdırlar; ancak yanlış yola sapmış olup, çok çok uzaklara mesafeler ülkesine doğru(uzaklaşmışlardır). Onların geriye gelmeleri çok uzun sürecektir ama evrimin merhameti kaçınılmaz bir şekilde onları çok ilerdeki sikluslurda(karanlıktan) dönüş yoluna girmeye zorlayacaktır. Somut zihni aşırı derecede yücelen ve daha yüksek zihne sürekli olarak kapalı durmasına izin veren herkes, “sol-el” yoluna sapma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Birçokları bu şekilde yanlış yola saparlar… Fakat geri gelirler ve sonra, gelecekte aynen bir zamanlar yanan bir çocuğun ateşten uzak durması gibi benzeri hatalardan uzak durur. Uyarı ve ıstıraba rağmen(hatalarında) ısrar eden kişi giderek bir karanlık Kardeş haline gelir…

Karanlık kardeş hemcinsleri ile birlikteliği hiçbir zaman tanımayıp, onları sadece kendi çıkarları için sömürülecek kişiler olarak görür. O halde bu husus küçük ölçüde bilerek ya da bilmeden karanlık güçlere alet olanları belirleyici işarettir. Hiçbir kimseye saygı duymazlar, tüm beşerleri kurbanları olarak görürler, herkesi kendi isteklerini zorla elde etmede kullanırlar ve doğru ya da eğri yollardan tüm muhalefeti yok etmeye çalışırlar ve kişisel benlikleri için arzu ettikleri(her şeyi)elde ederler.

Karanlık kardeş sebep olacağı ıstırabı düşünmez; hasmını ne gibi bir teşevvüşe sokacağı umurunda değildir; niyetinde ısrar eder ve herhangi bir erkeği, kadını ya da çocuğu incitmekten kaçınmaz, iş ki bu süreç sırasında kendi çıkarlarına hizmet dilmiş olsun. Işık Hiyerarşi’ye karşı çıkanlardan kesinlikle merhamet beklemeyin.

Fizik seviyede ve duygusal(astral)seviyede, Karanlık Kardeş Işık Kardeşten daha güçlüdür- bu hatta zatında daha fazla bir güç değildir de, görünüşteki gücün daha fazla olmasıdır. Çünkü Beyaz Kardeşler Karanlık kardeşlerin yaptıklarının aksine, güçlerini o seviyelerde harcamak istemezler. Yetkilerini (o seviyelerde de) kullanabilirlerdi ama geriletici olan değil devrime yönelik olan güçlerle çalıştıklarından bundan sakınmayı tercih ederler.

Bu iki(fizik ve astral)seviye üzerinde bulunan “elemental güçler” şu iki faktöre bağlı olarak manipüle edilir:

1-Herkesi nihai mükemmelliğe doğru yönelten(astral ve fizik seviyelerin) bünyesinde mevcut olan Evrim Güçleri. Beyaz Kardeşler, bu konuda işbirliği yaparlar.

2-Arada sırada bu elemental güçleri, iradelerini var gücüyle harekete geçirmek ve tüm düşmanlarından intikam almak üzere kullanan Karanlık Kardeşler.

Bazen, yeryüzü seviyesinin elementalleri “gnomlar” ve kötü formda bulunduğu şekli ile “elemental öz” “brownieler”in bazıları ve kahverengi, gri ve koyu tonlu renkte “periler” karanlık kardeşlerin kontrolü altına girerler. Karanlık kardeşler ne yüksek bir gelişim seviyesinde olan Devalar’ı ne de mavi yeşil ve sarı renkteki perileri kontrol edemezler. Fakat kırmızı perilerden birkaçı onların yönetimi altında çalışabilir. Su elementallari (spritler ya da slyphler haricinde) bazı bazı karanlık kardeşlerin yardımına koşarlar ve bu geriletici güçlerin yönetimi altında zaman zaman çalışmalarımızın ilerleyişini tehlikeye soktukları olur.

Karanlık kardeşin sık sık bir Işık Amili kılığına girdiği de olur, sık sık Tanrıların bir habercisi görünümüne büründüğü de olur. Ancak sizi temin ederim ki Ego’nun(yani canın ya da yüksek benliğin) rehberliği altında faaliyet gösteren kişi, berrak bir görme gücüne sahip olur ve aldatılamaz.

Bu zamanda karanlık kardeşlerin gücü çoğu kez kudretlidir. Neden? Çünkü henüz tüm beşerlerin kişiliklerinde onların vibrasyonlarına yanıt veren çok şey mevcuttur ve böylece, beşerlerin bedenlerini etkilemek, Karanlık Kardeşler için kolay olmaktadır. Birbirleriyle karşılaştırdığımızda, mental, duygusal(astral) ve fizik seviyelerin en yüksek iki tali seviyelerinde ( ya da atomik ya da atom-altı tali seviyelerde) hareket eden Işık Kardeşliği’nin esas notasına yanıt veren yüksek vibrasyonu bünyelerine sindirebilmiş olan(beşeri) ırkların henüz pek az sayıda olduğunu göreceğiz. Bu (yüksek) tali seviyelerde hareket ederken, elementallerin daha aşağıdaki tali seviyelerde gerçekleştirdikleri saldırılar hissedilebilir ama bunlardan hiçbir zarar gelmez. İşte temiz yaşantıya, kontrol edilmiş temiz dugulara ve yükseltilmiş düşüncelere bu yüzden ihtiyaç vardır…

Acaba dünya alanında faaliyet gösteren (iyilik) işçisini korumak için hangi metotlar kullanılabilir? Şimdiki mücadelede ve gelecekteki yüzyılların daha büyük mücadelesinde onun güvenliğini garanti etmek için ne yapılabilir?

1-Tüm bedenlerin temizliğinin en başta gelen esas olduğunun idrak edilmesi. Eğer bir Karanlık Kardeş herhangi bir kimseyi kontrolü altına alırsa, bu sadece o kişinin hayatında zayıf bir nokta bulunduğunu gösterir. Girişin gerçekleştirildiği kapı kişinin kendisince açılmıştır; şer güçlerinin içeriye sızabildiği gediğe, bedenlerin sahibi sebep olmuştur. Dolayısıyla fizik benin titizlikle temizlenmesi, duygusal(astral) beden de temiz, sağlam duygulara izin verilmesi ve mental bedende de düşüncenin temiz olması gerekir. Böyle olduğunda aşağı seviyedeki(bu üç )bedende koordinasyon mevcut olacağından, bedenlerin sahibi olan Düşünen Kimse’nin kendisi hiçbir gediğin açılmasına izin vermeyecektir.

2-Tüm korkunun izale edilmesi. Evrim güçleri geriletici güçlerden daha hızlı titreşirler ve bu husus da tanınabilir bir güvence kaynağıdır. Korku zayıflığa yol açar; zayıflık bir çözülmeye sebep olur; zayıf nokta açılır ve bir gedik belirir; o gedikten de kötü güçler girebilir. Giriş faktörü kapıyı böylece açan kişinin kendisinin korkusudur.

3-Ne olursa olsun sağlam bir şekilde ve etkilenmeksizin ayakta durmak. Ayaklarınız dünya çamuruna gömülmüş olabilir ama başınız da Yüce Mekânların Güneş ışığıyla yıkanabilir. Dünyanın pisliğini tanımak, (bu pisliğin) bulaşması anlamına gelmez.

4-Sağduyunun kullanılması ve bu sağduyunun eldeki konuya uygulanması

5-Duygusal sükûnet halinin geliştirilmesi, beyaz majisyenin ihtiyacı olan teçhizatın edinilişine doğru atılan ilk adımlardan biridir. Bu sükûnet tüm astral titreşimsel faaliyeti bastırmayı başaran bir iradi çaba ile değil de, Yüksek Benliğe yanıt verme(yeteneğinin) geliştirilmesi ve astral kabuğun kendisinin bünyesinde mevcut olan vibrasyona yanıt verilmemesi sayesinden edinilmelidir.

6-Sevincinizi yitirmeyiniz çünkü “beşeri ruhun” gerçekten yenilgisi söz konusu değildir. Beşerdeki İlahi vasfın nihai yol oluşu diye bir şey olamaz. Çünkü ilahi vasıf,cehennemin en karanlık çukurlarından her daim muzaffer olarak çıkar..Yeryüzünde beşerin mukadder hedefine doğru ilerleyişini önleyebilecek hiçbir kudret yoktur ve hiçbir güçler bileşimi onu yolundan alıkoyamaz.bugün bu bileşim faal haldedir: bu her ülkedeki bir grup vicdansız ve haris beşer vasıtasıyla açığa çıkan “ günümüzün saldırgan nefsaniyeti” ile kadim kötülüğün bir bileşimidir. Bunlar son tahlilde, başarılı olamayacaklardır…

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Anlamadıgım birşey var,kara majiyenler bu durumdan hoşnutlar mı ? acı çekmiyorlar mı ?

Doğru veya yanlış diyemeyeceğim fakat kendi fikrimi paylaşayım; kendi kararları ve kendi fikirlerinden yola çıktıkları için hoşnutsuzluk yaşayacaklarını düşünmüyorum. Fakat acı çektiklerinide zannetmiyorum açıkçası :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Doğru veya yanlış diyemeyeceğim fakat kendi fikrimi paylaşayım; kendi kararları ve kendi fikirlerinden yola çıktıkları için hoşnutsuzluk yaşayacaklarını düşünmüyorum. Fakat acı çektiklerinide zannetmiyorum açıkçası :)

 

Sonuç olarak daha aşağı seviyeye iniyorlarsa acı ve korku bulmamaları garip.Hele ki hiç majinin ne oldugunu bilmeyen bi insan bile büyük acılar çekiyosa sırf kendi karakterinden dolayı,eğer karakterini saflaştırmıyorsa nasıl acı çekmiyor sıkıntı duymuyor anlamadım

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...