Jump to content

Küreler [Sefirot]


Wasteland

Önerilen Mesajlar

Küreler [sefirot] Küreler Maji ve Kabalanin temelinde yer alir

Genelde mental ve ruhsal seviyelerle ilgili maji için kullanılır — diğer bir deyişle, teurji için ve inisiyatik maji için — ve onuncu küre Malkut’ten başlayıp birinci küre Keter’e giden belli başlı bir inisiyasyon dizisini de oluşturur. Kürelerin ritüelde önemli derecede kullanımı için “Bilgelik Yolları” (Paths of Wisdom) kitabım veya benzeri kitaplarda(3) açıklanan Hayat Ağacını düzenli etüt edip üzerinde tefekkür edilmesi gerekir. Her bir kürenin belirli özelliği ve kullanım alanı bu tür kaynaklarda bulunur ve bunlardan etüt edilmelidirler.

Burada mevcut yönetim alanları modern gözlere biraz tuhaf gelebilir — konuların neredeyse rastgele dağılımı gibi — ancak sistemin altında kesin bir sembolik mantık vardır ve deneyimler bunların iyi çalıştığını göstermektedir. Karar verdiğiniz amaca en uygun belirli kategoriyi seçtikten sonra, bu kategoriye tekabül eden İsim ve semboller kitabımızın Ekler bölümünde veya birçok majikal referans kitabında bulunabilir. Bunlar sonra istediğinizi gerçekleşmek için belirli bir ritüeli ortaya çıkarmak üzere bir formüle (temel bir ritüel motifine) eklenir.

http://www.psyche.com/psyche/images/misc/kab3.jpg

Yüksek kabala nedir kabala zihinin bilinçaltı fonksiyonları nın yüzyıllar süren eğitim sonunda açığa çıkartılmaasıdır

SEFİROT (KÜRELER)

 

Küre 1: KETER

 

TAÇ, TANRI, SONSUZ IŞIK

 

Küre 2: CHOKMAH

 

SAF ENERJİ, MİSTİK GÜÇ, KOZMİK PEDER

 

Küre 3: BINAH

 

ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ, SAF AŞK, KOZMİK ANA

 

Küre 4: CHESED

 

MERHAMET, YÖNETİCİ, GÜÇ VE OTORİTE

 

Küre 5: GEBURAH

 

KUDRET, SAVAŞÇI, KUVVET, ADALET, FİZİKSEL GÜÇ

 

Küre 6: TIPERETH

 

UYUM, GÜNEŞ, GÜZELLİK, MÜKEMMELLİK, BİRLİK, YARATI

 

Küre 7: NEDZACH

 

ZAFER, AŞIK, SANAT, YARATICI İLHAM, EROTİK MİSTİSİZM

 

Küre 8: HOD

 

İHTİŞAM, ENTELEKT, İLETİŞİM

 

Küre 9: YESOD

 

TEMEL, VİZYON, BELLEĞİN DERİNLİKLERİ, İLLÜZYON

 

Küre10: MALKUTH

 

KRALLIK, FİZİKİ GERÇEKLİK, ÖLÜM, ACI, SAĞALTIM

1)Tüm ezoterik ve teozofik öğretilerde Kabala’ya benzer anlatımlar vardır. Bilgi iniş kaynağının kökeni olarak tek bir noktadan olduğu için her kavmin bilgiyi kendine göre yorumlarının olması, evrensel bilgilerin çeşitli kalıplardaki ve renklerdeki birliğini, tekliğini görmek açısından da eşsiz bir fırsat sunmaktadır bizlere. Bilginin 10 katmanda açılışına Kabala’da Sefirot denmektedir. Sefirot, 10 emir olarak da Kutsal Kitaplarda emir olarak bildirilen bilgilerin ezoterik karşılığıdır.

Kabala, İçrek, Batıni ya da kısaca Ezoterik açılımlar içerir. Kabala, 10 kutsal sözün öğretiye uygun teozofik yani tanrıbilime uygun açıklamalarını yapar. Sefirah sözcüğünün hiçbir dilde tam karşılığı yoktur, bunun kökü cipher ve saphire sözcüklerine dayanır. Bazıları Sefirot’u kutsal güçler ve kutsal akımlar olarak görür, bazıları da kutsal yönetimin alet ve araçları olarak niteler. Mistikler ise bunları Tanrının on yüzü, eli ve hatta elbiseleri olarak ifade ederler.

Sefirot arasındaki ilişki üç kapalı kutsal prensip tarafından yürütülür. Bunlar yani Zahzarot;İlk isteğin gizli parlaklığı, Merhamet ve Adalet' tir.

İstek dengeyi sağlar, Merhamet genişletir ve Adalet yayılmanın akışındaki dengeyi kurar, bazen de akışı zorlar. Böylece Sefirot sembolünün anlatmak istediği 10 kutsal davranışın kesin örnekler şeklinde organize edilmesi mümkün olur. Dördüncü olarak söylenen örnekse, her şeyin ortaya çıkmaya dayandığının modelidir. Yokluktan varlığa geçiş sonra tekrar yokluğa dönüş paradigması tüm ezoterik ve inisiyatik öğretilerde sık rastlanan bir paradigmadır ve araştırıcının da esnek bir zihne sahip olması şartını gerektirir. Kozmoloji ve teozofi ile ilgilenmek isteyenler, karşıt görüş gibi gözüken görüşlere, iç içe geçmiş sembolleri çözmeye yatkın bir zihne sahip olmalıdırlar.

 

2)Her şeyin ortaya çıkmaya dayanması modeli, Kabala’da Tanrı'nın imajı olarak adlandırılır, fakat genellikle bu imaj hayat ağacı olarak bilinir. Her sefirah, dönüşte bir zahzarot’un bölgesel etkisiyle yayılır, bu nedenle 10 sefirah’ı açığa çıkaran akım, şimşek çakması gibi zig zag şeklinde görüntü verir. Merkez noktadan denge, sağ yöne genişleme ve sol yöne zorlama olduğu kabul edilir. Bu yüzden Zahzarot, hayat ağacındaki diyagramda dikey sıralamayı yükseltir ki bunlar sütunlar olarak bilinirler. Eşitlikten zarafet, istek olarak merkezde; merhametten aktif güç genişlemesi olarak sağda; sertlikten dolayı ise solda tezahür eder.

3)Karşılıklı ilişkiler dördüncüyü ağaca, tüm varoluşun altına koyarlar; ve böylece sefirotun özellikleri bilginin dallarında zaman dilimleri olarak görülürler. Bunların ana tanımı Tanrının sıfatları gibi olduğu halde, insan deneyimlemelerinin, genişlemesinin, büyümenin zaman dilimleri olarak da tanımlanabilirler, çünkü biz Tanrının kendi imajında yer bulan yansımalarız. İyi yansıma yapabilmek için de Sefirot’un 10 açılım kuralını her zaman uyguluyor olmalıyız. İnsanın gelişmesi metodu Kabala'da sıkça geçer ve saf soyutlukların açıklanamadığı metafizik alanlarda bu sembolik dile rahatlıkla başvurulur.

Boşluğun ucundaki ilk sefirah İbranice Keter(taç) olarak adlandırılır ve bu açığa çıkma; olmuşu, olanı ve olacağı kapsar. Burası ilk yayılmanın ve son dönüşün yeridir. Kutsal sıfatının doğası gereği Tanrının adı olarak belirtilir ki bu geleneksel olarak "Ben Benim" şeklinde ifade edilir. Işık huzmesi dengenin bu noktasından yayılır, merhametin etkisi altında, güç ve genişleme ikinci sefirahı açığa çıkarır, bu da Hokhmah'dır.(akıl, hikmet, bilgelik) Kutsallık ve insan aklının aktifliği, öz bilgisi insanoğlu tarafından deha, ilham veya vahiy olarak nitelenir.

Üçüncü sefirah güç, şekil ve eylemsizliğin açığa çıktığı Binah'dır (anlayış). Bu pasif, yansıtıcı ve kavrama kapasitesi olan akıldır. İnsanda sağduyu ve gelenek içinde açığa çıkar. Binah solda olup güç sütununun başında bulunur, Keter’in altındaki denge sütununa temas eder, ağaçtaki bu noktada denge kesindir. Bu nokta RuahHaKodesh'tir, kutsal ruh olarak 3 yüksek sefirah’ın altını örter, ortaya, açığa çıkmamış olarak fakat açılmanın içinde yer alır.

Ağaçta sefirah olmayan Daat (vahiy)ile işaretlenmiştir. Mutlaklık direkt olarak varoluşun içine girer. İnsanoğluna göre Daat, Tanrıdan başka bir yerden gelmeyen bilgidir. Daat sadece görünmekle kalmaz aynı zamanda bilinir de. Bu bilinme, Binah’tan gelen derin düşünmekten, yani aklın açığa çıkmasından bu yönüyle farklıdır. Yüksek sefirahların çocuğudur, yalnızca gözetlemek değil aynı zamanda olmak'tır.

Işık Daat’ın hemen altından merhametin sütununa girer ve tekrar gücün sütununa döner ve bir sefırot çift olarak tanımlanır. Bu katta duygular hakimdir ve yüksek aklın farkıdır. Aktif ve iç duygunun Sefira’sı Hesed (merhamet), pasif veya dış duygunun Sefira’sı Gevurah'dır. (adalet

4)Bu sefirahların tamamlayıcı özellikleri olarak da Hesed ’de aşk, hoşgörü, cömertlik ve Gevurah ’da disiplin ve ayırdetme özellikleri olduğu söylenebilir. Bu duyguların egemen olduğu aşamada, karşıt sefirotik prensiplerin operasyonu sırasında yönlerden birine ağırlık verilmesi ile günlük yaşantıda kendini açığa vurur, her insanın yaşamında buna göre hüküm/ Gevurah veya merhametin Hesed etkisi izlenebilir. Parlak ışık, merhametin Hesed’in geniş hoşgörülü yönteminden hükmün Gevurah’ın yapıcı yöntemine girer ve tekrar dönerek aşağı dereceye geçer, burası denge'nin sütunudur. Burada merkezi sefirah olan Tiferet ; güzellik, süs, ziynet vardır. Bu ağacın kalbidir ve direkt olarak merhamet ve güç sütununun tüm sefirahlarıyla ilişkilidir. Merkezdeki Tiferet kalplerin kalbidir. Merhamet ve hüküm ile birlikte, kutsal ruhun üçlemesini oluşturan merhamet-hüküm-ruh (güzellik), yüksek sefirahlar olan hikmet ve anlayışla birlikte Tanrısal Ruhun büyük üçlemesini yaparlar ve bu üçlemenin ortasında da Ruah Ha Kodesh vardır. İnsan psikolojisinde Tiferet "kendi" dir, şahsın çekirdeği, esasıdır. Ancak bu, günlük benliğin arkasındaki Ben’dir. Adalet (Gevurah), Merhamet (Hesed), Anlayış (Binah) ve Hikmet (Hokhmah) yüksek merkezlerinin genelde pek farkında olunamayan etkilerini odaklar.

Tiferet’in (güzellik) altından, parlak ışık ile tamamlayıcı özellikler ortaya çıkar. Bunlar da merhamet ve güç sütunlarında en alttadır. Aktif genişleyici taraf Nezah(zafer), pasif ve sıkıştırılmış taraf ise Hod'dur (ihtişam). Geleneksel olarak bu özelliklerin İbrani isimleri zafer ve parlaklık (görkem) olarak tercüme edilir. Bu kutsal değerler Tanrının misafirleri rolünü üstlenirler ve kutsal isteği yapmak üzere gönderilirler. İnsanda vital-psiko-biyolojik olaylar olarak görülür. Bunlar aktiflik, içgüdü ve atılganlık Nezah (sonsuzluk) veya pasiflik bilme ve kontroldür Hod. (yansıma)

Denge sütununda ve bu iki pratik sefirotun arasında ve altında Yesod (temel, asıl) vardır. Peş peşe giden diğer sefirotlar gibi o da daha öncekileri kapsar ve bundan dolayı birçok özelliklere sahip bir komplekstir. İlki üretken oluşudur. Görüleceği gibi bu noktadan itibaren ağacın devamı (gelecek ağaç) ortaya çıkar.

İkinci olarak geri dönüşlüdür (yansıma) ve burada doğrudan Tiferet’in (güzellik) altındadır. Resmin resmi (imajın imajı) olarak kavranabilir ve ağaç kendini görür, Yesod asıl ayna içindeki aynadır. Bu iki tamamlayıcı görev şunu ifade eder: Onun temeli (kaynağı) saf ve sağlam olmalıdır, bundan dolayıdır ki seksüel saflığın (temizliğin) iç manası bu sefirah ile bağlantılıdır.

Bizde ise Ego ve Şuur’un alt bölümüne tekabül eder, burada biz kendimizi görürüz. Bir insanın kendi gerçek değerlerini diğer insanlara gösterebilmesi ancak Tiferet’e projekte olmasıyla olanaklıdır. Dünya hakkındaki idraklerimizin çoğunluğu ve irade-istek ile ilgili aletlerin çoğunluğu burada yerini alır.

5)En alttaki sefırah Malkut (krallık), Keter’in (taç) tamamlayıcısıdır. Burada parlayan ışık yere iner ve Tanrının madde içindeki varlığı olan Şehina’yı tesis eder. Ağaç tamamlanmıştır. Kök, gövde, dallar ve meyve, ağacın varlığa ulaşmasını sağlar veya irade, akıl, kalp, vücut veya tanrısal istek, tanrısal akıl, tanrısal kalp ve tanrısal vücut olarak da ifade edilebilir. Dört unsur yani toprak, su, hava ve ateş insan bedeninde de bulunmaktadır ki bunlar aynı zamanda Malkut’un dört katmanıdır; katılar, sıvılar, gazlar, ve radyasyonlar olarak, işte bizi canlı tutan bunların birbiriyle reaksiyonlarıdır.

Buraya kadar Sefirot’un genel temasını ana hatları ile incelemiş bulunuyoruz. Daha detaylı bilgi için kaynak kitaplardan yararlanmakta fayda vardır. Sefırot’un üçü aktif olan sağ taraftaki Merhamet sütununda, diğer üçü pasif olan sol taraftaki Güç sütununda ve diğer dördü (sefırah olmayan Daat da dahil olmak üzere) merkezdeki Denge ve Zarafet sütununda yer alır. Bunların ilişkileri zigzag şeklinde ya da daha gerçekçi olarak 22 alanda gösterilir, bunlar üçlülerin oluşturduğu üçgenler (konfigürasyon) şeklinde konumlandırılabilir.

Derlemedir...............

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Sefirot ve Sefiralar

   Merhabalar, Hayat Ağacının alt kısmında klifaların her biri invoke edilerek kullanılıyor en azından öyle okudum ben. Mantık yürüttüğüm zaman sefiraların da böyle kullanılması gerektiğini düşündüm bir an fakat işin içerisinden pek çıkamadım. Hayat Ağacın da sefiralar nasıl kullanılır, invoke mi ediliyor ? Yöntemi açıklayabilir misiniz rica etsem.

   , Yer: Kabala

  • Sefirot

   Ne kadar uygun bir konu başlığı olur bilmiyorum. Burada tecrübeli değilim.  Gnostik Kütüphanesi başlıklı  bir yazı okudum ve şöyle yazıyordu: " Geburah Sefira'sı  (Klipot içersinde) uyur ve ıstırap çeker"  buna pek aşina değilim; bana açıklamasını yapacak biri olursa nemnun olurum.  Teşekkür ederim

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Sefirot

   Sefirah’ın çoğulu. Yauhudi Kabbalasında Ayn Sof olarak bilinen Tanrı’nın kendini Evrene ve İnsan’a bildirmek ve yansıtmak için yarattığı 10 tecellidir. Bu tecelliler sadece fizik evrende değil metafizik evrende de görünürler. Kabbala’da dört farklı alemden veya varlık boyutundan bahsedilir:   Atzilut - Tecelliler Alemi: Bu alemde Ayn Sof yayılır ama menşei ile hala bağlantılıdır.   Beri’ah - Yaratılış Alemi: Bu alemde yaratılışın henüz biçim kazanmamış ilk hali bulunur. En yüce melekler bu ale

   , Yer: Kabala

×
×
 • Yeni Oluştur...